Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Gants jetables

2022/S 224-644773  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Varsovie: Gants jetables 2022/S 224-644773 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojskowy Instytut Medyczny Adresse postale: ul. SzaserÛw 128 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-141 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miros?aw Tomczyk Courriel: apteka@wim.mil.pl TÈlÈphone: +48 261816713 Fax: +48 225150600 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wim.mil.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa r?kawic jednorazowych, kompresÛw, opatrunkÛw oraz innych wyrobÛw i produktÛw medycznych. NumÈro de rÈfÈrence: 3/Apteka/2021-9/ZP/21
II.1.2) Code CPV principal 18424300 Gants jetables - LA23
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet Nr 22
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141119 Compresses
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Instytucja zamawiaj?ca: loco komora przyj?? Apteki Zak?adowej
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Dostawa nast?puj?cego towaru: Kompresy (3 pozycje). SzczegÛ?owy opis towaru zawiera dokumentacja zamÛwienia.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 204-532834
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 22
Lot n : 22 IntitulÈ:
Pakiet Nr 22
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
06/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zarys International Group SpÛ?ka z o.o. S.K.
Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 12 600.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.W post?powaniu mog? wzi?? udzia? wy??cznie wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy.
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamÛwienia wykonawc? na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy: 1) ktÛry naruszy? obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, z wyj?tkiem przypadku, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba ?e wykonawca przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; 2) w stosunku do ktÛrego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, ktÛrego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami, ktÛrego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury; 3) ktÛry, z przyczyn le??cych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykona? lub nienale?ycie wykona? albo d?ugotrwale nienale?ycie wykonywa? istotne zobowi?zanie wynikaj?ce z wcze?niejszej umowy w sprawie zamÛwienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzi?o do wypowiedzenia lub odst?pienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast?pczego lub realizacji uprawnie? z tytu?u r?kojmi za wady; 4) ktÛry w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzi? zamawiaj?cego w b??d przy przedstawianiu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu lub kryteria selekcji, co mog?o mie? istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, lub ktÛry zatai? te informacje lub nie jest w stanie przedstawi? wymaganych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych; 5) ktÛry bezprawnie wp?ywa? lub prÛbowa? wp?ywa? na czynno?ci zamawiaj?cego lub prÛbowa? pozyska? lub pozyska? informacje poufne, mog?ce da? mu przewag? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia; 6) ktÛry w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawi? informacje wprowadzaj?ce w b??d, co mog?o mie? istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia.
   3.  ?aden z wykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy.
   4.  Wykaz o?wiadcze? i dokumentÛw potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia okre?la dokumentacja zamÛwienia.
   5.  Instytucja zamawiaj?ca wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w formie i warto?ci okre?lonej w dokumentacji zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 515 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pÛ?n. zm.). Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 18424300 Gants jetables - LA23
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141119 Compresses
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Instytucja zamawiaj?ca: loco komora przyj?? Apteki Zak?adowej
VII.1.4) Description des prestations:
Dostawa nast?puj?cego towaru: Kompresy (3 pozycje). SzczegÛ?owy opis towaru zawiera dokumentacja zamÛwienia.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en mois: 36
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 24 400.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zarys International Group SpÛ?ka z o.o. S.K.
Ville: Zabrze Code NUTS: PL229 Gliwicki Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana ceny jednostkowej netto towaru b?d?cego przedmiotem umowy: poz. 1 - by?o 0,06 z? jest 1,12 z?; poz. 2 - by?o 0,10 z? jest 0,19 z?; poz. 3 - by?o 0,14 z? jest 0,25 z?.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W zwi?zku z zaistnieniem okoliczno?ci zwi?zanych z wyst?pieniem pandemii COVID-19, ktÛre wype?niaj? kryteria dzia?ania si?y wy?szej i ich wyst?pienie nie by?o mo?liwe do przewidzenia w chwili podpisywania umowy przy zachowaniu najwy?szej staranno?ci.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 12 600.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 24 400.00 PLN Dostawa r?kawic jednorazowych, kompresÛw, opatrunkÛw oraz innych wyrobÛw i produktÛw medycznych. 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
18424300 - Gants jetables 
33141119 - Compresses