Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Gants jetables

2022/S 52-135006  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Varsovie: Gants jetables 2022/S 052-135006 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojskowy Instytut Medyczny Adresse postale: ul. SzaserÛw 128 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-141 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miros?aw Tomczyk Courriel: apteka@wim.mil.pl TÈlÈphone: +48 261816713 Fax: +48 225150600 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.wim.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa r?kawic jednorazowych, kompresÛw, opatrunkÛw oraz innych wyrobÛw i produktÛw medycznych. NumÈro de rÈfÈrence: 3/Apteka/2021-9/ZP/21
II.1.2) Code CPV principal 18424300 Gants jetables - LA23
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa r?kawic jednorazowych, kompresÛw, opatrunkÛw oraz innych wyrobÛw i produktÛw medycznych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 3 do swz.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 19 500 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet Nr 35/22
Lot n : 56
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141320 Aiguilles usage mÈdical
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Instytucja zamawiaj?ca: loco komora przyj?? Apteki Zak?adowej
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa nast?puj?cego towaru: Ig?y medyczne (1 pozycja). SzczegÛ?owy opis towaru zawiera dokumentacja zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: cena oferty / PondÈration: 95 Co t - Nom: czas dostawy / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 048-120038
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 56 IntitulÈ:
Pakiet Nr 35/22
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
18/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Skamex SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Ville: ?Ûd? Code NUTS: PL711 Miasto ?Ûd? Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 19 500 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 756 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.W post?powaniu mog? wzi?? udzia? wy??cznie wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy.
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamÛwienia wykonawc? na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy: 1) ktÛry naruszy? obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, z wyj?tkiem przypadku, o ktÛrym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba ?e wykonawca przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci; 2) w stosunku do ktÛrego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, ktÛrego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami, ktÛrego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury; 3) ktÛry, z przyczyn le??cych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykona? lub nienale?ycie wykona? albo d?ugotrwale nienale?ycie wykonywa? istotne zobowi?zanie wynikaj?ce z wcze?niejszej umowy w sprawie zamÛwienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzi?o do wypowiedzenia lub odst?pienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast?pczego lub realizacji uprawnie? z tytu?u r?kojmi za wady; 4) ktÛry w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzi? zamawiaj?cego w b??d przy przedstawianiu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu lub kryteria selekcji, co mog?o mie? istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, lub ktÛry zatai? te informacje lub nie jest w stanie przedstawi? wymaganych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych; 5) ktÛry bezprawnie wp?ywa? lub prÛbowa? wp?ywa? na czynno?ci zamawiaj?cego lub prÛbowa? pozyska? lub pozyska? informacje poufne, mog?ce da? mu przewag? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia; 6) ktÛry w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawi? informacje wprowadzaj?ce w b??d, co mog?o mie? istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia.
   3.  ?aden z wykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7, 8, 9, 10 ustawy.
   4.  Wykaz o?wiadcze? i dokumentÛw potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia okre?la dokumentacja zamÛwienia.
   5.  Instytucja zamawiaj?ca wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu sk?adania ofert w formie i warto?ci okre?lonej w dokumentacji zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 515 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pÛ?n. zm.). Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Varsovie: Gants jetablesType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
18424300 - Gants jetables 
33141320 - Aiguilles à usage médical