Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Grenades

2021/S 65-164665  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Varsovie: Grenades 2021/S 065-164665 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda G?ówna Policji Adresse postale: ul. Pu?awska 148/150 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-624 Pays: Pologne Courriel: anna.pietrzyk@policja.gov.pl Téléphone: +48 477213472 Fax: +48 477211857 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.policja.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup granatów hukowo - b?yskowych typu P-1 i P-2 w podziale na zadania Numéro de référence: 230/Cut/20/AP
II.1.2) Code CPV principal 35331300 Grenades
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zakup granatów hukowo - b?yskowych typu P-1 i P-2 w podziale na nast?puj?ce zadania: Zadanie nr 1 - granat hukowo - b?yskowy typu P-1 w ilo?ci
   2. 614 szt., Zadanie nr 2 - granat hukowo - b?yskowy typu P-2, w ilo?ci 840 szt., Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu umowy - specyfikacji technicznej, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 549 823.52 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup granatów hukowo - b?yskowych typu P-1 w ilo?ci
   2. 614 szt.

Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35331300 Grenades
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zakup granatów hukowo - b?yskowych typu P-1 Zadanie nr 1 - granat hukowo - b?yskowy typu P-1 w ilo?ci
   2. 614 szt., Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu umowy - specyfikacji technicznej, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SIWZ. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 1 czerwca 2021 r.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje przeprowadzenie post?powania w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup granatów hukowo - b?yskowych typu P-2 w ilo?ci 840 szt.

Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 35331300 Grenades
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zakup granatów hukowo - b?yskowych typu P-2 Zadanie nr 2 - granat hukowo - b?yskowy typu P-2, w ilo?ci 840 szt., Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu umowy - specyfikacji technicznej, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SIWZ. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 1 czerwca 2021 r.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje przeprowadzenie post?powania w tzw. procedurze odwróconej, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 251-628627
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 230/Cut/20/AP
Lot nº: 1 Intitulé:
Zakup granatów hukowo - b?yskowych typu P-1 w ilo?ci
   2. 614 szt.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WORKS 11 Sp. z o.o.
Adresse postale: Porcelanowa 51 Ville: Katowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 40-246 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 305 838.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 404 856.32 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 230/Cut/21/AP
Lot nº: 2 Intitulé:
Zakup granatów hukowo - b?yskowych typu P-2 w ilo?ci 840 szt.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WORKS 11 Sp. z o.o.
Adresse postale: Porcelanowa 51 Ville: Katowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 40-246 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 145 320.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 144 967.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
W celu wykazania spe?niania warunków, o których mowa w Rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiaj?cy, ??da z?o?enia wraz z ofert nast?puj?cych dokumentów: O?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). W celu wykazania, ?e oferowane dostawy spe?niaj wymagania Zamawiaj?cego - Wykonawca sk?ada (w ramach zadania 1 i 2):1.1.dokument potwierdzaj?cy spe?nianie przez wyrób wymaganych parametrów technicznych okre?lonych w specyfikacji technicznej, wydany przez producenta lub uprawniony, niezale?ny od Wykonawcy podmiot,1.2. dokument wydany przez producenta, potwierdzaj?cy mo?liwo? wykorzystania granatu w warunkach dzia?a policyjnych (bojowych) oraz w trakcie szkole?. Powy?sza informacja musi tak?e znale? si w instrukcji u?ytkowania granatu,1.3.informacja na temat okresu przydatno?ci w opakowaniu fabrycznym (tzw. resurs eksploatacyjny).Ponadto Wykonawca musi z?o?y (w ramach zadania 1 i 2):2.1.wype?niony Formularz ofertowy (sk?adaj?cy si z cz??ci A wype?nianej przez Wykonawc na Platformie przy sk?adaniu oferty oraz cz??ci B zgodnie z tre?ci stanowi?c za??cznik nr 1 do SIWZ) (wraz z ofert?),2.2.karta charakterystyki z podaniem masy netto materia?u wybuchowego zawartego w 1 szt. granatu - po 25 szt. (wraz z dostaw?),2.3.instrukcja u?ytkowania granatu (dla ka?dego z zada oddzielnie) potwierdzaj?c mo?liwo? wykorzystania granatu w warunkach dzia?a policyjnych (bojowych) oraz w trakcie szkole - 1 szt. na opakowanie zbiorcze (zgodnie z wymaganiami odpowiedniej specyfikacji technicznej) (wraz z dostaw?). W celu potwierdzenia okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz informacji zawartych w JEDZ (Wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich), b?dzie ??da z?o?enia aktualnych dokumentów wskazanych w rozdziale VII SIWZ.Wykonawca maj?cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk?ada dokumenty wskazane w Rozdziale VII ust. 6 SIWZ. Przyst?puj?c do przetargu,Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium, zaznaczaj?c cel wp?aty, w wysoko?ci: Zadanie nr 1 - 9000,00 PLN, Zadanie nr 2 - 4000,00 PLN zgodnie z Rozdzia?em IX SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje (poprzez Platform?) Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia. Ponadto Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zostan mu przyznane. Przed podpisaniem umowy Zamawiaj?cy b?dzie wymaga od Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % warto?ci oferty brutto.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie w przedmiotowym post?powaniu przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której by zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 3 i 4 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   6.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
35331300 - Grenades