Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Huile diesel

2022/S 226-649908  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Varsovie: Huile diesel 2022/S 226-649908 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. Adresse postale: ul. Obozowa 43 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-161 Pays: Pologne Point(s) de contact: Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, p. Miros?aw Cio?ek Courriel: bzp@mpo.com.pl T╚l╚phone: +48 223910100 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpo.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Us?ugi komunalne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Bezgot█wkowy zakup paliw p?ynnych do samochod█w s?u?bowych oraz sprz?tu Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. Num╚ro de r╚f╚rence: RZP.27.29.2022.MC
II.1.2) Code CPV principal 09134100 Huile diesel
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest bezgot█wkowy zakup paliw p?ynnych do samochod█w s?u?bowych oraz sprz?tu Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. (ĐZamawiaj?cyţ) w podziale na nast?puj?ce zadania: Zadanie 1: bezgot█wkowy zakup oleju nap?dowego ON do samochod█w s?u?bowych oraz sprz?tu Zamawiaj?cego Zadanie 2: bezgot█wkowy zakup benzyny bezo?owiowej Pb95 do samochod█w s?u?bowych oraz sprz?tu Zamawiaj?cego, zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego okre?lonymi z SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 72 300 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Bezgot█wkowy zakup oleju nap?dowego ON do samochod█w s?u?bowych oraz sprz?tu Zamawiaj?cego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09134100 Huile diesel
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Stacje paliwowe zlokal. w granicach adm. m.st. Warszawy w odleg?o?ci nieprzekraczaj?cej 5 km od ka?dego z Rejon█w Zam. oraz zbiornik (wariant I) albo zbiorniki w Rejonach Zam. (wariant II).
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiot zam█wienia obejmuje sukcesywne, bezgot█wkowe tankowanie do zbiornik█w pojazd█w s?u?bowych, kanistr█w lub innych przystosowanych do tego celu zbiornik█w oleju nap?dowego ON .
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza realizacj? przedmiotu zam█wienia poprzez zastosowanie wariantu I lub wariantu II. Oferowany przez Wykonawc? spos█b realizacji przedmiotu zam█wienia Wykonawca wskazuje w formularzu oferty. Wykonawca mo?e wskaza? w ofercie tylko jeden wariant.
   3.  W przypadku realizacji zam█wienia w wariancie I Wykonawca zobowi?zuje si? do: a) wskazania sieci stacji paliwowych, zlokalizowanych w obr?bie granic administracyjnych miasta sto?ecznego Warszawy, zlokalizowanych w odleg?o?ci nieprzekraczaj?cej 5 km od ka?dego z Rejon█w Zamawiaj?cego wymienionych w pkt. 16 ppkt. b) ˝ e) Cz??ci II SWZ - Opis przedmiotu zam█wienia - zadanie 1: Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia i realizacji zlecenia, b) udost?pnienia w ramach ??cznego wynagrodzenia Wykonawcy dla Zak?adu Zagospodarowania Odpad█w ĐKampinoskaţ w Warszawie przy ul. Kampinoskiej 1 (jednostki podleg?ej Zamawiaj?cemu) na okres trwania umowy zbiornika spe?niaj?cego warunki okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunk█w technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada? zbiorniki bezci?nieniowe i niskoci?nieniowe przeznaczone do magazynowania materia?█w ciek?ych zapalnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1211 z p█?n. zm.) z zalegalizowanym przez G?█wny Urz?d Miar uk?adem dystrybucyjnym do bezobs?ugowego poboru paliwa identyfikuj?cego niezale?nie pojazdy samochodowe, maszyny i urz?dzenia oraz kierowc█w, s?u??cego do wewn?trznego tankowania pojazd█w i sprz?tu Zamawiaj?cego olejem nap?dowym, c) zapewnienia wsparcia Zamawiaj?cemu w zakresie zgodno?ci zbiornika z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, instytucjami dozorowymi oraz kontroluj?cymi o ile takowe s? wymagane, d) zapewnienia monitoringu rejestruj?cego w spos█b ci?g?y operacje tankowania oleju nap?dowego do pojazd█w i sprz?tu Zamawiaj?cego.
   4.  W przypadku realizacji zam█wienia w wariancie II Wykonawca zobowi?zuje si? do: a) udost?pnienia w ramach ??cznego wynagrodzenia Wykonawcy, na okres trwania umowy, w lokalizacjach wskazanych w pkt. 16 ppkt. b) ˝ f) Cz??ci II SWZ - Opis przedmiotu zam█wienia - zadanie 1 - Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia i realizacji zlecenia zbiornik█w spe?niaj?cych warunki okre?lone w rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunk█w technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada? zbiorniki bezci?nieniowe i niskoci?nieniowe przeznaczone do magazynowania materia?█w ciek?ych zapalnych (Dz. U. z 2001 r., Nr 113, poz. 1211 z p█?n. zm.) z zalegalizowanym przez G?█wny Urz?d Miar uk?adem dystrybucyjnym do bezobs?ugowego poboru paliwa identyfikuj?cego niezale?nie pojazdy samochodowe, maszyny i urz?dzenia oraz kierowc█w, s?u??ce do wewn?trznego tankowania pojazd█w Zamawiaj?cego olejem nap?dowym. W ramach ??cznego wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do okresowej (jednak nie cz??ciej ni? 2 razy / rok) weryfikacji poprawno?ci funkcjonowania odmierzacza paliwa. b) zapewnienia wsparcia Zamawiaj?cemu w zakresie zgodno?ci zbiornik█w z obowi?zuj?cymi przepisami prawa, instytucjami dozorowymi oraz kontroluj?cymi o ile takowe s? wymagane, c) zapewnienia monitoringu rejestruj?cego w spos█b ci?g?y operacje tankowania oleju nap?dowego do pojazd█w i sprz?tu Zamawiaj?cego. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera cz??? II SWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia ˝ Zadanie 1 oraz cz??? VI SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy ˝ Zadanie
   1. 
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy deklaruje realizacj? zam█wienia podstawowego w minimalnym zakresie 70% ??cznego wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy wynikaj?cego z realizacji umowy i zastrzega sobie prawo do realizacji pozosta?ego zakresu 30% warto?ci ??cznego wynagrodzenia na zasadach prawa opcji, co stanowi jednocze?nie maksymaln? warto?? opcji. Prawem opcji obj?ty b?dzie ca?y zakres przedmiotu zam█wienia, a realizacja prawa opcji polega? b?dzie na realizacji umowy w oparciu o sta?? mar?? / sta?y rabat* do ceny jednostkowej netto (1 litr), przeliczonej z hurtowej ceny sprzeda?y Producenta z dnia sprzeda?y. Decyzja o realizacji zam█wienia na zasadach prawa opcji uzale?niona b?dzie od decyzji Zamawiaj?cego, podczas gdy na Wykonawc? na?o?ony w ten spos█b zostaje obowi?zek realizacji zam█wienia do ustalonej w ramach prawa opcji warto?ci maksymalnej, na warunkach zawartej umowy, bez konieczno?ci negocjacji mi?dzy Stronami. (*niepotrzebne skre?li?, zgodnie ze z?o?on? ofert?)
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie?? wadium w kwocie: 716 000,00 PLN, w formie okre?lonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Bezgot█wkowy zakup benzyny bezo?owiowej Pb95 do samochod█w s?u?bowych oraz sprz?tu Zamawiaj?cego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09132100 Essence sans plomb
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Stacje paliwowe zlokal. w granicach adm. m.st. Warszawy z zast., by min. 1 stacja zlokal. by?a zg. z pkt 4 lit. a) i lit. b) Wymaga? dotycz?cych przedmiotu zam█wienia i realizacji zam. - Zad.
   2. 
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia obejmuje sukcesywne, bezgot█wkowe tankowanie do zbiornik█w pojazd█w s?u?bowych, kanistr█w lub innych przystosowanych do tego celu zbiornik█w benzyny bezo?owiowej Pb95.
   2.  Operacje bezgot█wkowego tankowania pojazd█w s?u?bowych oraz sprz?tu odbywa? si? b?d? przy wykorzystaniu sieci stacji paliwowych zlokalizowanych w obr?bie granic administracyjnych miasta sto?ecznego Warszawy z zastrze?eniem, by minimum 1 stacja do tankowania benzyny bezo?owiowej Pb95 zlokalizowana by?a: a) po lewobrze?nej stronie Warszawy w odleg?o?ci nie przekraczaj?cej 10 km od siedziby Zamawiaj?cego zlokalizowanej przy ul. Obozowej 43 poruszaj?c si? drogami publicznymi (przynajmniej jedna stacja), b) po prawobrze?nej stronie Warszawy w odleg?o?ci nie przekraczaj?cej 10 km od siedziby Zamawiaj?cego zlokalizowanej przy ul. Zabranieckiej 4 poruszaj?c si? drogami publicznymi (przynajmniej jedna stacja). Odleg?o?ci o kt█rych mowa powy?ej Zamawiaj?cy zmierzy za pomoc? www.google.pl/maps. Stacje musz? zapewni? mo?liwo?? tankowani benzyny bezo?owiowej Pb95 w trybie ci?g?ym, tj. 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku, 24 godziny na dob? wszystkim pojazdom Zamawiaj?cego.
   3.  Tankowanie benzyny bezo?owiowej Pb95 odbywa? si? b?dzie przy wykorzystaniu transponder█w zbli?eniowych wydanych przez Wykonawc? w ramach ??cznego wynagrodzenia.
   4.  Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy wyda Zamawiaj?cemu, w ramach ??cznego wynagrodzenia, transpondery zbli?eniowe w ilo?ci umo?liwiaj?cej tankowanie pojazd█w i sprz?tu w ilo?ci do 60 szt. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawiera cz??? II SWZ ˝ Opis przedmiotu zam█wienia ˝ Zadanie 2 oraz cz??? VI SWZ ˝ Projektowane postanowienia umowy ˝ Zadanie
   2.  www.google.pl/maps
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy deklaruje realizacj? zam█wienia podstawowego w minimalnym zakresie 70% ??cznego wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy wynikaj?cego z realizacji umowy i zastrzega sobie prawo do realizacji pozosta?ego zakresu 30% warto?ci ??cznego wynagrodzenia na zasadach prawa opcji, co stanowi jednocze?nie maksymaln? warto?? opcji. Prawem opcji obj?ty b?dzie ca?y zakres przedmiotu zam█wienia, a realizacja prawa opcji polega? b?dzie na realizacji umowy w oparciu o sta?? mar?? / sta?y rabat* do ceny jednostkowej netto (1 litr), przeliczonej z hurtowej ceny sprzeda?y Producenta z dnia sprzeda?y. Decyzja o realizacji zam█wienia na zasadach prawa opcji uzale?niona b?dzie od decyzji Zamawiaj?cego, podczas gdy na Wykonawc? na?o?ony w ten spos█b zostaje obowi?zek realizacji zam█wienia do ustalonej w ramach prawa opcji warto?ci maksymalnej, na warunkach zawartej umowy, bez konieczno?ci negocjacji mi?dzy Stronami. (*niepotrzebne skre?li?, zgodnie ze z?o?on? ofert?)
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca zobowi?zany jest, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie?? wadium w kwocie: 7 000,00 PLN, w formie okre?lonej w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 179-503749
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Bezgot█wkowy zakup oleju nap?dowego ON do samochod█w s?u?bowych oraz sprz?tu Zamawiaj?cego
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
18/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PETROJET Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 7962909473 Adresse postale: Pionki Ville: Kieszek Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 26-670 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 71 600 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 71 600 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Bezgot█wkowy zakup benzyny bezo?owiowej Pb95 do samochod█w s?u?bowych oraz sprz?tu Zamawiaj?cego
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Ilekro? w SWZ zastosowane jest poj?cie Đustawaţ, bez bli?szego okre?lenia, o jak? ustaw? chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ˝ Prawo zam█wie? publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami). Numeracja przeniesiona z SWZ: 12.5. Na ofert? sk?adaj? si?: 12.5.1. wype?niony Formularz oferty dla danego zadania ˝ wg wzoru okre?lonego w Cz??ci III SWZ; 12.5.2. wype?niony Formularz cenowy dla danego zadania ˝ wg wzoru okre?lonego w Cz??ci V SWZ; 12.6. Do oferty Wykonawca do??cza: 12.6.1. orygina? dokumentu wadium, je?li wadium jest sk?adane w innej formie ni? pieni??na ˝ zgodnie z zapisami pkt. 11.3. SWZ; 12.6.2. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnic? przedsi?biorstwa ˝ dowod█w, o kt█rych mowa w pkt. 12.9.3. SWZ; 12.6.3. odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru, w celu potwierdzenia, ?e osoba dzia?aj?ca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. 12.6.3.1. Wykonawca nie jest zobowi?zany do z?o?enia dokument█w, o kt█rych mowa w pkt. 12.6.3. SWZ, je?eli zamawiaj?cy mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, o ile wykonawca wskaza? dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokument█w. 12.6.3.2. Je?eli w imieniu Wykonawcy dzia?a osoba, kt█rej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument█w, o kt█rych mowa w pkt. 12.6.3. SWZ, Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy pe?nomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj?cego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Powy?sze stosuje si? odpowiednio do osoby dzia?aj?cej w imieniu wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia publicznego. 12.6.4. o?wiadczenie Wykonawcy/ Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zam█wienia, dotycz?ce przes?anek wykluczenia sk?adane z art. 5k Rozporz?dzenia 833/2014 wg wzoru okre?lonego w Za??czniku nr 5 do SWZ. 12.6.5. o?wiadczenie Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy wg wzoru okre?lonego w Za??czniku nr 3 do SWZ. 12.6.6. Zamawiaj?cy, dzia?aj?c zgodnie z art. 106 ustawy, w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia, ??da z?o?enia wraz z ofert? nw. przedmiotowych ?rodk█w dowodowych ˝ odr?bnie do ka?dego zadania (Zadania 1 i Zadania 2), tj.: 12.6.6.1. o?wiadczenia potwierdzaj?cego wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia wg wzoru okre?lonego w Za??czniku nr 4 do SWZ ˝ odpowiednio do Zadania 1 i Zadania
   2.  UWAGA: Je?eli Wykonawca nie z?o?y wraz z ofert? ww. przedmiotowych ?rodk█w dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe b?d? niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie. Numeracja przeniesiona z SWZ:
   7.  O?wiadczenia i dokumenty wymagane w post?powaniu:
   7. 1. Dow█d potwierdzaj?cy na dzie? sk?adania ofert brak podstaw do wykluczenia oraz spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu, tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe, kt█rego z?o?enia w wyznaczonym przez Zamawiaj?cego terminie, Zamawiaj?cy b?dzie ??da? od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona:
   7. 1.1. Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (JEDZ) o tre?ci zgodnej z Za??cznikiem nr 2 do rozporz?dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz, wype?nionego zgodnie ze wskaz█wkami okre?lonymi w pkt. 9 SWZ. Uwaga: Ci?g dalszy w Sekcji III.1.2)
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Numeracja przeniesiona z SWZ: 28. Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej. 28.1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy. 28.2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w. 28.3. Odwo?anie przys?uguje na: 28.3.1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego podj?t? w niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 28.3.2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 28.3.3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 28.4. Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o kt█rych mowa w art. 516 ustawy. 28.5. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. 28.6. Terminy wniesienia odwo?ania: 28.6.1. odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 28.6.2. odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. 28.7. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 28.6. SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 28.8. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 28.8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, 28.8.2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 28.9. Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy ˝ ?rodki ochrony prawnej. 28.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Uwaga! Dalsza cz??? znajduje si? w Sekcji III.1.3)
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/11/2022 Bezgot█wkowy zakup paliw p?ynnych do samochod█w s?u?bowych oraz sprz?tu Miejskiego Przedsi?biorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09132100 - Essence sans plomb 
09134100 - Huile diesel