Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Huile diesel

2023/S 196-614383  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pologne-Varsovie: Huile diesel 2023/S 196-614383 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych Numéro national d'identification: 521 301 72 28 Adresse postale: ul. Szamocka 3, 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-748 Pays: Pologne Courriel: sekretariatDZP@zus.pl Téléphone: +48 226671703 Fax: +48 226671733 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zus.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: Ubezpieczenia spo?eczne
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sukcesywny zakup paliwa - benzyny bezo?owiowej Pb95 oraz oleju nap?dowego ON do samochodów s?u?bowych Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych Numéro de référence: 993200.271.46.2023
II.1.2) Code CPV principal 09134100 Huile diesel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa - benzyny bezo?owiowej Pb95 oraz oleju nap?dowego ON (dalej "paliwa") dla Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych w planowanej ilo?ci ogó?em 134 100,00 litrów.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 817 843.90 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09132100 Essence sans plomb 30163100 Cartes pour l'achat de carburant
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliwa - benzyny bezo?owiowej Pb95 oraz oleju nap?dowego ON (dalej "paliwa") dla Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych w planowanej ilo?ci ogó?em 134 100,00 litrów, w tym: a) 101 700,00 litrów oleju nap?dowego ON, w tym w roku: 2023 - 11 300,00 litrów, 2024 - 33 900,00 litrów, 2025 - 33 900,00 litrów, 2026 - 22 600,00 litrów. b) 32 400,00 litrów benzyny bezo?owiowej Pb95, w tym w roku: 2023 - 3 600,00 litrów, 2024 - 10 800,00 litrów, 2025 - 10 800,00 litrów, 2026 - 7 200,00 litrów. Wykonawca musi posiada? sie? co najmniej 300 stacji paliw na terenie Polski otwartych 24 godziny na dob? przez 7 dni w tygodni. Wykonawca musi umo?liwi? dokonywanie zakupu paliwa na stacjach paliw w ca?ym kraju, z u?yciem kart identyfikacyjnych (dalej zwanych "Kartami"), w tym co najmniej na: a) jednej stacji w nast?puj?cych miastach: Bi?goraj, Gorzów Wielkopolski, Jas?o, Pi?a lub w odleg?o?ci nie wi?kszej ni? 30 km od siedziby wymienionych Oddzia?ów Zamawiaj?cego. Za odleg?o?? nie wi?ksz? ni? 30 km od siedziby wymienionych Oddzia?ów Zamawiaj?cy rozumie odleg?o?? zgodn? z najkrótszym po??czeniem drogowym (samochodowym) wed?ug aplikacji Google Maps, b) wykaz siedzib jednostek terenowych Zamawiaj?cego stanowi Za??cznik nr 3 do postanowie? Umowy. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmiany proporcji zamawianych paliw w poszczególnych rodzajach, w zale?no?ci od bie??cych potrzeb oraz zwi?kszenia lub zmniejszenia ilo?ci paliw p?ynnych b?d?cych przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nieprzekroczenia warto?ci umowy. Minimalna ilo??, jak? Zamawiaj?cy zakupi, wynosi 50% ww. ilo?ci paliw (50% ??cznej ilo?ci oleju nap?dowego ON oraz benzyny bezo?owiowej Pb95). Wykonawca musi posiada? "koncesj? na obrót paliwami ciek?ymi" okre?lon? w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Paliwa oferowane w ramach sprzeda?y na poszczególnych stacjach powinny odpowiada? polskim normom: dla benzyny bezo?owiowej PN-EN 228, dla oleju nap?dowego PN-EN 590. Zamawiaj?cy dopuszcza normy równowa?ne pod warunkiem, ?e zaproponowane przez Wykonawc? paliwo b?dzie posiada?o w?a?ciwo?ci i parametry jako?ciowe nie gorsze ni? te okre?lone w normach PN-EN 228 dla benzyny bezo?owiowej i PN-EN 590 dla oleju nap?dowego.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie b?dzie realizowane od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcze?niej ni? od dnia 11 wrze?nia 2023 r. przez okres 36 miesi?cy lub do wyczerpania ca?kowitej ceny umowy z podatkiem VAT, w zale?no?ci które ze zdarze? nast?pi pierwsze.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Zamówienie zosta?o udzielone na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie? publicznych - Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamówienia z wolnej r?ki z uwagi, i? w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zosta?y z?o?one ?adne oferty. Uzasadnienie faktyczne: W post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywny zakup paliwa - benzyny bezo?owiowej Pb95 oraz oleju nap?dowego ON do samochodów s?u?bowych Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych, w cz??ci B post?powania znak: 993200/271/88/2022 nie zosta?a z?o?ona ?adna oferta. Termin otwarcia ofert wyznaczony zosta? na 2 czerwca 2023 r. Post?powanie w cz??ci B zosta?o uniewa?nione - pismo nr 993200.271.IN-527.2023 w dniu 15 czerwca 2023 r. Warunkiem udzielenia zamówienia w trybie z wolnej r?ki w oparciu o przepis art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jest brak istotnej zmiany pierwotnych warunków zamówienia. Warunki zamówienia w przedmiotowym post?powaniu s? analogiczne do pierwotnych warunków zamówienia tj. do warunków zamówienia okre?lonych w cz??ci B przetargu nieograniczonym z uwzgl?dnieniem zmian tre?ci SWZ dokonanych na podstawie art. 137 ust. 1 uPzp w odpowiedzi na pytania z?o?one przez potencjalnych Wykonawców w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowe zmiany dokonane zosta?y i upublicznione przed up?ywem terminu sk?adania ofert w przetargu nieograniczonym.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Sukcesywny zakup paliwa - benzyny bezo?owiowej Pb95 oraz oleju nap?dowego ON do samochodów s?u?bowych Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Orlen Spó?ka Akcyjna Numéro national d'identification: 610188201 Adresse postale: Chemików 7 Ville: P?ock Code NUTS: PL Polska Code postal: 09-411 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 817 843.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Celem prowadzonych negocjacji by?o uzgodnienie wszelkich postanowie? umowy, które winny uwzgl?dnia? m. in. wymogi wynikaj?ce z ustawy Pzp i innych odpowiednich przepisów prawnych maj?cych zwi?zek z przedmiotem umowy. Wykonawca sk?adaj?c ofert? zaoferowa? wynagrodzenie z tytu?u realizacji zamówienia: 1) cen? w kwocie brutto jednego litra benzyny bezo?owiowej Pb95 6,71 z?, wed?ug stawki podatku VAT 23%, 2) cen? w kwocie brutto jednego litra oleju nap?dowego ON 6,53 z?, wed?ug stawki podatku VAT 23%, 3) ceny wskazane w punktach 1) i 2) obowi?zuj? na dzie? z?o?enia oferty na stacji paliw zlokalizowanej w najkrótszej odleg?o?ci liczonej wed?ug Google MAPS od siedziby Centrali ZUS Warszawa, adres stacji paliw, miejscowo??, ulica, Warszawa, ul. Pow?zkowska 43 4) upust 0,75 %.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Sukcesywny zakup paliwa - benzyny bezo?owiowej Pb95 oraz oleju nap?dowego ON do samochodów s?u?bowych Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych 11/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
09132100 - Essence sans plomb 
09134100 - Huile diesel 
30163100 - Cartes pour l'achat de carburant