Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Huile diesel

2020/S 124-304930  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Huile diesel 2020/S 124-304930 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "PKP Intercity" S.A.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Markiewicz-Busse Courriel: anna.markiewicz@intercity.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.intercity.pl http://www.intercity.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sukcesywna dostawa oleju nap?dowego do zbiorników "PKP Intercity" S.A.
Numéro de référence: 20/WNP-003243/PRZ
II.1.2) Code CPV principal 09134100 Huile diesel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju nap?dowego do zbiorników "PKP Intercity" S.A.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 6 960 720.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa oleju nap?dowego do zbiorników "PKP Intercity" S.A. w lokalizacji Warszawa
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09134100 Huile diesel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia dla tej cz??ci jest dostawa oleju nap?dowego do zbiorników "PKP Intercity" S.A. w lokalizacji Warszawa.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wskazana w sekcji II.2.6 warto? odnosi si do maksymalnej warto?ci do jakiej, uwzgl?dniaj?c sposób wyliczenia wynagrodzenia za jednorazow dostaw oleju wskazany w § 4 ust. 2 wzoru umowy (Za??cznik nr 6 do SIWZ), Zamawiaj?cy zamierza udzieli zamówienia w tej cz??ci zamówienia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa oleju nap?dowego do zbiorników "PKP Intercity" S.A. w lokalizacji Wroc?aw
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09134100 Huile diesel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL514 Miasto Wroc?aw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia dla tej cz??ci jest dostawa oleju nap?dowego do zbiorników "PKP Intercity" S.A. w lokalizacji Wroc?aw.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wskazana w sekcji II.2.6 warto? odnosi si do maksymalnej warto?ci do jakiej, uwzgl?dniaj?c sposób wyliczenia wynagrodzenia za jednorazow dostaw oleju wskazany w § 4 ust. 2 wzoru umowy (Za??cznik nr 6 do SIWZ), Zamawiaj?cy zamierza udzieli zamówienia w tej cz??ci zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 031-073417
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa oleju nap?dowego do zbiorników "PKP Intercity" S.A. w lokalizacji Warszawa
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "Aran" Sp. z o.o. w Wyszkowie sp. k.
Adresse postale: ul. Serocka 39 Ville: Wyszków Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 07-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 577 500.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 5 577 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Dostawa oleju nap?dowego do zbiorników "PKP Intercity" S.A. w lokalizacji Wroc?aw
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Petrojet Sp. z o.o.
Adresse postale: Kieszek 52 Ville: Pionki Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 26-670 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 383 220.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 383 220.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom i innym osobom, którzy maj lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI tej ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list organizacji prowadzon przez Prezesa Urz?du Zamówie Publicznych.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie tej ustawy.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec postanowie SIWZ; 2) w terminie 10 dni od dnia przes?ania Wykonawcy informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; 3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia - wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1-2.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09134100 - Huile diesel