Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Imprimantes laser

2022/S 226-649962  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Varsovie: Imprimantes laser 2022/S 226-649962 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej NumÈro national d'identification: PL911 Adresse postale: Pl. Politechniki 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-661 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Kaczanowska Courriel: zp.ci@pw.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ci.pw.edu.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dzier?awa urz?dze? drukuj?cych i dostawa urz?dze? drukuj?cych na potrzeby Politechniki Warszawskiej - w podziale na cz??ci NumÈro de rÈfÈrence: CI.ZP.261.10.2022
II.1.2) Code CPV principal 30232110 Imprimantes laser
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dzier?awa i dostawa drukarek z podzia?em na cz??ci: Cz??? 1: Dzier?awa nowych urz?dze? drukuj?cych na okres 4 (czterech) lat. Cz??? 2: Dostawa nowych urz?dze? drukuj?cych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi za??czniku nr 9 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 150 805.26 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dzier?awa nowych urz?dze? drukuj?cych na okres 4 (czterech) lat
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30232100 Imprimantes et traceurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, pl. Politechniki 1, ul. ?w. Andrzeja Boboli 8, ul. Nowowiejska 22/22, ul. Poleczki 19.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dzier?awa nowych urz?dze? drukuj?cych na okres 4 (czterech) lat. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi za??cznik nr 9 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena oferty brutto / PondÈration: 60 Co t - Nom: SkrÛcenie czasu naprawy urz?dze? od zg?oszenia awarii przez Zamawiaj?cego / PondÈration: 10 Co t - Nom: Wydajno?? tonerÛw CMYK w urz?dzeniu wielofunkcyjnym A3 kolor / PondÈration: 10 Co t - Nom: Prostota i czytelno?? obs?ugi urz?dzenia wielofunkcyjnego A3 kolor i A4 kolor / PondÈration: 15 Co t - Nom: Wydajno?? miesi?czna urz?dzenia wielofunkcyjnego A4 kolor / PondÈration: 5
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa urz?dze? drukuj?cych.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30232100 Imprimantes et traceurs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, pl. Politechniki 1, ul. Noakowskiego 18/20.
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa nowych urz?dze? drukuj?cych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi za??cznik nr 9 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Co t - Nom: Cena / PondÈration: 60 Co t - Nom: Wyd?u?ony okres gwarancji producenta / PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 140-397468
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dzier?awa nowych urz?dze? drukuj?cych na okres 4 (czterech) lat.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AJP Services Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 5223195055 Adresse postale: al. Jerozolimskie 200 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-486 Pays: Pologne Courriel: info@ajp-s.pl TÈlÈphone: +48 508049338 Adresse internet: http://www.ajp-s.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 087 105.12 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 320 279.68 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa nowych urz?dze? drukuj?cych.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AJP Services Sp. z o. o.
NumÈro national d'identification: 5223195055 Adresse postale: al. Jerozolimskie 200 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-486 Pays: Pologne Courriel: info@ajp-s.pl TÈlÈphone: +48 508049338 Adresse internet: http://www.ajp-s.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 63 700.14 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 71 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, oraz innym podmiotom, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodkami ochrony prawnej s?: 1) odwo?anie, 2) skarga do s?du. Odwo?anie 1) Odwo?anie przys?uguje na: - niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, - zaniechania czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej by? obowi?zany na podstawie ustawy, - zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy. 2) Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w terminie zgodnym z art. 515 PZP; 3) Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Skarga do s?du. 1) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du; 2) Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych, za po?rednictwem Prezesa Izby, zgodnie a art. 580 PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Dzier?awa urz?dze? drukuj?cych i dostawa urz?dze? drukuj?cych na potrzeby Politechniki Warszawskiej - w podziale na cz??ci 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30232100 - Imprimantes et traceurs 
30232110 - Imprimantes laser