Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:ImprimÈs et produits connexes

2022/S 233-668765  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Varsovie: ImprimÈs et produits connexes 2022/S 233-668765 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SKARB PA?STWA - G?"WNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO Adresse postale: Al. Jerozolimskie 94 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-807 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Miko?ajczyk Courriel: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl TÈlÈphone: +48 220-45-59 Fax: +48 220-48-99 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gitd.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa blankietÛw zezwole? zagranicznych celem realizacji obowi?zkÛw GITD wynikaj?cych z ustawy o transporcie drogowym oraz ksi??ek kontrolnych. NumÈro de rÈfÈrence: BDG.ZPB.230.18.2022
II.1.2) Code CPV principal 22000000 ImprimÈs et produits connexes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa blankietÛw zezwole? zagranicznych celem realizacji obowi?zkÛw GITD wynikaj?cych z ustawy o transporcie drogowym oraz ksi??ek kontrolnych: karnety EKMT, ksi??ki formularze podrÛ?y UE celem zapewnienia ci?g?o?ci ich dystrybucji, w podziale na cz??ci: Cz??? I: Zakup i dostawa blankietÛw zezwole? zagranicznych celem realizacji obowi?zkÛw GITD wynikaj?cych z ustawy o transporcie drogowym Cz??? II: Zakup i dostawa ksi??ek kontrolnych: karnety EKMT, ksi??ki formularze podrÛ?y UE celem zapewnienia ci?g?o?ci ich dystrybucji PoszczegÛlne cz??ci zamÛwienia zosta?y opisane w Cz??ci III Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia.Nazwa zamÛwienia w Sekcji II.1) zosta? skrÛcona z uwagi na ograniczon? liczb? znakÛw. ZamÛwienie zosta?o uj?te w planie post?powa? o udzielenie zamÛwienia opublikowane w BZP pod numerem
   2. 2.5 Niniejsze zamÛwienie jest udzielane w cz??ciach z ktÛrych ka?da stanowi przedmiot odr?bnego post?powania.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 099 612.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa blankietÛw zezwole? zagranicznych celem realizacji obowi?zkÛw GITD wynikaj?cych z ustawy o transporcie drogowym.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22420000 Papier timbrÈ 22000000 ImprimÈs et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwny Inspektorat Transportu Drogowego (Biuro ds.Transportu Mi?dzynarodowego), Al. Jerozolimskie 94 w Warszawie.
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa blankietÛw zezwole? zagranicznych celem realizacji obowi?zkÛw GITD wynikaj?cych z ustawy o transporcie drogowym.
   2. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia i wymagane ilo?ci zosta?y opisane w III cz??ci SWZ.
   3. Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c?
:
3 % maksymalnej warto?ci zobowi?zania Zamawiaj?cego wynikaj?cego z Umowy zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Pzp ñ dla cz??ci I zamÛwienia.
   4. Wykonawca sk?adaj?c ofert? na cz??? I zamÛwienia jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 25 000,00 z? (s?ownie: dwadzie?cia pi?? tysi?cy z?otych,00/100)
   5. Zamawiaj?cy nie ??da, aby Wykonawca z?o?y? wraz z ofert? przedmiotowe ?rodki dowodowe. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia (dni kalendarzowe) / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia: w terminie maksymalnym 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, b?d? w terminie krÛtszym zaoferowanym przez Wykonawc? w formularzu ofertowym (Uwaga !!! Stanowi kryterium oceny ofert
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa ksi??ek kontrolnych: karnety EKMT, ksi??ki formularze podrÛ?y UE celem zapewnienia ci?g?o?ci ich dystrybucji
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22000000 ImprimÈs et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwny Inspektorat Transportu Drogowego (Biuro ds.Transportu Mi?dzynarodowego), Al. Jerozolimskie 94 w Warszawie.
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa ksi??ek kontrolnych
:
karnety EKMT, ksi??ki formularze podrÛ?y UE celem zapewnienia ci?g?o?ci ich dystrybucji
   2. SzczegÛ?owy opis zamÛwienia i wymagane ilo?ci zosta?y opisane w III cz??ci SWZ.
   3. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy dla cz??ci II.
   4. Wykonawca sk?adaj?c ofert? na cz??? II zamÛwienia nie jest zobowi?zany do wniesienia wadium.
   5. Zamawiaj?cy nie ??da, aby Wykonawca z?o?y? wraz z ofert? przedmiotowe ?rodki dowodowe. Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia (dni kalendarzowe) / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia: w terminie maksymalnym 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, b?d? w terminie krÛtszym zaoferowanym przez Wykonawc? w formularzu ofertowym (Uwaga !!! Stanowi kryterium oceny ofert)
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 164-463738
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 305/2022
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zakup i dostawa blankietÛw zezwole? zagranicznych celem realizacji obowi?zkÛw GITD wynikaj?cych z ustawy o transporcie drogowym.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Polska WytwÛrnia PapierÛw Warto?ciowych S.A.
NumÈro national d'identification: pl Adresse postale: ul. Sanguszki Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-222 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 955 351.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 994 612.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 321/2022
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zakup i dostawa ksi??ek kontrolnych: karnety EKMT, ksi??ki formularze podrÛ?y UE celem zapewnienia ci?g?o?ci ich dystrybucji
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Robert Jacek Marks Drukarnia ÑGRYFIXîprowadz?cy wspÛlnie dzia?alno?? gospodarcz? w formie spÛ?ki cywilnej pod nazw? Drukarnia ÑGRYFIXî s.c. Robert Jacek Marks, Piotr Zdechlikiewicz NumÈro national d'identification: pl Adresse postale: ul. B3 nr 5 Ville: W?grzce Code NUTS: PL Polska Code postal: 32-086 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Piotr Zdechlikiewicz Drukarnia ÑGRYFIXîprowadz?cy wspÛlnie dzia?alno?? gospodarcz? w formie spÛ?ki cywilnej pod nazw? Drukarnia ÑGRYFIXî s.c. Robert Jacek Marks, Piotr Zdechlikiewicz NumÈro national d'identification: pl Adresse postale: ul. B3 nr 5 Ville: W?grzce Code NUTS: PL Polska Code postal: 32-086 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 68 520.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 105 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
UMOWA 321/2022 dla cz??ci II zawarta z Wykonawc?: Panem Robertem Jackiem Marksem, zamieszka?ym w Krakowie (31-416), przy ulicy Dobrego Pasterza 108/149, prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? Robert Marks Drukarnia ÑGRYFIXî, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej ,NIP: 9451112444, REGON:121259247, i Panem Piotrem Zdechlikiewiczem, zamieszka?ym w Krakowie (30-045), przy ulicy KrÛlewskiej 16/6 , prowadz?cym dzia?alno?? gospodarcz? pod firm? Piotr Zdechlikiewicz Drukarnia ÑGRYFIXî, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, NIP: 6761039668, REGON: 121262380, prowadz?cymi wspÛlnie dzia?alno?? gospodarcz? w formie spÛ?ki cywilnej pod nazw? Drukarnia ÑGRYFIXî s.c. Robert Jacek Marks, Piotr Zdechlikiewicz z siedzib? W?grzce, przy ul. B3 nr 5 (32-086) W?grzce na podstawie umowy spÛ?ki cywilnej z dnia 01.01.1993 r. NIP: 6760057492, REGON: 003905463
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505ñ590) przys?uguj? Wykonawcom i innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli oni interes w uzyskaniu niniejszego zamÛwienia oraz ponie?li lub mogli ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?OP wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi M?P;
   3. Pisma sk?adane w toku post?powania odwo?awczego przez strony oraz uczestnikÛw post?powania odwo?awczego wnosi si? z odpisami dla stron oraz uczestnikÛw post?powania odwo?awczego, je?eli pisma te sk?adane s? w formie pisemnej.
   4. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   5. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dn. 23.11.2012 r.-Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa KIO.
   7. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   8. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   9. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 10. Przys?uguj?ce ?OP zale?ne s? od warto?ci zamÛwienia, ktÛre zosta?y okre?lone w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp. Odwo?anie: 1) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?li zosta?a przes?ana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni, je?li zosta?a przes?ana w inny sposÛb; 2) wobec tre?ci og?oszenia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w DUUE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej; 3) wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia; 4) je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni?: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia b) 6 m-cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w DUUE og?oszenia o udzieleniu 11.Do odwo?ania do??cza si?: dowÛd uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci, dowÛd przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii Zamawiaj?cemu, dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego. 12.KIO rozstrzyga odwo?anie na zasadach okre?lonych w art. 528-568 ustawy Pzp. 13.Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez s?d jego wykonalno?ci, ma moc prawn? na rÛwni z wyrokiem s?du. 14.Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1, Stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du, zgodnie z przepisami Rozdzia?u 3 D
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/11/2022 Zakup i dostawa blankietÛw zezwole? zagranicznych celem realizacji obowi?zkÛw GITD wynikaj?cych z ustawy o transporcie drogowym oraz ksi??ek kontrolnych. 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
22000000 - Imprimés et produits connexes 
22420000 - Papier timbré