Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Infrastructures de télécommunications

2022/S 226-649940  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Varsovie: Infrastructures de télécommunications 2022/S 226-649940 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centralne Biuro Antykorupcyjne Numéro national d'identification: 140610454 Adresse postale: Aleje Ujazdowskie 9 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-583 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Miros Courriel: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl Téléphone: +48 224371349 Fax: +48 224371390 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/cba Adresse du profil d'acheteur: https://portal.smartpzp.pl/cba
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: S?u?ba specjalna
I.5) Activité principale Autre activité: zwalczanie korupcji i przest?pstw gospodarczych
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zawarcie umowy ramowej na zakup telefonów IP z kamerami oraz przystawki do telefonów IP Numéro de référence: 67/>PU/2022/EMi
II.1.2) Code CPV principal 32523000 Infrastructures de télécommunications
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na zakup telefonów IP z kamerami oraz przystawki do telefonów IP. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?la za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 219 512.20 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
siedziba CBA w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na zakup telefonów IP z kamerami oraz przystawki do telefonów IP.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji i asysty tecjnicznej / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin dostawy / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 167-473259
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Zawarcie umowy ramowej na zakup telefonów IP z kamerami oraz przystawki do telefonów IP
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Comtel Import-Eksport Adresse postale: Zamoyskiego 34 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-801 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 219 512.20 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 219 512.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. W terminie wyznaczonym do sk?adania ofert w przedmiotowym post?powaniu, wykonawca zobowi?zany jest z?o?y?
:
1)Formularz ofertowy 2) o?wiadczenie tymczasowo zast?puj?ce wymagane przez zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe, sk?adane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) wraz z o?wiadczeniem zgodnym z za??cznikiem nr 6 do SWZ. - w przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez wykonawców, o?wiadczenie o którym mowa w pkt. 1, sk?ada ka?dy z wykonawców. O?wiadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z wykonawców wskazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu,
   2.  Zgodnie z zapasami art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania w pierwszej kolejno?ci badania i oceny ofert, a nast?pnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   3.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia, w terminie 10 dni od daty wezwania, wskazanych poni?ej podmiotowych ?rodków dowodowych. a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienia publiczne tytu?em ?rodka karnego - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, c) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.z2020r.poz.1076i1086), z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; d) o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 3, 4, 5, i 6 ustawy Pzp. e) odpisu lub informacji z KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, f)o?wiadczenia wykonawcy dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sk?ada dokumenty okre?lone w rozdziale VIII SWZ Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy b?dzie wymagane przed podpisaniem umowy wykonawczej w wysoko?ci 5% ceny ca?kowitej podanej w ofercie szczegó?owej.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Izby Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Izby Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Zawarcie umowy ramowej na zakup telefonów IP z kamerami oraz przystawki do telefonów IP 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
32523000 - Infrastructures de télécommunications