Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 02/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Installations radio

2020/S 180-435513  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Varsovie: Installations radio 2020/S 180-435513 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Poczta Polska SpÛ?ka Akcyjna Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-940 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin Rososi?ski Courriel: przetargi.pi@poczta-polska.pl TÈlÈphone: +48 226565008 Fax: +48 226565005 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.poczta-polska.pl www.poczta-polska.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services postaux
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Leasing systemu RFID wraz z infrastruktur IT NumÈro de rÈfÈrence: BZA.2600.570.2019
II.1.2) Code CPV principal 32344250 Installations radio
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest nabycie przez Wykonawc i oddanie przez Wykonawc Zamawiaj?cemu, do u?ywania i pobierania po?ytkÛw, na okres leasingu okre?lony wzorem Umowy stanowi?cym za??cznik nr 6 do SIWZ, zwanym dalej rÛwnie Ñwzorem Umowyî, a nast?pnie przeniesienie przez Wykonawc na Zamawiaj?cego, z chwil up?ywu powy?szego okresu leasingu, prawa w?asno?ci: a) instalacji obejmuj?cej bramki stacjonarne i mobilne Radio-frequency identification, w sk?ad ktÛrej wchodz rÛwnie?: przemys?owe drukarki ñ 6 szt., przystosowane do druku na samoprzylepnych etykietach ze znacznikami RFID RAIN w rolkach wraz z systemem steruj?cym, zwanej dalej ??cznie rÛwnie ÑSystemem RFIDî, oraz b) pozosta?ej infrastruktury i sprz?tu IT, zwanych dalej ??cznie rÛwnie ÑInfrastruktur ITî, w sk?ad ktÛrej wchodz w szczegÛlno?ci: ó sprz?t komputerowy ñ komputery stacjonarne PC, ó szafy krosownicze wraz z wyposa?eniem i zasilaniem, ó elementy tworz?ce Instalacj PunktÛw Logicznych, ó prze??czniki (switch).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie przez Wykonawc na rzecz Zamawiaj?cego us?ug napraw i ekspertyz urz?dze drukuj?cych nale??cych do Zamawiaj?cego, wymienionych w za??czniku nr 1 do Umowy (ktÛrej wzÛr stanowi Za??cznik nr 6 do SIWZ) i znajduj?cych si w placÛwkach pocztowych, rozlokowanych na terenie ca?ego kraju.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy, monta?u i uruchomienia systemu RFID wraz z infrastruktur IT / PondÈration: 20 % CritËre de qualitÈ - Nom: Do?wiadczenie osÛb wyznaczonych do realizacji zamÛwienia / PondÈration: 20 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 17 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIR.04.01.04-00-0108/18
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamÛwienia mo?e ubiega si Wykonawca, ktÛry nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Pzp.
   2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowi?zany b?dzie do przed?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentÛw: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. añc, art. 24 ust.1pkt 14 w zw. z ust. 1 pkt 13 lit. añc i art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; c) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym; w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne ñ albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do SIWZ; f) o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, o ktÛrych mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i op?atach lokalnych, wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do SIWZ; g) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne, wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do SIWZ; h) o?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y wraz z o?wiadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu; i) aktualnego na dzie sk?adania ofert o?wiadczenia, stanowi?cego wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Wykonawca sk?ada to o?wiadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ), w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego w SIWZ.
   3.  Pozosta?e informacje dotycz?ce udzia?u w post?powaniu zawarte s w SIWZ.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, nale?ycie wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych, rÛwnie nale?ycie wykonuje, co najmniej jedn dostaw?, wraz z monta?em i uruchomieniem, lub odpowiednio, wraz z wdro?eniem, systemu automatycznej identyfikacji i ?ledzenia obiektÛw opartych o technologi RAIN RFID (ISO 18000-6), obejmuj?cego co najmniej 60 bramek RFID, o warto?ci nie mniejszej ni 2 000 000,00 PLN netto. W przypadku, gdy zamÛwienie jest w trakcie realizacji, Wykonawca, celem potwierdzenia spe?nienia niniejszego warunku, winien wykaza?, ?e dostawy faktycznie zrealizowane do dnia, w ktÛrym up?ywa termin sk?adania ofert, spe?niaj wymagania okre?lone w powy?szym warunku.
   2.  W celu potwierdzenia spe?nienia ww. warunku, Wykonawca jest zobowi?zany do z?o?enia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, spe?niaj?cych wymogi wskazane w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane, sporz?dzonego z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego ñZa??cznik nr 7 do SIWZ, oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy by?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw ñ o?wiadczenia Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce nale?yte wykonanie dostaw powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  Pozosta?e informacje dotycz?ce udzia?u w post?powaniu WykonawcÛw, zawarte s w SIWZ.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Wykonawca zobowi?zany jest wnie? wadium w wysoko?ci: 80 000,00 PLN (s?ownie: osiemdziesi?t tysi?cy z?otych), przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
SzczegÛ?owe informacje, dotycz?ce warunkÛw finansowych i uzgodnienia p?atnicze zawarte s we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 6 do SIWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
SzczegÛ?owe warunki realizacji umowy zawarto we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 6 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 02/10/2020 Heure locale: 14:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 02/10/2020 Heure locale: 14:30 Lieu:
Otwarcie ofert jest jawne i odb?dzie si w formie transmisji on-line (link do transmisji umieszczony zostanie na platformie przed up?ywem terminu sk?adania ofert). Wykonawcy mog uczestniczy w sesji otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dokument, o ktÛrym mowa w pkt III.1.1 ppkt 2 lit. i niniejszego og?oszenia, sk?ada si wraz z ofert?.
   2.  Dokument, o ktÛrym mowa w pkt. III.1.1 ppkt 2 lit. h niniejszego og?oszenia, sk?ada si w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentÛw, o ktÛrych mowa: w pkt III.1.1 ppkt 2 lit. añg, w pkt III.1.3 ppkt 2 niniejszego og?oszenia.
   4.  SzczegÛ?owe informacje zosta?y podane w SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz SIWZ przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
   3.  SzczegÛ?owe przepisy dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s w dziale VI Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Ville: Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: www.poczta-polska.pl www.poczta-polska.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
32344250 - Installations radio