01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/01/2019
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Instruments de contrÙle de propriÈtÈs physiques

2019/S 10-018740 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/01/2019 S10  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Instruments de contrÙle de propriÈtÈs physiques 2019/S 010-018740 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses G?Ûwny Inspektorat Ochrony ?rodowiska ul. Wawelska 52/54 Warszawa 00-922 Pologne Point(s) de contact: Anna Baj TÈlÈphone: +48 223692576 Courriel: zamowienia@gios.gov.pl Fax: +48 228258519 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gios.gov.pl www.gios.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup analizatorÛw BTEX NumÈro de rÈfÈrence: ZP/220-35/18/ABA
II.1.2) Code CPV principal 38400000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Podstawowym celem zakupÛw jest doposa?enie G?Ûwnego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska w aparatur niezb?dn do realizacji bada i pomiarÛw w ramach Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska, o wymaganym poziomie jako?ci danych. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 9 szt. analizatorÛw w?glowodorÛw BTEX do G?Ûwnego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska. Dodatkowo zamÛwienie obejmuje: instalacj urz?dze w wyznaczonych dziewi?ciu miejscach na terenie Polski, materia?y eksploatacyjne do analizatorÛw, prezentacj dzia?ania, szkolenia w zakresie obs?ugi.Zadaniem Wykonawcy b?dzie dostarczenie na koszt w?asny oraz instalacja urz?dze we wskazanych przez Zamawiaj?cego dziewi?ciu miejscach, stacjach monitoringu powietrza, na terenie ca?ego kraju. Wykonawca musi uruchomi i przetestowa wszystkie urz?dzenia oraz zademonstrowa?, Zamawiaj?cemu pe?n sprawno? dostarczonych urz?dze?. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr 7 do SIWZ Tabela zgodno?ci oferowanego przedmiotu zamÛwienia ...
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 691 182.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38432100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Ca?y kraj
II.2.4) Description des prestations:
Podstawowym celem zakupÛw jest doposa?enie G?Ûwnego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska w aparatur niezb?dn do realizacji bada i pomiarÛw w ramach Pa?stwowego Monitoringu ?rodowiska, o wymaganym poziomie jako?ci danych. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 9 szt. analizatorÛw w?glowodorÛw BTEX do G?Ûwnego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska. Dodatkowo zamÛwienie obejmuje: instalacj urz?dze w wyznaczonych dziewi?ciu miejscach na terenie Polski, materia?y eksploatacyjne do analizatorÛw, prezentacj dzia?ania, szkolenia w zakresie obs?ugi. Zadaniem Wykonawcy b?dzie dostarczenie na koszt w?asny oraz instalacja urz?dze we wskazanych przez Zamawiaj?cego dziewi?ciu miejscach, stacjach monitoringu powietrza, na terenie ca?ego kraju. Wykonawca musi uruchomi i przetestowa wszystkie urz?dzenia oraz zademonstrowa?, Zamawiaj?cemu pe?n sprawno? dostarczonych urz?dze?.SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si w za??czniku nr 7 do SIWZ Tabela zgodno?ci oferowanego przedmiotu zamÛwienia z wymaganiami Zamawiaj?cego
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Dodatkowe materia?y eksploatacyjne / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS02.01.00-00-0001/16
II.2.14) Informations complÈmentaires W przypadku nieprzyznania ?rodkÛw pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodkÛw z pomocy udzielonej przez pa?stwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktÛre mia?y by przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia przewiduje si uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamÛwienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp)
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 199-450503
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup analizatorÛw BTEX
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/01/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Envimet Services Sp. z o.o.
ul. Balicka 255 KrakÛw 30-198 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 878 048.78 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 691 182.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 11 000 PLN (s?ownie: jedena?cie tysi?cy z?otych 00/100), przed up?ywem terminu sk?adania ofert okre?lonego w niniejszej SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na wykonanie niniejszego zamÛwienia kwot do 1 080 000 PLN brutto.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
   7. 
   4.  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, sporz?dzone wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi dowody (dokumenty b?d informacje), ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W toku post?powania Wykonawcy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
38400000 - Instruments de contrôle de propriétés physiques 
38432100 - Analyseurs de gaz