Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/03/2023
Date de péremption : 19/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Instruments de navigation et de mÈtÈorologie

2023/S 58-172235  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/03/2023 S58 Pologne-Varsovie: Instruments de navigation et de mÈtÈorologie 2023/S 058-172235 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 2 Regionalna Baza Logistyczna NumÈro national d'identification: 952-209-95-97 Adresse postale: ul. Marsa 110 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 04-470 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota KAFAROWSKA Courriel: 2rblog.zampub@ron.mil.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.2rblog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.2rblog.wp.mil.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/2rblog Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Skarb Pa?stwa - Jednostka Bud?etowa - podsektor rz?dowy
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa urz?dze? systemu wymiany danych meteorologicznych NATO ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych. NumÈro de rÈfÈrence: D/64/2023
II.1.2) Code CPV principal 38100000 Instruments de navigation et de mÈtÈorologie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa urz?dze? systemu wymiany danych meteorologicznych NATO ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych.
   2.  Wymogi oraz szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wyszczegÛlniono w za??czniku nr 1 do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, ktÛra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania https
:
//portal.smartpzp.pl/2rblog https://portal.smartpzp.pl/2rblog
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Szefostwo S?u?by Hydrometeorologicznej Si? Zbrojnych RP 02-800 Warszawa, ul. Le?na
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa modu?u Online Weather do oprogramowania Visual Weather w wersji
   4. 1.0 wraz z instalacj? i szkoleniem, w ilo?ci 1 szt.
   2. Wymogi oraz szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wyszczegÛlniono w za??czniku nr 1 do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, ktÛra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania https
:
//platformazakupowa.pl/pn/2rblog. https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/10/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w wysoko?ci 14 000,00 z?otych (s?ownie: czterna?cie tysi?cy z?otych 00/100)
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposÛb szczegÛlny.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposÛb szczegÛlny.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Na potwierdzenie spe?nienia warunku Zamawiaj?cy wymaga aby przedmiot zamÛwienia spe?nia? wymagania zawarte w normie ISO 9001. W celu potwierdzenia warunku Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia kompletnego Certyfikatu ISO 9001:2015
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy Zamawiaj?cy okre?li? w za??czniku nr 6 do SWZ (wzÛr umowy).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/04/2023 Heure locale: 07:30
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 17/07/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/04/2023 Heure locale: 08:00 Lieu:
Siedziba Zamawiaj?cego: Warszawa, ul. Marsa 110, Budynek nr 1, POLSKA Za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/2rblog Otwarcie ofert nie jest publiczne. https://portal.smartpzp.pl/2rblog
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia publicznego mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu oraz wyka?? brak podstaw do wykluczenia z powodu niespe?nienia warunkÛw okre?lonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 7 ustawy Pzp. Kwalifikacja podmiotowa WykonawcÛw ñ podstawy wykluczenia oraz informacj? o warunkach udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy okre?li? w rozdziale VI SWZ.
   2.  W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiaj?cy wymaga za??czenia do oferty aktualnego na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (dalej jako ÑJEDZî), sporz?dzonego zgodnie ze wzorem zawartym w za??czniku nr 2 do SWZ ñ szczegÛ?y dotycz?ce z?o?enia o?wiadczenia JEDZ opisane zosta?y w rozdziale VII pkt 1SWZ.
   3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia dokumentÛw i o?wiadcze?, o ktÛrych mowa w rozdziale VII pkt 2 ppkt.2.1.1ñ2.2.6 SWZ.
   4.  Zamawiaj?cy informuje, i? zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   5.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   6.  Forma sk?adanych o?wiadcze? i dokumentÛw zosta?a opisana w rozdziale VII pkt 3 SWZ.
   7.  Informacje dla WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia (konsorcjum i WykonawcÛw polegaj?cych za zasobach innych podmiotÛw) zosta?y opisane w rozdziale VIII SWZ.
   8.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
   9.  Zamawiaj?cy informuje, i? opis kryteriÛw i ich wag oraz sposobu oceny ofert okre?lono w rozdziale XV SWZ 10. Zamawiaj?cy ??da wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, zgodnie z rozdzia?em XVII SWZ. 11. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? dokonania zmian tre?ci umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce zmian tre?ci umowy zosta?y okre?lone w rozdziale XVIII SWZ oraz w za??czniku nr 6 do SWZ(wzÛr umowy). 12. Rozliczenia pomi?dzy Zamawiaj?cym i Wykonawc? prowadzone b?d? w z?otych polskich. 13. Wykonawca sk?ada ofert? wraz z za??cznikami za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem:https://portal.smartpzp.pl/2rblog. Informacje o sposobie porozumiewania si? z Wykonawcami oraz przekazywania o?wiadcze? i dokumentÛw Zamawiaj?cy szczegÛ?owo okre?li? w rozdziale IX SWZ. 14. Zamawiaj?cy w rozdziale XVI SWZ okre?li? formalno?ci jakie powinny zosta? dope?nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 15. Z post?powania o udzielenie zamÛwienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do ktÛrego zachodzi ktÛrakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego; 2) w art.5k Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany Rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert? o?wiadczenia - za??cznik nr 2A do SWZ; 16.Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 ustawy Pzp w sytuacji, gdy ?rodki publiczne, ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia nie zostan? mu przyznane. 17. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium - szczegÛ?owe informacje dotycz?ce wadium zosta?y okre?lone w rozdziale X SWZ. https://portal.smartpzp.pl/2rblog
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw niniejszej ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/03/2023 Dostawa urz?dze? systemu wymiany danych meteorologicznych NATO ACOMEX oraz oprogramowania do wizualizacji danych. 19/04/2023 22/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
38100000 - Instruments de navigation et de météorologie