Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 27/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Instruments de navigation et de mÈtÈorologie

2021/S 179-465315  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: Instruments de navigation et de mÈtÈorologie 2021/S 179-465315 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 2 Regionalna Baza Logistyczna Adresse postale: ul. Marsa 110 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 04-470 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta ?WIKLI?SKA Courriel: 2rblog.zampub@ron.mil.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.2rblog.wp.mil.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.2rblog.wp.mil.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Skarb Pa?stwa - Jednostka Bud?etowa - podsektor rz?dowy
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawu pomiarÛw wiatrÛw gÛrnych-GPS NumÈro de rÈfÈrence: D/128/2021
II.1.2) Code CPV principal 38100000 Instruments de navigation et de mÈtÈorologie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa zestawu pomiarÛw wiatrÛw gÛrnych-GPS.
   2.  Wymogi oraz szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wyszczegÛlniono w za??czniku nr 1 do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, ktÛra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog). https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
2 Regionalna Baza Logistyczna ñ Warszawa (04-470 Warszawa, ul. Marsa 110)
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa zestawu pomiarÛw wiatrÛw gÛrnych-GPS.
   2.  Wymogi oraz szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia wyszczegÛlniono w za??czniku nr 1 do SWZ oraz pozosta?ej dokumentacji przetargowej, ktÛra zostanie zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego post?powania (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog). https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 30 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Przedmiotem zamÛwienia jest Dostawa zestawu pomiarÛw wiatrÛw gÛrnych-GPS, w ilo?ci 28 szt. w tym 20 szt. zamÛwienia gwarantowanego i 8 szt. zamÛwienia opcjonalnego.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu. Prawo opcji oznacza, i Zamawiaj?cy na pewno zakupi ilo? gwarantowan?. Wykonawcy nie przys?uguje wobec Zamawiaj?cego roszczenie o realizacj dostaw opcjonalnych. Zamawiaj?cy przedstawi ilo?ci, z ktÛrych skorzysta w ramach prawa opcji w terminie 30 dni od daty zawarcia.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nienie wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nienie wykonawca zobowi?zany jest wykaza w sposÛb szczegÛlny.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy wymaga na potwierdzenie spe?nienia tego warunku aby: a) system zarz?dzenia jako?ci Wykonawcy spe?nia wymagania zawarte w certyfikacie ISO 9001. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy wymaga na potwierdzenie spe?nienia tego warunku aby Wykonawca z?o?y?: kompletny certyfikat ISO 9001 (wraz z za??cznikiem ñ je?eli wyst?puje) potwierdzaj?cy, ?e system zarz?dzania jako?ci Wykonawcy spe?nia wymagania w nim zawarte.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zamawiaj?cy okre?li w za??czniku nr 6 do SWZ (wzÛr umowy).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/09/2021 Heure locale: 08:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 25/12/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/09/2021 Heure locale: 09:00 Lieu:
Siedziba zamawiaj?cego: Warszawa, ul. Marsa 110, budynek nr 1, POLSKA, za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog). https://platformazakupowa.pl/pn/2rblog
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie zamÛwienia publicznego mog ubiega si wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu oraz wyka? brak podstaw do wykluczenia z powodu niespe?nienia warunkÛw okre?lonych w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 7 ustawy Pzp ustawy Pzp. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcÛw ñ podstawy wykluczenia oraz informacj o warunkach udzia?u w post?powaniu zamawiaj?cy okre?li w rozdziale VI SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy ??da z?o?enia przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych. W celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spe?niaj okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania oraz cechy, Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych, okre?lonych w Rozdziale V SWZ.
   3.  W celu potwierdzenia spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zamawiaj?cy wymaga za??czenia do oferty aktualnego na dzie sk?adania ofert o?wiadczenia w postaci Jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (dalej jako JEDZ), sporz?dzonego zgodnie ze wzorem zawartym w za??czniku nr 2 do SWZ ñ szczegÛ?y dotycz?ce z?o?enia o?wiadczenia JEDZ opisane zosta?y w rozdziale VII pkt 1 SWZ.
   4.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zamawiaj?cy wymaga z?o?enia dokumentÛw i o?wiadcze o ktÛrych mowa w rozdziale VII pkt
   2. 3.1ñ2.3.6 SWZ (zgodnie z ß 2 pkt 1, 2 i 4ñ7 oraz ß 4 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy).
   5.  Zamawiaj?cy informuje, i zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy, najpierw dokona badania i oceny ofert a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   6.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   7.  Forma sk?adanych o?wiadcze i dokumentÛw zosta?a opisana w rozdziale VII pkt 3 SWZ.
   8.  Informacje dla wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia (konsorcjum) i wykonawcÛw polegaj?cych na zasobach innych podmiotÛw zosta?y opisane w rozdziale VIII SWZ.
   9.  Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce wadium zosta?y okre?lone w rozdziale X SWZ. 10. Zamawiaj?cy nie przewiduje zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i
   8.  11. Zamawiaj?cy informuje, i opis kryteriÛw i ich wag oraz sposobu oceny ofert okre?lony zosta szczegÛ?owo w rozdziale XV SWZ. 12. Zamawiaj?cy ??da wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy, na pokrycie roszcze z tytu?u niewykonania lub nienale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 3 % ceny brutto podanej w ofercie. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce zabezpieczenia zosta?y okre?lone w rozdziale XVII SWZ. 13. Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo? dokonania zmian tre?ci umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce zmian tre?ci umowy zosta?y okre?lone w rozdziale XVIII SWZ oraz w za??czniku nr 6 do SWZ (wzÛr umowy). 14. Rozliczenia pomi?dzy zamawiaj?cym i wykonawc prowadzone b?d w PLN. 15. Wykonawca sk?ada ofert wraz z za??cznikami za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem (https://platformazakupowa.pl//pn/2rblog). Informacje o sposobie porozumiewania si z wykonawcami oraz przekazywania o?wiadcze i dokumentÛw zamawiaj?cy szczegÛ?owo okre?li w rozdziale IX SWZ. https://platformazakupowa.pl//pn/2rblog
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWO?AWCZEJ PRZY URZ?DZIE ZAM"WIE PUBLICZNYCH Adresse postale: ul. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw niniejszej ustawy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Postepu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38100000 - Instruments de navigation et de météorologie