Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Instruments de navigation et de météorologie

2021/S 179-465820  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: Instruments de navigation et de météorologie 2021/S 179-465820 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pa?stwowy Instytut Badawczy Adresse postale: Podle?na 61 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-673 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Sypytkowska Courriel: magdalena.sypytkowska@imgw.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://imgw.eb2b.com.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowy Instytut Badawczy
I.5) Activité principale Autre activité: hydrologia, meteorologia
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Dostawa radiosond meteorologicznych oraz akcesoriów do radiosonda?owych pomiarów profili ozonu z podzia?em na 2 cz??ci." Numéro de référence: WZP-262-23/2021
II.1.2) Code CPV principal 38100000 Instruments de navigation et de météorologie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: "Dostawa radiosond meteorologicznych oraz akcesoriów do radiosonda?owych pomiarów profili ozonu z podzia?em na 2 cz??ci."
   2.  Przedmiot zamówienia zosta podzielony na 2 cz??ci: 1) Cz?? nr 1 zamówienia - Dostawa 960 szt. radiosond meteorologicznych. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Techniczna dla cz??ci nr 1 zamówienia. 2) Cz?? nr 2 zamówienia - Dostawa 47 kompletów akcesoriów do radiosonda?owych pomiarów profili ozonu. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1B do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Techniczna dla cz??ci nr 2 zamówienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dostawa 960 szt. radiosond meteorologicznych.

Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38100000 Instruments de navigation et de météorologie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
ul. R?bka 1a, 84-360 ?eba, ul. Zegrzy?ska 38,05-119 Legionowo; ul. Graniczna 201, 54-530 Wroc?aw.
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??czniku nr 1A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja Techniczna dla cz??ci nr 1 zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamówienie b?dzie realizowane w trzech transzach: 1) I transza - w terminie 9 tygodni licz?c od dnia zawarcia umowy - 560 sztuk; 2) II transza - w terminie 25 tygodni licz?c od dnia zawarcia umowy - 200 sztuk; 3) III transza - w terminie 34 tygodni licz?c od dnia zawarcia umowy - 200 sztuk.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 128-339033
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa 960 szt. radiosond meteorologicznych.

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawców, wobec których zachodz okoliczno?ci stanowi?ce podstawy wykluczenia wskazane w art. 108 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy. Wykonawca jest zobowi?zany za??czy do oferty o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - jego formularz stanowi za??cznik nr 2 do SWZ. Zamawiaj?cy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, tj.: 1) na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z post?powania: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: - art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy; - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne tytu?em ?rodka karnego sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy: - O?wiadczenia Wykonawcy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275), z innym Wykonawc?, który z?o?y odr?bn ofert cz??ciow?, albo - O?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty cz??ciowej niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej, formularz tych o?wiadcze stanowi za??cznik nr 4 do SWZ; c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; d) O?wiadczenia o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy; - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji; - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. formularz tych o?wiadcze stanowi za??cznik nr 5 do SWZ; 2) na potwierdzenie spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej - Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, licz?c wstecz od dnia, w którym up?ywa termin sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci (dotyczy cz??ci nr 2 zamówienia), przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy - formularz wykazu stanowi za??cznik nr 6A, 6B do SWZ odpowiednio do cz??ci zamówienia, na któr Wykonawca sk?ada ofert?). Szczegó?owe informacje w zakresie podmiotowych ?rodków dowodowych zawiera rozdzia IX SWZ. Zamawiaj?cy ??da od Wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci: Cz?? nr 1 zamówienia 20 000,00 z?; Cz?? nr 2 zamówienia 5 000,00 z?. Szczegó?owe informacje na temat wadium zawiera rozdzia XIII SWZ. Zamawiaj?cy nie przewiduje obowi?zku wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu, do której Zamawiaj?cy by zobowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e w tym ostatnim przypadku wymaga ono opatrzenia podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni okre?lony w pkt
   1. 
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Do odwo?ania nale?y do??czy?: 1) dowód uiszczenia wpisu od odwo?ania w wymaganej wysoko?ci; 2) dowód przekazania odpowiednio odwo?ania albo jego kopii Zamawiaj?cemu; 3) dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania odwo?uj?cego. 11. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: 1) nie zawiera braków formalnych; 2) uiszczono wpis w wymaganej wysoko?ci. 12. Wpis uiszcza si najpó?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania. 13. Szczegó?owe informacje na temat przys?uguj?cych Wykonawcy ?rodków ochrony prawnej zawiera dzia IX ustawy pt.: "?rodki ochrony prawnej" (art. 505-590 ustawy).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38100000 - Instruments de navigation et de météorologie