Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Instruments d'optique spÈcialisÈs

2022/S 131-374883  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Varsovie: Instruments d'optique spÈcialisÈs 2022/S 131-374883 Avis d'attribution de marchÈ pour des marchÈs dans le domaine de la dÈfense et de la sÈcuritÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Agencja Uzbrojenia Adresse postale: ul. KrÛlewska 1/7 Ville: Warszawa Code postal: 00-909 Pays: Pologne Point(s) de contact: (00-065) kod dla przesy?ek kurierskich E-mail: au.suzbr@mon.gov.pl TÈlÈphone: +48 261879837 Fax: +48 261873444 Adresse(s) internet: Adresse gÈnÈrale du pouvoir adjudicateur/de l'entitÈ adjudicatrice: www.wojsko-polskie.pl/au au.suzbr@mon.gov.pl www.wojsko-polskie.pl/au
I.2) Type de pouvoir adjudicateur Autre: Jednostka bud?etowa
I.3) ActivitÈ principale DÈfense
I.4) Attribution de marchÈ pour le compte díautres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du marchÈ
II.1) Description
II.1.1) IntitulÈ attribuÈ au marchÈ Dostawa lunet obserwacyjnych SPOTTER 60
II.1.2) Type de marchÈ et lieu díexÈcution, de livraison ou de prestation Fournitures Achat Code NUTS
II.1.3) Information sur líaccord-cadre
II.1.4) Description succincte du marchÈ ou de líacquisition/des acquisitions:
Dostawa lunet obserwacyjnych SPOTTER 60 w latach 2022-2025.
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchÈs publics) 38636000 Instruments d'optique spÈcialisÈs - FB01 38636000 Instruments d'optique spÈcialisÈs
II.2) Valeur totale finale du ou des marchÈ(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marchÈ(s) Valeur: 9206217.90 PLN TVA comprise. Taux de TVA (%) 23.00
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Type de procÈdure NÈgociÈe sans publication d'un avis de marchÈ Justification de líattribution du marchÈ sans publication prÈalable díun avis de marchÈ au Journal officiel de líUnion europÈenne (JOUE) Directive 2009/81/CE
 1)Justification du choix de la procÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable díun avis de marchÈ au JOUE conformÈment l'article 28 de la directive 2009/81/CE Líensemble des offres soumises en rÈponse une procÈdure ouverte, une procÈdure restreinte ou un dialogue compÈtitif Ètaient non conformes ou inacceptables. Seules les offres ayant rempli les critËres de sÈlection qualitative ont ÈtÈ prises en considÈration dans les nÈgociations: non
Les dÈlais exigÈs par les procÈdures restreintes et nÈgociÈes avec publication díun avis de marchÈ ne sont pas compatibles avec l'urgence rÈsultant d'une situation de crise: non Urgence impÈrieuse rÈsultant díÈvÈnements imprÈvisibles pour le pouvoir adjudicateur/líentitÈ adjudicatrice et dont les circonstances sont rigoureusement conformes aux conditions prÈvues par la directive applicable: non
Le contrat porte sur des services de recherche et de dÈvelopement autres que ceux visÈs l'article 13 de la directive 2009/81/CE: non
Les produits concernÈs sont uniquement fabriquÈs des fins de recherche, díexpÈrimentation, díÈtude ou de dÈveloppement dans les conditions ÈnoncÈes dans la directive: non Demande de travaux/fournitures/services supplÈmentaires conformÈment aux conditions ÈnoncÈes dans la directive: oui Fournitures cotÈes et achetÈes une bourse de matiËres premiËres: non Nouveaux travaux/services consistant dans la rÈpÈtition de travaux/services existants et commandÈs dans des conditions rigoureusement conformes celles figurant dans la directive: non MarchÈ liÈ la fourniture de services de transport maritime et aÈrien pour les forces armÈes ou les forces de sÈcuritÈ díun ...tat membre, qui sont ou vont Ítre dÈployÈes líÈtranger, dans les strictes conditions ÈnoncÈes dans la directive: non ZamÛwienie dotyczy dodatkowych dostaw lunet obserwacyjnych SPOTTER 60 (zgodnie z przes?anymi przez Gestora SpW, danymi uzupe?niaj?cymi do przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego), realizowanych przez dotychczasowego wykonawc? firm? Griffin Group S.A. Defence sp.k., ktÛrych celem jest cz??ciowe powtÛrzenie dostaw wyrobÛw wprowadzonych na wyposa?enie Si? Zbrojnych RP poleceniem Nr 32 Szefa Inspektoratu Wsparcia Si? Zbrojnych z dnia 7 marca 2012 r., i wynika z konieczno?ci zabezpieczenia nale?no?ci etatowych jednostek Si? Zbrojnych RP.Z uwagi na potrzeb? zapewnienia unifikacji (w tym kompatybilno?ci w zakresie parametrÛw technicznych, zasad u?ycia oraz zabezpieczenia logistycznego) w ramach istniej?cego ju? podsystemu technicznego zabezpieczenia eksploatacji dotychczas pozyskiwanego (ostatnio na postawie umowy Nr IU/146/VI-20/ZS/NEG/DOS/SS/2019-2020/388 z dnia 19.11.2019 r.) i u?ytkowanego sprz?tu obserwacyjnego, a zarazem w celu unikni?cia konieczno?ci rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materia?owo-technicznego, pozyskania dodatkowego oprzyrz?dowania wymaganego do realizacji obs?ug i napraw dla nowego odr?bnego dzia?u podsystemu zabezpieczenia logistycznego dedykowanego do tego SpW, zamÛwienie mog?o dotyczy? jedynie dostaw lunet obserwacyjnych SPOTTER 60.Zakup sprz?tu rÛwnowa?nego wi?za?oby si? z nabyciem sprz?tu o innych w?a?ciwo?ciach technicznych i u?ytkowych, nie to?samych z pozyskanymi dotychczas wyrobami. Spowodowa?oby to brak unifikacji i tym samym nieproporcjonalnie du?e trudno?ci w realizacji zada? bojowych oraz szkoleniowych, a tak?e eksploatacji.Dost?pne na rynku inne wyroby charakteryzuj? si? odmiennymi rozwi?zaniami technicznymi, sposobem dzia?ania oraz zasadami u?ytkowania. Zmiana sprz?tu spowodowa?aby konieczno?? ponownego przeszkolenia i utrzymania umiej?tno?ci u ?o?nierzy u?ytkuj?cych w szerokim zakresie ten sprz?t. Ponadto w celu zachowania interoperacyjno?ci nale?a?oby rÛwnie? ponadplanowo przeszkoli? ?o?nierzy, ktÛrym przydzielony zostanie nowy wyrÛb, z u?ytkowania lunet ju? posiadanych w zasobach (dotychczasowego dostawcy). Analogicznym (zwielokrotnionym) procesem szkoleniowym nale?a?oby obj?? rÛwnie? ?o?nierzy, ktÛrzy aktualnie wykorzystuj? te lunety.Dodatkowo zaistnia?aby konieczno?? ponownej organizacji systemu logistycznego tj. stworzenie w?a?ciwych warunkÛw eksploatacji sprz?tu, co w efekcie ko?cowym doprowadzi do zwi?kszenia kosztÛw ponoszonych przez SZ RP i b?dzie stanowi?o nieuzasadnione wydatkowanie ?rodkÛw finansowych.W aspekcie tego pozyskanie wyrobÛw innych ni? oferowane przez Griffin Group S.A. Defence sp.k. ñ lunety obserwacyjne SPOTTER 60 ñ spowodowa?o by, z uwagi na rÛ?norodno?? sprz?tu charakteryzuj?cego si? odmiennymi zasadami u?ytkowania, a zw?aszcza parametrami otrzymywanego obrazu optycznego ñ brak mo?liwo?ci pozyskania jednoznacznej informacji w ramach prowadzonej obserwacji pola walki, a tym samym zapewnienia precyzyjnego wskazywania celÛw (wykluczaj?cego b??dy z oceny celu np. w wyniku stosowania rÛ?norodnego systemu skalowania siatki optycznej), w ramach realizacji zada? bojowych przez wyspecjalizowane pododdzia?y (dru?yny, sekcje strzelcÛw wyborowych) dzia?aj?cych na rzecz du?ych ugrupowa?. W konsekwencji mog?oby to doprowadzi? w szczegÛlnych warunkach do b??dÛw skutkuj?cych utrat? zdrowia lub ?ycia ?o?nierzy. Utrata unifikacji sprz?towej pododdzia?Ûw bezpo?rednio wp?ynie na obni?enie poziomu przygotowania i realizacji zada? bojowych. W zwi?zku z powy?szym oraz z uwagi na fakt, i? wy??cznym przedstawicielem na rynek polski, w odniesieniu do lunet obserwacyjnych SPOTTER 60 firmy Hensoldt Optronics GmbH Niemcy, jest Griffin Group S.A. Defence sp.k. (pismo nr wch 1124/AU/22 z dn. 20.01.2022 r.), zasadne jest przeprowadzenie post?powania o udzielenie zamÛwienia na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo ZamÛwie? Publicznych w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki, o ktÛrym mowa w art. 415 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp.
IV.2) CritËres díattribution
IV.2.1) CritËres díattribution
IV.2.2) EnchËre Èlectronique
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) NumÈro de rÈfÈrence attribuÈ au dossier par le pouvoir adjudicateur AU/27/VI-143/ZO/WR/DOS/S/2022
IV.3.2) Publication(s) antÈrieure(s) concernant le mÍme marchÈ non
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : AU/27/VI-143/ZO/WR/DOS/S/2022/2022-2025/318 IntitulÈ: Dostawa lunet obserwacyjnych SPOTTER 60
V.1) Date d'attribution du marchÈ:
24.6.2022
V.2) Informations sur les offres
V.3) Nom et adresse de l'opÈrateur Èconomique auquel le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ Nom officiel: Griffin Group SpÛ?ka Akcyjna Defence SpÛ?ka Komandytowa Adresse postale: ul. Armii Ludowej 26 Ville: Warszawa Code postal: 00-609 Pays: Pologne E-mail: warszawa@griffin-defence.pl TÈlÈphone: +48 225796600 Fax: +48 225796601 Adresse internet: www.griffin-defence.pl warszawa@griffin-defence.pl www.griffin-defence.pl
V.4) Informations sur le montant du marchÈ Estimation initiale du montant du marchÈ:
Valeur: 6309765.60 PLN Hors TVA Valeur totale finale du marchÈ:
Valeur: 9206217.90 PLN TVA comprise. Taux de TVA (%) 23.00
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ: non
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le marchÈ s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de líUnion europÈenne: non
VI.2) Informations complÈmentaires:
VI.3) ProcÈdures de recours
VI.3.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne E-mail: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl odwolania@uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.3.2) Introduction des recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction des recours: okre?la Dzia? IX ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych
VI.3.3) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction des recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych ñ Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne E-mail: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl odwolania@uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4) Date díenvoi du prÈsent avis:

   6. 7.2022 Pologne-Varsovie
:
Instruments d'optique spÈcialisÈsType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: Attribution de marchÈ sans publication prÈalableType de marchÈ: Fournitures 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38636000 - Instruments d'optique spécialisés