Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Lasers

2023/S 97-302131  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Varsovie: Lasers 2023/S 097-302131 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Warszawski Wydzia? Fizyki Numéro national d'identification: 5250011266 Adresse postale: Krakowskie Przedmie?cie 26/28 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-927 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jakub Jung Courriel: Jakub.Jung@fuw.edu.pl Téléphone: +48 225532418 Fax: +48 225532597 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.fuw.edu.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.fuw.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
dostawa plotera laserowego CO2 do budowy stanowiska uk?adu do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie, która umo?liwi zapis nanostruktur z sub-100 nanometrow? rozdzielczo?ci? Numéro de référence: POUZ-361/34/2023/WF
II.1.2) Code CPV principal 38636100 Lasers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa plotera laserowego CO2 do budowy stanowiska uk?adu do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie, która umo?liwi zapis nanostruktur z sub-100 nanometrow? rozdzielczo?ci?, utworzony w ramach Pracowni Nanostruktur Fotonicznych i Plazmonicznych (PNFP). Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 9 970.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exécution:
Wydzia? Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa plotera laserowego CO2 do budowy stanowiska uk?adu do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie, która umo?liwi zapis nanostruktur z sub-100 nanometrow? rozdzielczo?ci?, utworzony w ramach Pracowni Nanostruktur Fotonicznych i Plazmonicznych (PNFP). Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi za??cznik nr 1 zaproszenia do negocjacji.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIR.04.02.00-00-B003/18-06
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Uzasadnienie proponowanego trybu: post?powanie prowadzone uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (numer post?powania - WF-37-02/22-cz??? 1 - 2022/S 184-517703) zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy. Ponadto w niniejszym post?powaniu opis przedmiotu zamówienia oraz pozosta?e warunki (takie jak: termin realizacji, d?ugo?? gwarancji, wysoko?? kar umownych i inne istotne) nie zosta?y zmienione. 2022/S 184-517703
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: POUZ-361/34/2023/WF Intitulé:
Dostawa plotera laserowego CO2 do budowy stanowiska uk?adu do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie, która umo?liwi zapis nanostruktur z sub-100 nanometrow? rozdzielczo?ci?
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
09/05/2023
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: DIOLUT Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5482743333 Adresse postale: ISKRZYCZY?SKA 13 Ville: MI?DZY?WIE? Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-430 Pays: Pologne Courriel: blazej.lyzbicki@diolut.pl Adresse internet: https://diolut.pl/
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 9 970.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy p.z.p.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6.Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej.
   9. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamówie? publicznych". 10.Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 11.Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023 dostawa plotera laserowego CO2 do budowy stanowiska uk?adu do litografii interferencyjnej w ultrafiolecie, która umo?liwi zapis nanostruktur z sub-100 nanometrow? rozdzielczo?ci? 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
38636100 - Lasers