Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:...lectricitÈ

2024/S 12-031622  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Varsovie: ...lectricitÈ 2024/S 012-031622 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Biblioteka Narodowa NumÈro national d'identification: 000275955 Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 213 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-086 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Urba?, El?bieta Biedruna Courriel: przetargi@bn.org.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bn.org.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej do obiektÛw Biblioteki Narodowej w Warszawie NumÈro de rÈfÈrence: XIV.263.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektÛw Biblioteki Narodowej w Warszawie: a) przy al. Niepodleg?o?ci 213, 02-086 Warszawa oraz b) przy Placu Krasi?skich 3/5, 00-207 Warszawa, Pa?ac Krasi?skich (Pa?ac Rzeczypospolitej).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 09330000 ...nergie solaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Biblioteka Narodowa: - al. Niepodleg?o?ci 213, 02-086 Warszawa, - Pa?ac Krasi?skich (Pa?ac Rzeczypospolitej), Plac Krasi?skich 3/5, 00-207 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektÛw Biblioteki Narodowej w Warszawie: a) przy al. Niepodleg?o?ci 213, 02-086 Warszawa oraz b) przy Placu Krasi?skich 3/5, 00-207 Warszawa, Pa?ac Krasi?skich (Pa?ac Rzeczypospolitej) od dnia rozpocz?cia dostawy energii elektrycznej, lecz nie wcze?niej ni? od dnia podpisania umowy, do dnia 31.12.2023 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na sfinansowanie zamÛwienia, tj. 3 300 119,28 z? (brutto), w zale?no?ci od tego, ktÛre zdarzenie nast?pi wcze?niej.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w Za??czniku nr 1 do SWZ ñ Opis Przedmiotu ZamÛwienia wraz z za??cznikami.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga, aby realizacja przedmiotu zamÛwienia odbywa?a si? na warunkach okre?lonych w powszechnie obowi?zuj?cych przepisach prawa polskiego, zgodnie z zasadami okre?lonymi w koncesji Wykonawcy i zasadach okre?lonych w Projekcie Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
   4.  Z?o?ona oferta musi by? jednoznaczna i obejmowa? ca?o?? przedmiotu zamÛwienia. Wykonawca ponosi pe?n? odpowiedzialno?? za nale?yte wykonanie kompletnego przedmiotu zamÛwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiaj?cego, okre?lonymi w SWZ i za??cznikach do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin p?atno?ci / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do wykonywania przedmiotu zamÛwienia od dnia rozpocz?cia dostawy energii elektrycznej, lecz nie wcze?niej ni? od dnia podpisania Umowy, do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej przez Zamawiaj?cego na sfinansowanie zamÛwienia, tj. 3 300 119,28 z? (brutto), w zale?no?ci od tego, ktÛre zdarzenie nast?pi wcze?niej.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 025-069931
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej do obiektÛw Biblioteki Narodowej w Warszawie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamÛwienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, ktÛrzy: 1) nie podlegaj? wykluczeniu; 2) spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego.
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania o udzielenie zamÛwienia Wykonawc? wobec ktÛrego zachodz? podstawy wykluczenia, o ktÛrych mowa w: 1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzgl?dnieniem okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 110 ust. 2 i art. 111 ustawy Pzp, 2) art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.), 3) art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/1269 z dnia 21 lipca 2022 r.;
   3.  Wykonawca jest zobowi?zany do??czy? do oferty o?wiadczenia i dokumenty okre?lone w Rozdziale VII cz??? A SWZ.
   4.  Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, sk?ada na wezwanie Zamawiaj?cego na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualne na dzie? z?o?enia podmiotowe ?rodki dowodowe, o ktÛrych mowa w Rozdziale VII Cz??? B SWZ.
   6.  Uzupe?nienie informacji podanych w sekcji I pkt. I.3: link bezpo?redni do aktualnych og?osze? Biblioteki Narodowej na platformie e-ProPublico: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=2e20f960-d926-4498-8417-cf74dc190586 lub link: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy?searchText=Biblioteka+Narodowa . Ww. linki prowadz? do wykazu og?osze? Zamawiaj?cego, gdzie w dziale DOSTAWY nale?y wybra? oznaczony sygnatur? XIV.263.1.2023 temat (nazw?) niniejszego post?powania.
   7.  SzczegÛ?owe informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu ktÛrych Zamawiaj?cy b?dzie komunikowa? si? z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej w post?powaniu zawarte s? w Rozdziale VIII SWZ. https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=2e20f960-d926-4498-8417-cf74dc190586 https://e-propublico.pl/Zamawiajacy?searchText=Biblioteka+Narodowa
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/ +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  W niniejszym post?powaniu, tj. w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna albo przekracza progi unijne, odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800/ +48 224587803 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/01/2024 Dostawa energii elektrycznej do obiektÛw Biblioteki Narodowej w Warszawie 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité 
09330000 - Énergie solaire