Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: ...lectricitÈ

2021/S 8-013685  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Varsovie: ...lectricitÈ 2021/S 008-013685 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Bezpiecze?stwa Wewn?trznego, Biuro Logistyki NumÈro national d'identification: 5213199092 Adresse postale: ul. Rakowiecka 2a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-993 Pays: Pologne Point(s) de contact: Eulalia W?odarczyk Courriel: zamowienia.publiczne@abw.gov.pl TÈlÈphone: +48 225856512 Fax: +48 225856565 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.abw.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://portal.smartpzp.pl/abw
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego na okres 24 miesi?cy, od
   1. 1.2021 do 31.12.2022 NumÈro de rÈfÈrence
:
18/ZP/2020
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej dla Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego na okres 24 miesi?cy, od
   1. 1.2021 do 31.12.2022, w rozumieniu i na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875. 1086, 1378) oraz aktÛw wykonawczych do ustawy, o ??cznym szacowanym wolumenie 20 858,00 MWh
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 7 314 582.91 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 7 414 642.09 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej dla Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego na okres 24 miesi?cy, od
   1. 1.2021 do 31.12.2022, w rozumieniu i na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875. 1086, 1378) oraz aktÛw wykonawczych do ustawy, o ??cznym szacowanym wolumenie 20 858,00 MWh: 1) ilo? uk?adÛw pomiarowych rozliczaj?cych energi elektryczn wynosi: 59; 2) ca?kowita moc umowna dla punktu poboru energii elektrycznej (PPE) wynosi: 4 604,00 kW; 3) szacowane zu?ycie w poszczegÛlnych taryfach wynosi: ó taryfa C 11 ñ 1 056 700,00 kWh, ó taryfa C 12b ñ 85 000,00 kWh (49 000 kWh dzie?, 36 000 kWh noc), ó taryfa C 21 ñ 18 387 000,00 kWh, ó taryfa C 12a ñ 320 000,00 kWh (130 000 kWh szczyt, 190 000 kW pozaszczyt), ó taryfa C 22b ñ 610 000,00 kWh (416 000 kWh dzie?, 194 000 kWh noc), ó taryfa 23 ñ 400 000,00 kWh (153 000 kWh szczyt przedpo?udniowy, 47 000 kWh szczyt popo?udniowy, 200 000 kWh w pozosta?ych godzinach); 4) wykonawca zobowi?zany jest zapewni zamawiaj?cemu standardy jako?ciowe obs?ugi zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami Prawo energetyczne.
   2.  W przypadku niewykorzystania ilo?ci energii szacunkowo okre?lonej przez zamawiaj?cego, wykonawcy nie przys?uguj wzgl?dem zamawiaj?cego roszczenia z tego tytu?u. Zamawiaj?cy zobowi?zuje si do zap?aty za faktycznie zu?yt energi elektryczn?.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest realizowa zamÛwienie na zasadach i warunkach okre?lonych w Istotnych postanowieniach umowy stanowi?cych za??cznik nr 2 do SIWZ.
   4.  Standardy jako?ciowe odnosz?ce si do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamÛwienia zosta?y okre?lone w rozdziale III pkt 3 ppkt 9 SIWZ oraz w ß 7 Istotnych postanowie umowy stanowi?cych za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy b?dzie mia prawo do zg?oszenia nowego PPE, przy czym stawki cenowe wskazane w ofercie wykonawcy b?d obowi?zywa tak?e w odniesieniu do nowych PPE. Zamawiaj?cy b?dzie mia prawo do rezygnacji z PPE z uwagi mi?dzy innymi na zmian lokalizacji (adresu) jednostki lub jej komÛrki organizacyjnej a tym samym PPE.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 190-458304
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 18/ZP/2020/U IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla Agencji Bezpiecze?stwa Wewn?trznego na okres 24 miesi?cy, od
   1. 1.2021 do 31.12.2022
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Orange Energia sp. z o.o.
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 160 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-326 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 955 508.18 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 314 582.91 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom i innym podmiotom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité