Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 07/02/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: ...lectricit╚

2022/S 18-042939  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Varsovie: ...lectricit╚ 2022/S 018-042939 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Transportu Samochodowego Num╚ro national d'identification: 5250008382 Adresse postale: ul. Jagiello?ska 80 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-301 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Cichocka-Marston Courriel: zamowienia@its.waw.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.its.waw.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://its.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://its.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut badawczy
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Badania naukowe
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Transportu Samochodowego Num╚ro de r╚f╚rence: SZ-222/3/2022
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricit╚
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Instytutu Transportu Samochodowego do budynk█w ITS zlokalizowanych przy ul. Jagiello?skiej 80 w Warszawie:
   2.  Maksymalne przewidywane zu?ycie energii elektrycznej w ramach realizacji Umowy wynosi: 900 MWh. Zapotrzebowanie to ma charakter jedynie orientacyjny, s?u??cy do por█wnania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiaj?cego zobowi?zania do zakupu energii w podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy gwarantuje Wykonawcy zakup energii elektrycznej w ilo?ci minimum 70 % maksymalnego przewidywanego zu?ycia. Ewentualnemu Wykonawcy nie przys?uguje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiaj?cego z tytu?u nie pobrania ilo?ci energii poza ilo?ci? gwarantowan?.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, z wyszczeg█lnieniem co do rodzaju i liczby urz?dze?, zosta? okre?lony w Opisie przedmiotu zam█wienia, kt█ry stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 7 do SWZ.
   4.  Dostawa energii elektrycznej reali
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Instytutu Transportu Samochodowego do budynk█w ITS zlokalizowanych przy ul. Jagiello?skiej 80 w Warszawie:
   2.  Maksymalne przewidywane zu?ycie energii elektrycznej w ramach realizacji Umowy wynosi: 900 MWh. Zapotrzebowanie to ma charakter jedynie orientacyjny, s?u??cy do por█wnania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiaj?cego zobowi?zania do zakupu energii w podanej ilo?ci. Zamawiaj?cy gwarantuje Wykonawcy zakup energii elektrycznej w ilo?ci minimum 70 % maksymalnego przewidywanego zu?ycia. Ewentualnemu Wykonawcy nie przys?uguje jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiaj?cego z tytu?u nie pobrania ilo?ci energii poza ilo?ci? gwarantowan?.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia, z wyszczeg█lnieniem co do rodzaju i liczby urz?dze?, zosta? okre?lony w Opisie przedmiotu zam█wienia, kt█ry stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy, kt█ry stanowi za??cznik nr 7 do SWZ.
   4.  Dostawa energii elektrycznej realizowana b?dzie na warunkach okre?lonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 71 z p█?n. zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczeg█lno?ci Rozporz?dzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg█?owych warunk█w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z p█?n. zm.) aktualnie obowi?zuj?cej taryfy dla us?ug dystrybucji energii elektrycznej w?a?ciwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) zatwierdzonej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, og█lnie obowi?zuj?cych przepis█w prawnych oraz jednostkowych cen energii czynnej okre?lonych po rozstrzygni?ciu przedmiotowego post?powania.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga dostawy energii w okresie 24 miesi?cy lub do wyczerpania kwoty okre?lonej Umowie. ?wiadczenie dostawy rozpocznie si? nie wcze?niej ni? od dnia 01.05.2022 r.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykaz i kr█tki opis warunk█w: O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp i art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp. Wykonawcy, kt█rzy podlegaj? wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy, mog? przedstawi? dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczeg█lno?ci wykaza? spe?nienie przes?anek okre?lonych w art. 110 ust 2 Ustawy.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj? warunki dotycz?ce: 1) zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym: Zamawiaj?cy nie stawia warunk█w w powy?szym zakresie. 2) uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w: Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada aktualn? koncesj? na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki na podstawie przepis█w ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z p█?n. zm.) oraz akt█w wykonawczych. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj?cy nie stawia warunk█w w powy?szym zakresie. 4) zdolno?ci technicznej lub zawodowej: Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych wykonuje co najmniej dwa zam█wienia, z kt█rych ka?de spe?nia nast?puj?ce warunki: a) zam█wienie by?o realizowane przez okres co najmniej 12 miesi?cy, b) zam█wienie polega?o na dostawie energii elektrycznej o wielko?ci co najmniej 400 MWh rocznie. W przypadku wykazania przez Wykonawc? dostawy wykonywanej (b?d?cej w trakcie realizacji) Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli do up?ywu terminu sk?adania ofert dostawa zosta?a wykonana nale?ycie do wielko?ci 400 MWh i trwa?a co najmniej 12 miesi?cy.
   2.  W przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia w stosunku do ?adnego z wykonawc█w nie zachodz? przes?anki podstaw do wykluczenia z post?powania.
   3.  Co najmniej jeden z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cy si? o zam█wienie musi spe?ni? warunek okre?lony w ust. 1 pkt 2)
   4.  Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o zam█wienie musz? ??cznie spe?nia? warunki wskazane w ust. 1 pkt 4) SWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wz█r umowy stanowi Za??cznik nr 7 do SWZ. Z?o?enie oferty jest jednoznaczne z akceptacj? przez wykonawc? projektowanych postanowie? umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 07/02/2022 Heure locale: 15:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 07/04/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 07/02/2022 Heure locale: 16:00 Lieu:
https://its.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet https://its.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Osob? uprawnion? przez Zamawiaj?cego do kontaktu z wykonawcami jest: Agnieszka Cichocka-Marston, e-mail: zamowienia@its.waw.pl Otwarcie ofert nast?pi poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. zamowienia@its.waw.pl
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy przewiduje procedur? przewidzian? w art. 139 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   2.  Warunki udzia?u w post?powaniu szczeg█?owo opisane s? w rozdziale 6 SWZ.
   3.  Wykaz o?wiadcze? i dokument█w jakie zobowi?zani s? dostarczy? wykonawcy w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe ?rodki dowodowe) zgodnie z rozdzia?em 8 SWZ.
   4. Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotycz?ce sk?adanych o?wiadcze? i dokument█w zgodnie z rozdzia?em 11 SWZ
   4.  Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Instytut Transportu Samochodowego, okre?lona zosta?a w rozdziale 20 SWZ
   5.  Spos█b porozumiewania si? z wykonawcami okre?lony zosta? w rozdziale 10 SWZ.
   6.  Wszelkie informacje dotycz?ce przedmiotowego zam█wienia, kt█re, z uwagi na ograniczon? liczb? znak█w mo?liw? do wpisania w og?oszeniu, nie zosta?y w nim zawarte, znajduj? si? w SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wsp█lna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl T╚l╚phone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX Ustawy (art. 505˝590). Art. 515 ustawy Pzp [Termin wniesienia odwo?ania]
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a; 2) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych lub dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakup█w lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, a w przypadku udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki - og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zam█wienia, kt█re nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci? w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo b) zamie?ci? w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, kt█re nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/01/2022 Pologne-Varsovie: ...lectricit╚Type dÝacheteur: AutresType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Fournitures 07/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - ╔lectricitÚ