Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: ...lectricitÈ

2022/S 18-043329  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Varsovie: ...lectricitÈ 2022/S 018-043329 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SIE? BADAWCZA ?UKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: al. Krakowska 110/114 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-256 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Bartkowska Courriel: anna.bartkowska@ilot.lukasiewicz.gov.pl TÈlÈphone: +48 797529620 Fax: +48 221160525 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ilot.lukasiewicz.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://ilot.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: prace naukowo-badawcze
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla Sieci Badawczej ?ukasiewicz ñ Instytut Lotnictwa NumÈro de rÈfÈrence: AZLZ.26.996.2021
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej o szacowanym ??cznym wolumenie 7500 MWh na potrzeby Sieci Badawczej ?ukasiewicz - Instytutu Lotnictwa w Warszawie znajduj?cego si? pod adresem Aleja Krakowska 110/114
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 659 705.44 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Sie? Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Lotnictwa w Warszawie znajduj?cy si? pod adresem Aleja Krakowska 110/114.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej o szacowanym ??cznym wolumenie 7500 MWh na potrzeby Sieci Badawczej ?ukasiewicz - Instytutu Lotnictwa w Warszawie znajduj?cego si? pod adresem Aleja Krakowska 110/114. Dostawa energii b?dzie realizowana za po?rednictwem dwÛch przy??czy o mocy: Przy??cze 1 - 2,5MW Przy??cze 2 - 8,0MW Zamawiaj?cy informuje, ?e powy?sze warto?ci odnosz? si? tylko do mocy przy??czeniowej i nie musz? posiada? odzwierciedlenia w mocy umownej wynikaj?cej z faktycznego zu?ycia energii. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo poboru mniejszej lub wi?kszej ilo?ci energii elektrycznej w zale?no?ci od bie??cego zapotrzebowania. Oznacza to, ?e ilo?? energii okre?lona powy?ej mo?e ulec zmniejszeniu lub zwi?kszeniu. Rozliczenie nast?pi na podstawie faktycznego poboru energii. Charakterystyka elektroenergetyczna przy??czy Zamawiaj?cego Przy??cze I Moc przy??czeniowa przy??cza w trybie pracy normalnej: Pp=2500 kW tg?=0,4; Grupa przy??czeniowa ñ III; Grupa taryfowa ñ B21; Przy??cze II Moc przy??czeniowa przy??cza w trybie pracy normalnej: Pp=8000 kW przy tg?=0,4; Grupa przy??czeniowa ñ III; Grupa taryfowa - B21; Nazwa OSD: Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Pi?kna 46 00-672 Warszawa; Nazwa obecnego sprzedawcy energii: ELEKTRIX S.A. ul. Bukietowa 5 lok. U1 02-650 Warszawa. Prognozowany pobÛr energii elektrycznej zgodnie z tabel? stanowi?c? Za??cznik nr 1 do Zaproszenia. Zu?ycie energii jest szacunkowe i mo?e ulec zmianie.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych - Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno?ci: 5) ze wzgl?du na wyj?tkow? sytuacj? niewynikaj?c? z przyczyn le??cych po stronie zamawiaj?cego, ktÛrej nie mÛg? on przewidzie?, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamÛwienia, a nie mo?na zachowa? terminÛw okre?lonych dla innych trybÛw udzielenia zamÛwienia. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej dla nieruchomo?ci Zamawiaj?cego zlokalizowanej w Warszawie przy al. Krakowskiej 110/114. W dniu 09.12.2021 r. dotychczasowy dostawca energii elektrycznej, wy?oniony w trybie przetargu nieograniczonego (przetarg realizowany w ramach zakupu centralnego przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, przy udziale 25 InstytutÛw Sieci ?ukasiewicz), Wykonawca: Electrix S.A. z siedzib? w Warszawie, przy ul. Bukietowej 5 lok. U1 (02-650 Warszawa), poinformowa? Zamawiaj?cego, i? z uwagi na okoliczno?ci niezale?ne od niego rozwi?zuj? umow? z dnia 06.09.2021 r. na dostaw? energii elektrycznej ze skutkiem na dzie? 31.12.2021 r. ñ umowa przewiduje dostaw? energii do ko?ca 2022 r.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla Sieci Badawczej ?ukasiewicz ñ Instytut Lotnictwa
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: E.ON Polska SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: REGON: 010330646, NIP: 525-000-07-94 Adresse postale: ul. Wybrze?e Ko?ciuszkowskie 41 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-347 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 659 705.44 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 659 705.44 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Varsovie: ...lectricitÈType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité