Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 06/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: ...lectricitÈ

2022/S 119-334542  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Varsovie: ...lectricitÈ 2022/S 119-334542 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Urz?d Komisji Nadzoru Finansowego Adresse postale: Pi?kna 20 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-549 Pays: Pologne Point(s) de contact: Grzegorz Marynowski Courriel: zamowienia@knf.gov.pl TÈlÈphone: +48 222625279 Fax: +48 222625274 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.knf.gov.pl Adresse du profil díacheteur: www.knf.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/ La communication Èlectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas gÈnÈralement disponibles. Un accËs direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: nadzÛr nad rynkiem finansowym
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku biurowego i terenu nieruchomo?ci UKNF zlokalizowanych przy ul. Nied?wiedzia 6E w Warszawie NumÈro de rÈfÈrence: DZA-DZAZZP.2610.14.2022
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie przepisÛw ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) do nieruchomo?ci UKNF po?o?onej w ul. Nied?wiedzia 6E w Warszawie.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej w rozumieniu i na podstawie przepisÛw ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) do nieruchomo?ci UKNF po?o?onej w ul. Nied?wiedzia 6E w Warszawie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz zakres prac stanowi?cych przedmiot zamÛwienia i zasady realizacji zamÛwienia okre?lone s? w Projekcie Umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
Les offres doivent Ítre prÈsentÈes sous la forme de catalogues Èlectroniques ou inclure un catalogue Èlectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy Pzp.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli wykonawca wyka?e, ?e posiada aktualn? koncesj? na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi? elektryczn? wydan? przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, wymagan? przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ñ Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716).
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nianie Wykonawca by?by zobowi?zany wykaza? w sposÛb szczegÛlny. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
nie dotyczy
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
 1)SzczegÛ?owe warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y w projekcie umowy ñ Za??cznik nr 2 do SWZ, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiaj?cego. 2) Projekt umowy zawierania w szczegÛlno?ci zmiany przewidziane w SWZ w postaci jednoznacznych postanowie? umowy, ktÛre okre?laj? ich zakres, w szczegÛlno?ci zmiany umowy i wynagrodzenia oraz charakter i warunki zmian.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 06/07/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 3 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 06/07/2022 Heure locale: 13:00
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La commande en ligne sera utilisÈe La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
Na wezwanie Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze? lub dokumentÛw:
   1.  o?wiadczenia JEDZ, o ktÛrym mowa w art. 125 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj?cego w Za??czniku nr 3 do SWZ;
   2.  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawion? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   3.  o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, ktÛrego wzÛr stanowi Za??cznik nr 4 do SWZ;
   4.  Zamawiaj?cy zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp przewiduje w niniejszym post?powaniu odwrÛcon? kolejno?? oceny ofert.
   5.  Termin zwi?zania ofert?, o ktÛrym mowa w pkt IV.
   2. 6 og?oszenia, wynosi 90 dni.
   6.  Wykonawca sk?ada ofert? za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego rÛwnie? na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc? jest dost?pny dla WykonawcÛw na miniPortalu.
   7.  Zasady przetwarzania danych osobowych zosta?y okre?lone w pkt 20 SWZ.
   8.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? ofert? na zasadach okre?lonych w pkt 11 SWZ;
   9.  Zamawiaj?cy nie przeprowadza? wst?pnych konsultacji rynkowych.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowanie postanowienia umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 579 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pologne-Varsovie: ...lectricitÈType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 06/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité