Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2023/S 97-302427  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Varsovie: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2023/S 097-302427 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Sto?eczne Warszawa ñ Dzielnicowe Biuro FinansÛw O?wiaty UrsynÛw m.st. Warszawy NumÈro national d'identification: 9511171894 Adresse postale: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-777 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szymon Pelinko Courriel: spelinko@eduwarszawa.pl TÈlÈphone: +48 222775117 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dbfo.ursynow.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup energii cieplnej obejmuj?cy dystrybucj? i zakup energii cieplnej dla placÛwek o?wiatowych w Dzielnicy UrsynÛw m.st. Warszawy na lata 2021ñ2023 NumÈro de rÈfÈrence: 1/DBFO/P.N./2020
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Dostawa i przesy?/dystrybucja energii cieplnej do 30 w?z?Ûw cieplnych w 23 obiektach o?wiatowych miasta st. Warszawy
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii cieplnej obejmuj?cy dystrybucj? i zakup energii cieplnej dla placÛwek o?wiatowych w Dzielnicy UrsynÛw m.st. Warszawy na lata 2021ñ2023.
   1.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych, Wykonawca mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert? na ca?o?? zamÛwienia.
   3.  Nie przewiduje si? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
   4.  Nie dopuszcza si? sk?adania ofert wariantowych.
   5.  Nie przewiduje si? zawarcia umowy ramowej.
   6.  Zamawiaj?cy nie ogranicza mo?liwo?ci ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tylko dla WykonawcÛw, o ktÛrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2021 Fin: 31/12/2023
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 010-016803
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1/DBFO/P.N./2020 IntitulÈ:
Zakup energii cieplnej obejmuj?cy dystrybucj? i zakup energii cieplnej dla placÛwek o?wiatowych w Dzielnicy UrsynÛw m.st. Warszawy na lata 2021ñ2023
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
16/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Veolia Energia Warszawa S.A.
NumÈro national d'identification: 5250005656 Adresse postale: Batorego 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-591 Pays: Pologne Courriel: veoliawarszawa@veolia.com Adresse internet: https://energiadlawarszawy.pl/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 11 686 775.82 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt.
   1.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie zamie?ci? w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza, Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Dostawa i przesy?/dystrybucja energii cieplnej do 30 w?z?Ûw cieplnych w 23 obiektach o?wiatowych miasta st. Warszawy
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup energii cieplnej obejmuj?cy dystrybucj? i zakup energii cieplnej dla placÛwek o?wiatowych w Dzielnicy UrsynÛw m.st. Warszawy na lata 2021ñ2023.
   1.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych, Wykonawca mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert? na ca?o?? zamÛwienia.
   3.  Nie przewiduje si? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.
   4.  Nie dopuszcza si? sk?adania ofert wariantowych.
   5.  Nie przewiduje si? zawarcia umowy ramowej.
   6.  Zamawiaj?cy nie ogranicza mo?liwo?ci ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tylko dla WykonawcÛw, o ktÛrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2021 Fin: 31/12/2023
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 17 530 163.73 EUR
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Veolia Energia Warszawa S.A.
NumÈro national d'identification: 5250005656 Adresse postale: Batorego 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-591 Pays: Pologne Courriel: veoliawarszawa@veolia.com Adresse internet: https://energiadlawarszawy.pl/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Okre?lon? w ß 5 ust. 1 umowy tre??: ÑWynagrodzenie wynikaj?ce z oferty Wykonawcy z tytu?u dostarczania energii cieplnej ustalone przy zastosowaniu bie??cych taryf i rabatÛw oraz planowanym zu?yciu energii cieplnej ñ zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowi?cym Za??cznik nr 6 do umowy ñ nie mo?e przekroczy? ??cznej kwoty brutto: 14 374 734,26 z? (s?ownie z?otych: czterna?cie milionÛw trzysta siedemdziesi?t cztery tysi?ce siedemset trzydzie?ci cztery z?ote 26/100), w tym netto: 11 686 775,82 z? (s?ownie z?otych: jedena?cie milionÛw sze??set osiemdziesi?t sze?? tysi?cy siedemset siedemdziesi?t pi?? z?otych 82/100) plus podatek VAT: 2 687 958,45 z? (s?ownie z?otych: dwa miliony sze??set osiemdziesi?t siedem tysi?cy dziewi??set pi??dziesi?t osiem z?otych 45/100), z zastrze?eniem ust. 3 i ß
   7. î zast?puje si? tre?ci?: ÑWynagrodzenie wynikaj?ce z oferty Wykonawcy z tytu?u dostarczania energii cieplnej ustalone przy zastosowaniu bie??cych taryf i rabatÛw oraz planowanym zu?yciu energii cieplnej ñ zgodnie z Formularzem Cenowym, stanowi?cym Za??cznik nr 6 do umowy ñ nie mo?e przekroczy? ??cznej kwoty brutto: 21 562 101,39 z? (s?ownie z?otych: dwadzie?cia jeden milionÛw pi??set sze??dziesi?t dwa tysi?ce sto jeden z?otych 39/100), w tym netto: 17 530 163,73z? (s?ownie z?otych: siedemna?cie milionÛw pi??set trzydzie?ci tysi?cy sto sze??dziesi?t trzy z?ote 73/100) plus podatek VAT: 4 031 937,66 z? (s?ownie z?otych: cztery miliony trzydzie?ci jeden tysi?cy dziewi??set trzydzie?ci siedem z?otych 66/100), z zastrze?eniem ust. 3 i ß
   7. î
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Okoliczno?ci, ktÛrych Zamawiaj?cy, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mÛg? przewidzie?, w tym:1) wzrostem o ok. 160% ceny jednostkowej za ciep?o dostarczane;2) wzrostem o ok. 42% ceny jednostkowej za us?ug? przesy?u ciep?a dostarczonego
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 11 686 775.82 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 17 530 163.73 PLN Zakup energii cieplnej obejmuj?cy dystrybucj? i zakup energii cieplnej dla placÛwek o?wiatowych w Dzielnicy UrsynÛw m.st. Warszawy na lata 2021ñ2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire