Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 06/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2021/S 228-599584  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Varsovie: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2021/S 228-599584 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Sto?eczne Warszawa - Sto?eczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Bud?etowa Adresse postale: ul. Rozbrat 26 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-429 Pays: Pologne Courriel: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl TÈlÈphone: +48 221627214 Fax: +48 221627239 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aktywnawarszawa.waw.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostaw energii cieplnej z sieci ciep?owniczej do O?rodkÛw Sto?ecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA NumÈro de rÈfÈrence: ZP/PN/D/27/2021
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii cieplnej z sieci ciep?owniczej do O?rodkÛw Sto?ecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, zgodnie z Opisem przedmiotu zamÛwienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SWZ. Realizacja zamÛwienia odbywa si b?dzie na warunkach okre?lonych w ustawie ñ Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej Ustawy, a w szczegÛlno?ci Rozporz?dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw funkcjonowania systemÛw ciep?owniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz.92) oraz Rozporz?dzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegÛ?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze z tytu?u zaopatrzenia w ciep?o (Dz. U. z 2020 r., poz. 718).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exÈcution:
O?rodki Sto?ecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na terenie m. st. Warszawy
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiot zamÛwienia: dostawa energii cieplnej z sieci ciep?owniczej do O?rodkÛw Sto?ecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (zwanego dalej SCSAW) w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.
   2.  Okres realizacji zamÛwienia: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. (24 miesi?ce)
   3.  Planowane zu?ycie energii cieplnej w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r.: 74 000 GJ wed?ug specyfikacji zamieszczonej w Opisie przedmiotu zamÛwienia, za??cznik nr 1 do SWZ (obecna grupa taryfowa A3/B1C3).
   4.  Moc cieplna zamÛwiona: 6,3105 MW wed?ug specyfikacji zamieszczonej w Opisie przedmiotu zamÛwienia, za??cznik nr 1 do SWZ.
   5.  Inne warunki techniczne poszczegÛlnych obiektÛw Zamawiaj?cego: Obiekty Zamawiaj?cego zasilane s z w?z?a cieplnego. W?ze cieplny jest w?asno?ci Zamawiaj?cego. Uk?ad pomiarowo-rozliczeniowy mierz?cy ca?kowite ciep?o dostarczane do w?z?a nie jest w?asno?ci Zamawiaj?cego. Miejsce zainstalowania uk?adu pomiarowo-rozliczeniowego: makieta w?z?a cieplnego. Ciep?o b?dzie dostarczane za po?rednictwem no?nika ciep?a - gor?cej wody, przy pomocy sieci ciep?owniczej (w?z?a cieplnego). Ciep?o b?dzie wykorzystywane na: a) potrzeby ogrzewania (budynkÛw i p?yty boiska); b) potrzeby ciep?ej wody, c) potrzeby ciep?a technologicznego (np. wyrÛwnanie tafli lodu przy u?yciu rolby); d) inne potrzeby. Miejscem rozgraniczenia w?asno?ci i eksploatacji urz?dze dla obiektÛw Zamawiaj?cego s?: 1) zawory w komorze sieci ciep?owniczej 060/L1 dla obiektu przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 15/17; 2) zawory przy??cza w grupowym w??le cieplnym dla obiektÛw przy ul. Konwiktorskiej 6 (budynek i p?yta boiska); 3) zawory przy??cza w w??le cieplnym dla pozosta?ych obiektÛw Zamawiaj?cego. Regulator ?p/V nie jest w?asno?ci Zamawiaj?cego dla: 1) obiektu przy ul. Czerniowieckiej 3; 2) obiektu ñ maszynownia przy ul. Inspektowej 1; 3) obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 (regulator ?p/V w grupowym w??le cieplnym) 4) obiektu ñ p?yta boiska przy ul. Konwiktorskiej 6 (regulator ?p/V w grupowym w??le cieplnym) 5) obiektu przy ul. Solec 71; 6) obiektu ñ pawilonu sanitarno-magazynowego przy ul. GÛrczewskiej 69/73; 7) obiektu ñ budynku uzdatniania wody przy ul. GÛrczewskiej 69/73; 8) obiektu przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 15/17; 9) obiektu ñ p?ywalni przy ul. Grzybowskiej 35a; 10) obiektu przy ul. Inflanckiej
   8.  Regulator ?p/V jest w?asno?ci Zamawiaj?cego dla: 1) obiektu przy ul. Rozbrat 26; 2) obiektu ñ budynku przy ul. Inspektowej 1; 3) obiektu ñ pawilonu administracyjno-magazynowego przy ul. GÛrczewskiej 69/73; 4) obiektu ñ budynku A (p?ywalni) przy ul. Namys?owskiej 8; 5) obiektu ñ budynku C przy ul. Namys?owskiej
   8.  Wszystkie regulatory pogodowe znajduj?ce si w w?z?ach cieplnych s w?asno?ci Zamawiaj?cego.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2023 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
   1. Post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zamÛwie publicznych (tj.Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ustaw?, z zastosowaniem art.139 ust.1 Ustawy.
   2. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
W zakresie zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym ñ wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrÛw zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w ktÛrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw ñ Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli wykonawca wyka?e, ?e: - posiada aktualn koncesj na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi ciepln lub aktualn koncesj w zakresie wytwarzania energii cieplnej wydan przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, w oparciu o ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) oraz ustaw z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsi?biorcÛw (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 162); - posiada aktualn koncesj w zakresie przesy?ania i dystrybucji ciep?a wydan przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, w oparciu o ustaw z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.) lub aktualn umow z dystrybutorem ciep?a.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la w tym zakresie warunku;
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la w tym zakresie warunku;
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Projektowane postanowienia umowy stanowi za??cznik nr 2 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zamawiaj?cy, z powodu niewystarczaj?cej wysoko?ci ?rodkÛw finansowych przyznanych przez m. st. Warszawa na realizacj zamÛwienia, nie mÛg wcze?niej wszcz? post?powania. Niezw?ocznie po przyznaniu zwi?kszonego limitu ?rodkÛw finansowych post?powanie zosta?o wszcz?te. W zwi?zku z powy?szym oraz z uwagi na piln konieczno? udzielenia zamÛwienia, ktÛrego realizacja ma si rozpocz? od dnia 1 stycznia 2022 r., Zamawiaj?cy skraca termin na sk?adanie ofert do 15 dni, zgodnie z tre?ci art. 138 ust. 2 pkt 2).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 06/12/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 03/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 06/12/2021 Heure locale: 09:30 Lieu:
https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
11.1 W post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja miedzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si drog elektroniczn przy u?yciu systemu Marketplanet (https:/oneplace.marketplanet.pl). Zamawiaj?cy nie przewiduje sposobu komunikowania si z wykonawcami w inny sposÛb ni przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, ktÛry zosta wskazany w SWZ. 11.2 Pytania do SWZ nale?y zadawa za po?rednictwem systemu dost?pnego pod adresem https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl, zwanego dalej systemem. Instrukcja korzystania z systemu jest dost?pna pod wy?ej wskazanym adresem w zak?adce ÑRegulacje i procedury procesu zakupowegoî. Zamawiaj?cy dopuszcza zadawanie pyta do SWZ drog mailow?, na adres zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomo?ci numeru post?powania). 11.3 Niezb?dne wymagania sprz?towo-aplikacyjne do przekazania danych dotycz?ce systemu https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl: 11.3.1 sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni 512 kb/s; 11.3.2 komputer klasy PC, o nast?puj?cej konfiguracji: pami? min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje; 11.3.3 zainstalowana dowolna przegl?darka internetowa obs?uguj?ca TLS
   1. 2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 11.3.4 w??czona obs?uga JavaScript; 11.3.5 zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs?uguj?cy pliki w formacie .pdf 11.3.6 Format kodowania i oznaczania czasu: - plik stanowi?cy ofert?, za??czony i zapisany przez wykonawc?, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Mo?liwo? otworzenia pliku stanowi?cego ofert dost?pna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiaj?cego po up?ywie terminu sk?adania ofert; - oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi dat oraz dok?adny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim ?rÛd?em czasu - zegarem G?Ûwnego Instytutu Miar. 11.3.7 Dokumenty elektroniczne, o?wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentÛw lub o?wiadcze sk?adane s przez wykonawc za po?rednictwem systemu. Zamawiaj?cy dopuszcza rÛwnie mo?liwo? sk?adania dokumentÛw elektronicznych o ktÛrych mowa w pkt. 10.5 SWZ, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentÛw lub o?wiadcze za pomoc poczty elektronicznej na adres email: zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl. 11.3.8 Wielko? pojedynczego zamieszczanego w systemie pliku nie mo?e przekracza 100 MB. 11.3.9 UWAGA! SposÛb sporz?dzenia dokumentÛw elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentÛw lub o?wiadcze musi by zgodny z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 30 grudnia 2020 r. poz.2452 w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentÛw elektronicznych oraz ?rodkÛw komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego lub konkursie. Zamawiaj?cy informuje, i w przypadku jakichkolwiek w?tpliwo?ci zwi?zanych z zasadami korzystania z platformy E-Zamawiaj?cy, Wykonawca winien skontaktowa si z dostawc rozwi?zania teleinformatycznego platforma E-Zamawiaj?cy ñ Sto?eczne Centrum Spotu AKTYWNA WARSZAWA tel. +48 22 25 72 223, e-mail: oneplace@marketplanet.pl, w godzinach
   9. 00-17:00. https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl zamowieniapubliczne@aktywnawarszawa.waw.pl oneplace@marketplanet.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Pologne-Varsovie: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaireType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 06/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire