Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 24/03/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels de cr╚ation de documents, de dessin, de synth╦se d'images, de planification et de productivit╚

2021/S 37-093519  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-Varsovie: Logiciels de cr╚ation de documents, de dessin, de synth╦se d'images, de planification et de productivit╚ 2021/S 037-093519 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Fournitures
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gaz-System S.A.
Adresse postale: ul. Mszczonowska 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-337 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Jagielska Courriel: magdalena.jagielska1@gaz-system.pl T╚l╚phone: +48 222201214 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gaz-system.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://gazsystem.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa i aktualizacja oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement oraz Microsoft Products and Services Agreement wraz ze ?wiadczeniem wsparcia technicznego Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/2021/02/0003/PS
II.1.2) Code CPV principal 48300000 Logiciels de cr╚ation de documents, de dessin, de synth╦se d'images, de planification et de productivit╚
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa i aktualizacja oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement oraz Microsoft Products and Services Agreement oraz obs?uga tych program█w wraz ze ?wiadczeniem wsparcia technicznego. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest w SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48300000 Logiciels de cr╚ation de documents, de dessin, de synth╦se d'images, de planification et de productivit╚
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa i aktualizacja oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enterprise Agreement oraz Microsoft Products and Services Agreement oraz obs?uga tych program█w wraz ze ?wiadczeniem wsparcia technicznego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Certyfikaty posiadane przez osoby wskazane do realizacji zam█wienia / Pond╚ration: 2 % Co t - Nom: Suma brutto zam█wienia podstawowego / Pond╚ration: 90 % Co t - Nom: Procentowa wysoko? upustu dla zam█wienia opcjonalnego / Pond╚ration: 1 % Co t - Nom: Suma brutto zam█wienia opcjonalnego (TrueUp) / Pond╚ration: 5 % Co t - Nom: Suma brutto zam█wienia opcjonalnego (Wsparcie techniczne Dystrybutora) / Pond╚ration: 2 %
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 36 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest upowa?niony do skorzystania z prawa opcji (realizacji dostawy oprogramowania dodatkowego i/lub rozszerze?, zapewnienia zakupu us?ug dodatkowych, sukcesywnej realizacji us?ug wsparcia technicznego w trakcie trwania umowy), w zakresie opisanym we wzorze umowy (Za??cznik nr 2 do SWZ). Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z kt█rego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji, Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. W zale?no?ci od swoich potrzeb Zamawiaj?cy b?dzie uprawniony do skorzystania na warunkach wskazanych w ▀ 1 ust. 3 wzoru umowy z prawa opcji polegaj?cego na zleceniu Wykonawcy w okresie obowi?zywania Umowy realizacji dodatkowych zlece obejmuj?cych Zam█wienia opcjonalne zgodnie z definicj wzoru umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego Wykonawcy wniosku zlecenia czynno?ci dotycz?cych realizacji zam█wienia w ramach prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin realizacji zam█wienia okre?lony w sekcji II.2.7, przy za?o?eniu, ?e umowa zostanie odnowiona na okres maksimum 36 miesi?cy, czyli do 30.6.2024.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) ˝ dalej ĐUstawaţ, z zastrze?eniem art. 393 ust. 4 Ustawy oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4˝9 Ustawy.
   2.  W zwi?zku z zastosowaniem procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia wraz z ofert o?wiadczenia w postaci jednolitego dokumentu. Z?o?enia tego o?wiadczenia Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   3.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o kt█rych mowa w rozdziale X i XI SWZ, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; 2) o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej (zgodnie z tre?ci Za??cznika nr 5 do SWZ); 3) za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego, potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatk█w lub op?at wraz z za?wiadczeniem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w lub op?at wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 4) za?wiadczenia albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego, potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem Zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokument█w potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?█cenie konkurencji; d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy; e) art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odno?nie do naruszenia obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170); f) art. 109 ust. 1 pkt 5˝9 Ustawy; zgodnie z tre?ci Za??cznika nr 5 do SWZ; 7) je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa powy?ej w ust. 3: a) pkt 1 ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o kt█rym mowa w pkt 1, z zastrze?eniem art. 393 ust. 4 Ustawy; b) pkt 3˝5 ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: ˇ nie naruszy obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne, ˇ nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury; 8) dokument, o kt█rym mowa w pkt 7 lit. a powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem. Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt 7 lit. b powinny by wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem; 9) je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 7, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy zast?puje si je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis█w o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Zapis pkt 8) powy?ej stosuje si odpowiednio; 10) do podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby na zasadach okre?lonych w art. 118 Ustawy maj?cych siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy pkt 7˝9 stosuje si odpowiednio.
   4.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie Zam█wienia brak podstaw wykluczenia, o kt█rych mowa w ust. 1 musi zachodzi wobec ka?dego z tych Wykonawc█w.
   5.  Zamawiaj?cy bada czy wobec podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, na zdolno?ciach kt█rego polega Wykonawca nie zachodz podstawy wykluczenia, o kt█rych mowa w ust.
   1. 
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy potwierdz posiadanie ?rodk█w finansowych lub zdolno?ci kredytowej na kwot nie mniejsz ni 3 000 000,00 PLN (s?ownie: trzy miliony z?otych).
   2.  W zwi?zku z zastosowaniem procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia wraz z ofert o?wiadczenia w postaci jednolitego dokumentu. Z?o?enia tego o?wiadczenia Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   3.  W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnego na dzie z?o?enia nast?puj?cego podmiotowego ?rodka dowodowego: Informacji banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo ˝ kredytowej, potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy na kwot nie mniejsz ni 3 000 000,00 PLN (s?ownie z?otych: trzy miliony), w okresie nie wcze?niejszym ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem.
   4.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia warunek udzia?u w post?powaniu, o kt█rym mowa w ust. 1 mo?e spe?nia ??cznie grupa Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia.
   5.  Wykonawca mo?e korzysta z zasob█w podmiot█w trzecich celem wykazania spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada wraz z ofert zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia (wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 8 do SWZ) lub inny ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c Zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w. Wykonawca jest zobowi?zany wykaza Zamawiaj?cemu, i ww. zobowi?zanie zosta?o podpisane przez osob lub osoby uprawione do reprezentacji tego podmiotu.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedno zam█wienie obejmuj?ce dostaw licencji oprogramowania Microsoft, o warto?ci nie mniejszej ni
   3. 000.000,00 PLN brutto; 2) dysponuj co najmniej jedn osob?, posiadaj?c certyfikat producenta oprogramowania, kt█ry potwierdza umiej?tno?ci w zakresie licencjonowania Microsoft; 3) dysponuj osob lub osobami, kt█re posiadaj indywidualnie lub ??cznie co najmniej dwa certyfikaty z listy poni?ej: a) Microsoft Certified: Azure Solutions Architect Expert, b) Microsoft Certified: Azure Developer Associate, c) Microsoft Certified: Azure Administrator Associate, d) Microsoft 365 Certified: Messaging Administrator Associate, e) Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert, f) Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate, g) Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate, h) Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate, i) Microsoft Certified: Power Platform Developer, j) Microsoft Certified Professional, k) PROSCI Change Management Practitioner, l) MCT Enrollment.
   2.  W zwi?zku z zastosowaniem procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Zamawiaj?cy nie wymaga z?o?enia wraz z ofert o?wiadczenia w postaci jednolitego dokumentu. Z?o?enia tego o?wiadczenia Zamawiaj?cy b?dzie ??da od Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   3.  W celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w Post?powaniu, Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych: 1) Wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, spe?niaj?cych warunek okre?lony w rozdziale X ust. 1 pkt 3 SWZ (zgodnie z tre?ci Za??cznika nr 6 do SWZ). Do ka?dego zam█wienia wymienionego w wykazie nale?y poda?: rodzaj, warto??, przedmiot, daty i miejsce wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czy dowody okre?laj?ce czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie. Jednocze?nie Zamawiaj?cy wskazuje, i dowodami, o kt█rych mowa powy?ej s?: a) referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonywane; b) je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy/inne odpowiednie dokumenty. Je?eli Wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie w realizacji dostaw wykonanych wsp█lnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w kt█rych wykonaniu Wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?; 2) Wykazu os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji Zam█wienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezb?dnych do wykonania Zam█wienia, a tak?e zakres wykonywanych przez nie czynno?ci, zgodnie z warunkiem opisanym w rozdziale X ust. 1 pkt 4 i 5 SWZ wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z tre?ci Za??cznika nr 7 do SWZ).
   4.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia warunki udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w ust. 1 pkt 1˝3 mo?e spe?nia ??cznie grupa Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia.
   5.  W przypadku, o kt█rym mowa w art. 117 ust. 3 Ustawy, Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia do??czaj do oferty o?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re dostawy wykonaj poszczeg█lni Wykonawcy.
   6.  Wykonawca mo?e korzysta z zasob█w podmiot█w trzecich celem wykazania spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. Wykonawca, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada wraz z ofert zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia (wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 8 do SWZ) lub inny ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w. Wykonawca jest zobowi?zany wykaza Zamawiaj?cemu, i ww. zobowi?zanie zosta?o podpisane przez osob lub osoby uprawione do reprezentacji tego podmiotu.
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci 300 000,00 PLN (s?ownie: trzysta tysi?cy z?otych).
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Zamawiaj?cy przewiduje wynagrodzenie w EUR.
   2.  Termin p?atno?ci wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiaj?cego prawid?owo wystawionej faktury VAT.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wyp?acania zaliczek na poczet realizacji umowy.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie przedmiotowego zam█wienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia. W przypadku wsp█lnego ubiegania si Wykonawc█w o udzielenie zam█wienia do oferty nale?y do??czy dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 24/03/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 21/06/2021
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 24/03/2021 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Pe?en zakres informacji dotycz?cy przedmiotowego post?powania dost?pny jest w Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   2.  Szczeg█?y dotycz?ce mo?liwo?ci sk?adania odwo?a zawarte s w dziale IX ?rodki ochrony prawnej ustawy Prawo zam█wie publicznych.
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
48300000 - Logiciels de crÚation de documents, de dessin, de synthŔse d'images, de planification et de productivitÚ