Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption : 31/05/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels d'interconnectivitÈ de plates-formes

2021/S 86-223551  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Varsovie: Logiciels d'interconnectivitÈ de plates-formes 2021/S 086-223551 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie GÛrnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Adresse postale: ul. Marcina Kasprzaka 25 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-224 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe Puchalski Courriel: publiczne@pgnig.pl TÈlÈphone: +48 221064872 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przetargi.pgnig.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGNiG Serwis SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: ul. Diamentowa 15 Ville: Lublin Code NUTS: PL Polska Code postal: 20-471 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe Puchalski Courriel: publiczne@pgnig.pl TÈlÈphone: +48 221064872 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przetargi.pgnig.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.przetargi.pgnig.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Extraction de gaz et de pÈtrole
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup licencji oraz przed?u?enie us?ug serwisowych VMware NumÈro de rÈfÈrence: ZP/GK/21/0216/CS/FE
II.1.2) Code CPV principal 48211000 Logiciels d'interconnectivitÈ de plates-formes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: zmiana poziomu licencjonowania i uzupe?nienie ilo?ci posiadanych licencji w celu przygotowania infrastruktury wirtualizacji serwerÛw i stacji roboczych do budowy chmury prywatnej PGNiG SA na bazie ?rodowiska wirtualizacji serwerÛw i stacji roboczych eksploatowanego w PGNiG SA. Zadanie zawiera rÛwnie zakup wsparcia technicznego producenta oraz uzupe?nienie ilo?ci licencji wykorzystywanych przez PGNiG Serwis Sp. z o.o.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72260000 Services relatifs aux logiciels 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy zakres i opis przedmiotu zamÛwienia, sposÛb i warunki jego wykonania oraz wymagania Zamawiaj?cego przedstawione s w Za??czniku nr 1 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wymagany termin wykonania zamÛwienia wynosi do 36 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, z zastrze?eniem ß 2 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 4 Do SWZ.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Informacja banku lub spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodkÛw finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow na kwot nie mniejsz ni 1 000 000,00 PLN (s?ownie: jeden milion z?otych).
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
ó wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania, oraz odbiorcÛw, dla ktÛrych dostawy by?y wykonane, lub s wykonywane ñ sporz?dzone na podstawie wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 6 do SWZ, ó dowodÛw, ?e dostawy wymienione w wykazie zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, w tym: a) referencje b?d inne dokumenty wydane przez podmiot na rzecz ktÛrego us?ugi / dostawy wskazane w wykazie, o ktÛrym mowa w pkt.
   8. 8.1 SWZ, w przypadku us?ug o charakterze powtarzaj?cych si lub ci?g?ym, ktÛre s nadal wykonywane referencje b?d inne dokumenty powinny by wydane nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 miesi?cy; b) o?wiadczenie Wykonawcy sk?adaj?cego ofert ñ je?eli z przyczyn niezale?nych do niego nie jest w stanie uzyska referencji, o ktÛrych mowa w pkt.
   8. 8.2 lit. a SWZ. Uwaga!! Zamawiaj?cy nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentÛw, z uwagi na fakt, i ich tre? nie potwierdza nale?ytego wykonania zamÛwienia. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e W okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie ñ wykona (a w przypadku ?wiadcze ci?g?ych lub okresowych wykonuje) co najmniej 2 dostawy licencji oprogramowania technologii wirtualizacji, na kwot nie mniejsz ni 3 500 000 PLN (s?ownie: trzy miliony pi??set tysi?cy netto). Przez jedn us?ug Zamawiaj?cy rozumie us?ug zrealizowan w ramach jednej umowy.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) zwanej w dalszej cz??ci Ñustaw?î lub ÑPzpî:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu: a) na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy; b) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp;
   2.  spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w niniejszym og?oszeniu i SWZ. Dokument SWZ dost?pny jest na stronie Zamawiaj?cego (www.przetargi.pgnig.pl). www.przetargi.pgnig.pl
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium w post?powaniu.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
Warunki finansowania i p?atno?ci okre?lone zosta?y przez Zamawiaj?cego w za??czniku nr 4 do SIWZ ñ projekt umowy.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
 
1.W przypadku, kiedy Wykonawcy wspÛlnie ubiegaj si o udzielenie zamÛwienia, zobowi?zani s przedstawi dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika upowa?nionego do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia.
   2.  W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia, nale?y z?o?y odr?bny JEDZ dla ka?dego z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o zamÛwienie.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy okre?lone zosta?y przez Zamawiaj?cego w za??cznikach nr 4 do SIWZ ñ projekt umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 31/05/2021 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 28/08/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 31/05/2021 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ofert wraz z za??cznikami Wykonawca sk?ada poprzez modu?u elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG SA.
   2.  Do oferty nale?y do??czy aktualny Jednolity europejski dokument zamÛwienia w sposÛb opisany w SWZ.
   3.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w SWZ.
   4.  W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty ñ wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, odpowiednich podmiotowych ?rodkÛw dowodowych potwierdzaj?cych brak podstaw do wykluczenia z post?powania, o ktÛrych mowa w par.
   2. 1 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy oraz wskazanych w SWZ.
   5.  Na ofert sk?adaj si dokumenty okre?lone w pkt 12.6 SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. Odwo?anie wobec tre?ci Og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec postanowie SWZ, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji Og?oszenia o zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SWZ na stronie internetowej Zamawiaj?cego. SzczegÛ?owe wymogi dotycz?ce sposobu z?o?enia odwo?ania zawiera dzia IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/04/2021 Pologne-Varsovie: Logiciels d'interconnectivitÈ de plates-formesType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures 31/05/2021 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48211000 - Logiciels d'interconnectivité de plates-formes 
72260000 - Services relatifs aux logiciels