01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/08/2018
Date de péremption : 28/09/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels de sécurité

2018/S 156-357988 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/08/2018 S156  - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Logiciels de sécurité 2018/S 156-357988 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Urz?d Dozoru Technicznego ul. Szcz??liwicka 34 Warszawa 02-353 Pologne Point(s) de contact: Pawe Moch Téléphone: +48 225722325 Courriel: przetargi@udt.gov.pl Fax: +48 225722388 Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.udt.gov.pl www.udt.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.udt.gov.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Autre activité: Bezpiecze?stwo funkcjonowania urz?dze technicznych
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa wraz z instalacj?, wdro?eniem i ?wiadczeniem us?ug utrzymania i rozwoju klastra kontrolerów dostarczania aplikacji - tzw. systemu ADC (ang. Application Delivery Controller), ZP-AI-09/18 Numéro de référence: ZP-AI-09/18
II.1.2) Code CPV principal 48730000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamówienia zosta opisany w: wzorze umowy (z za??cznikami) stanowi?cym za??cznik nr 7 do SIWZ; Specyfikacji Technicznej stanowi?cej za??cznik nr 3 do SIWZ, którego kopia stanowi za??cznik nr 2 do umowy; formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik 2 do SIWZ, którego kopia stanowi za??cznik nr 1 do umowy.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48821000 72260000 72611000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL415 Code NUTS: PL91 Lieu principal d'exécution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy kompletny system wraz z min. 2 szt. urz?dze fizycznych po??czonych w redundantny klaster pracuj?cy w trybie aktywny-aktywny. Zamawiany system ADC sk?ada si z elementów platformy sprz?towej wraz z oprogramowaniem systemowym (Sprz?t) i licencji oprogramowania niezb?dnego do budowy i uruchomienia systemu (Oprogramowanie).Realizuj?c przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy, skonfiguruje i po??czy ze sob wszelkie dostarczone urz?dzenia i oprogramowanie, tworz?c dzia?aj?cy system ADC
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Rozszerzony serwis, gwarancja i wsparcie techniczne / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: dodatkowa osoba / Pondération: 5 Prix - Pondération: 65
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 120 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje poni?szy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia
:
a) Projekt Techniczny - 14 dni b) Dostawa Sprz?tu i Oprogramowania wraz z licencjami - 30 dni, c) Us?ugi instalacyjne - 60 dni, d) Us?ugi wdro?eniowe - 100 dni, e) Warsztaty dla pracowników Zamawiaj?cego - 20 dni. + us?ugi utrzymania dla F5 i ADC + Us?ugi Rozwoju
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci zawodowej dotycz?cej do?wiadczenia; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp.
   2.  Wykaz o?wiadcze i dokumentów, które wykonawca sk?ada wraz z ofert?: Wykonawca przekazuje w formie elektronicznej (zgodnie z zapisami IV Rozdzia?u SIWZ), na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenia stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?niania przez wykonawc warunku, o którym mowa w Rozdziale III SIWZ oraz, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania w zakresie podstaw, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ. Wykonawca sk?ada tak?e inne dokumenty i o?wiadczenia, których wzory stanowi za??czniki do SIWZ: wype?nione odpowiednio dla cz??ci: formularz oferty i formularz cenowy.
   3.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy ??dana st?puj?cych dokumentów - zgodnie z §5 Rozporz?dzenia z dnia 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.Poz.1126),zwanego dalej Rozp.: informacja z KRK - § 5 ust. 1 Rozp.; za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego - § 5 ust. 2 Rozp.; za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu - § 5 ust. 3 Rozp., odpis z w?a?ciwego rejestru lub z CEIDG - § 5 ust. 4 Rozp., o?wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z post?powania Wykonawcy w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 Pzp zgodnego z § 5 ust. 5÷9 Rozp. Wykonawca, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona zostanie wezwany do z?o?enia w terminie wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów. Zamawiaj?cy b?dzie ??da od wykonawcy, który polega na zdolno?ciach zawodowych innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale V ust. 5 pkt
   5. 3 SIWZ; Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Wykonawca maj?cy siedzib lub miejsce zamieszkania poza RP sk?ada odpowiednio dokumenty zgodnie z § 7 Rozporz?dzenia (Szczegó?y rozdzia V SIWZ). Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej (zgodnie z za??cznikiem 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamówienia.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
W celu potwierdzenia spe?niania przez wykonawc warunków udzia?u dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy ??da informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentów dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e z?o?y inny dokument, który w wystarczaj?cy sposób potwierdza spe?nianie opisanego warunku udzia?u w post?powaniu Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Wykonawca posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci co najmniej 500 000 PLN Powy?szy warunek mo?e by spe?niony ??cznie przez Wykonawców ubiegaj?cych si wspólnie o udzielenie zamówienia.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci zawodowej Zamawiaj?cy ??da wykazu us?ug i dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi i dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu (zgodnie z wzorem stanowi?cym za??cznik nr 8 do SIWZ). W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci zawodowej osób Zamawiaj?cy ??da wykazu osób skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z wzorem stanowi?cym za??cznik nr 9 SIWZ). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Wykonawca wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych równie wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zamówie?, w których przedmiot zamówienia obejmowa dostaw i wdro?enie systemu klasy ADC* o warto?ci co najmniej 500 000,00 PLN brutto ka?de. *ang. Application Delivery Controller W przypadku Wykonawców ubiegaj?cych si wspólnie o udzielenie zamówienia wskazany powy?ej warunek mo?e zosta spe?niony ??cznie, tzn.: co najmniej jeden z Wykonawców ubiegaj?cych si wspólnie o udzielenie zamówienia musi wykaza?, co najmniej dwa zamówienia obejmowa dostaw i wdro?enie systemu klasy ADC o warto?ci co najmniej 500.000,00 PLN brutto (ka?da)**. ** W przypadku, gdy warto? zamówienia wyra?ona jest w innej walucie, ni w z?otych polskich, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia warto?ci podanych w innej walucie na z?ote polskie - zastosowanie ma ust. 22 Rozdzia?u IX SIWZ. Zamawiaj?cy nie dopuszcza sumowania dostaw dla ró?nych odbiorców w celu wykazania wymaganej kwoty zamówienia. Podana przez Wykonawc warto? brutto musi by warto?ci zrealizowanego zamówienia w ramach jednej umowy/kontraktu Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje, co najmniej 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których ka?da posiada do?wiadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie wdra?ania systemów klasy ADC. Wskazane osoby musz posiada wiedz na poziomie eksperckim potwierdzon zdanym egzaminem, honorowanym przez producenta rozwi?zania zaoferowanego przez Wykonawc w zakresie urz?dze b?d?cych przedmiotem oferty tj. minimum: 1 osob certyfikowan na poziomie Certified Technology Specialist (ASM - Application Security Manager i/lub APM - Access Policy Manager) 1 osob certyfikowan na poziomie Certified BIG-IP Administrator (lub wy?szy). Przez certyfikat równowa?ny Zamawiaj?cy rozumie certyfikat, który jest analogiczny co do zakresu z certyfikatami wskazanymi z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako: analogiczna dziedzina merytoryczna wynikaj?ca z roli, której dotyczy certyfikat; analogiczny stopie poziomu kompetencji; analogiczny poziom do?wiadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu; potwierdzony jest egzaminem. Przez do?wiadczenie rozumie si?, ?e ka?da z tych osób uczestniczy?a w co najmniej 2 przedsi?wzi?ciach zwi?zanych z wdro?eniem systemu klasy ADC w zakresie jego instalacji i konfiguracji. Przez kwalifikacje zawodowe rozumie si posiadanie umiej?tno?ci w zakresie instalacji i wdro?enia systemu klasy ADC, opartego o oferowane przez Wykonawc oprogramowanie, potwierdzone np. certyfikatem wystawionym przez producenta oferowanego oprogramowania lub innym dokumentem wystawionym przez producenta oferowanego oprogramowania, autoryzowanych dystrybutorów, przedstawicieli producenta. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowi?zany b?dzie dostarczy Zamawiaj?cemu ww. certyfikaty.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
P?atno?ci na rzecz Wykonawcy dokonywane b?d na podstawie faktur, do których do??czono Protokó odbioru, Protokó odbioru dostaw lub Protokó odbioru us?ug podpisany przez obie Strony, przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze, w terminie 28 dni od dnia otrzymania faktury
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/09/2018 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/09/2018 Heure locale: 12:00 Lieu:
Miejsce sk?adania ofert: Urz?d Dozoru Technicznego, ul. Szcz??liwicka 34, 02-353 Warszawa, kancelaria UDT, pok. nr 2, POLSKA. Miejsce otwarcia ofert: Urz?d Dozoru Technicznego, ul. Szcz??liwicka 34, 02-353 Warszawa, pok. nr 10 lub sala A, B, C, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona dla potwierdzenia, ?e nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu zostanie wezwany do z?o?enia w terminie wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: Wykonawca zostanie wezwany do z?o?enia wykazu dostaw oraz informacji banku.
   1.  Wymagane jest wniesienie wadium w wysoko?ci 50 000,00 PLN (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100)
   2.  Wykonawca wnosi wadium:
   2. 1. w pieni?dzu (wadium w formie pieni??nej nale?y wnie? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego nr rachunku: 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038 - Bank Gospodarstwa Krajowego - Swift BGK: GOSKPLPW zaznaczaj?c w tytule przelewu: Wadium dostawa i utrzymanie klastra kontrolerów dostarczania aplikacji - tzw. systemu ADC, ZP-DI-09/18 Lub w jednej z poni?ej podanych form:
   2. 2. w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,
   2. 3. gwarancjach bankowych,
   2. 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
   2. 5. w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. 2007 nr 42 poz. 275, z pó?n. zm.).
   3.  Wadium wnoszone w formie: innej ni pieni?dz nale?y z?o?y w siedzibie zamawiaj?cego - pokój nr 2 Kancelaria UDT, w formie orygina?u lub innej formie gwarantuj?cej bezwarunkowe, nieodwo?alne, na ka?de pisemne ??danie zg?oszone przez zamawiaj?cego wyp?aty pe?nej kwoty wadium. Zaleca si?, by wykonawca do oferty za??czy jedynie kopi dokumentu wadialnego a orygina umie?ci w oddzielnej kopercie i z?o?y wraz z ofert?. Z tre?ci gwarancji winno wynika bezwarunkowe, nieodwo?alne, na ka?de pisemne ??danie zg?oszone przez zamawiaj?cego w terminie zwi?zania ofert?, zobowi?zanie Gwaranta do wyp?aty zamawiaj?cemu pe?nej kwoty wadium w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp oraz w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
   4.  Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie z?o?y o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o?wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pe?nomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy?ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowa?o brak mo?liwo?ci wybrania oferty z?o?onej przez wykonawc jako najkorzystniejszej.
   5.  Zamawiaj?cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je?eli wykonawca, którego oferta zosta?a wybrana:
   5. 1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre?lonych w ofercie;
   5. 2. nie wniós wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy;
   5. 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta?o si niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie Wykonawcy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Odwo?anie wnosi si?: w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Departament Odwo?a UZP ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
13/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
48730000 - Logiciels de sécurité 
48821000 - Serveurs de réseau 
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72611000 - Services d'assistance technique informatique