Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 21/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels de sÈcuritÈ

2021/S 199-519074  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Varsovie: Logiciels de sÈcuritÈ

2021/S 199-519074

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 196-508316)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Centrum e-Zdrowia
NumÈro national d'identification: 5251575309
Adresse postale: ul. Stanis?awa Dubois 5A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-184
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dariusz Wysmu?ek
Courriel: wzp@cez.gov.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://cez.gov.pl/
Adresse du profil díacheteur: https://www.cez.gov.pl/zamowieniapubliczne/aktualne/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup systemu zarz?dzania dost?pem do sieci NAC.

NumÈro de rÈfÈrence: WRZ.270.209.2021

II.1.2)
Code CPV principal
48730000 Logiciels de sÈcuritÈ

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa systemu zarz?dzania dost?pem do sieci NAC. ZamÛwienie dotyczy dostawy jednego zintegrowanego systemu wraz z wdro?eniem, gwarancj i instrukta?em stanowiskowym w zakresie i na zasadach okre?lonych w Umowie oraz w za??cznikach do Umowy.
   2.  ZamÛwienie nie zosta?o podzielone na cz??ci, gdy podzia zamÛwienia na zakup licencji i wdro?enia stanowi powa?ne ryzyko wyd?u?enia terminu realizacji oraz wprowadzenia wielu punktÛw powstawania i zg?aszania awarii, a co za tym idzie wyd?u?enia realizacji procedur naprawczych.
   3.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamÛwienia.
   4.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 196-508316

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Au lieu de:


   1.  Wadium nie jest wymagane.
   2.  Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy
   3.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?/WykonawcÛw w przypadkach, o ktÛrych mowa w art.108 ust.
   1. 
   4.  Wykaz o?wiadcze i dokumentÛw, potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia zosta?y okre?lone w rozdziale VII SWZ.
   5.  Zamawiaj?cy skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   6.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentÛw wymienionych w rozdziale VII SWZ.
   7.  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zosta?y zawarte w rozdziale XX SWZ.

Lire:


   1.  Wadium nie jest wymagane.
   2.  Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy
   3.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc?/WykonawcÛw w przypadkach, o ktÛrych mowa w art.108 ust.
   1. 
   4.  Wykaz o?wiadcze i dokumentÛw, potwierdzaj?cych spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia zosta?y okre?lone w rozdziale VII SWZ.
   5.  Zamawiaj?cy skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   6.  Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamÛwienia, wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentÛw wymienionych w rozdziale VII SWZ.
   7.  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zosta?y zawarte w rozdziale XX SWZ.
   8.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan mu przyznane (zgodnie z art. 257 ustawy PZP).

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
48730000 - Logiciels de sécurité