Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 14/04/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Logiciels et syst╦mes d'information

2023/S 55-158323  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Varsovie: Logiciels et syst╦mes d'information 2023/S 055-158323 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Naukowa i Akademicka Sie? Komputerowa - Pa?stwowy Instytut Badawczy Num╚ro national d'identification: 521-04-17-157 Adresse postale: ul. Kolska 12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-045 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@nask.pl T╚l╚phone: +48 223808200 Fax: +48 223808391 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nask.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://nask.eb2b.com.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://nask.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: telekomunikacja/IT
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Przed?u?enie subskrypcji Oprogramowania posiadanego przez Zamawiaj?cego oraz dostawa nowych licencji Num╚ro de r╚f╚rence: ZZOSE.2610.3.2023.69.KBO
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest: 1) przed?u?enie subskrypcji Oprogramowania JetBrains: All Products Pack (51 szt.), PyCharm (39 szt.), IntelliJ IDEA Ultimate (10 szt.), YouTrack50/250 (1 szt.), Youtrack100 (1 szt.), okre?lonego w pkt
   1. 2. ppkt 1) SOPZ, a w przypadku zaoferowania Oprogramowanie r█wnowa?nego do-stawa nowych, dodatkowych, komercyjnych licencji na oprogramowanie r█wnowa?ne (okres przed?u?enia wskazany w SOPZ); 2) dostawa licencji Oprogramowania JetBrains: All Products Pack (5 szt.), PyCharm (5 szt.), PHP Storm (12 szt.), WEB Storm (9 szt.), okre?lone w
   1. 2. ppkt 2) SOPZ lub r█wnowa?nych okre?lone-go w
   1. 2. ppkt 2) SOPZ lub r█wnowa?nych ˝ (okres obowi?zywania licencji na Oprogramowania wskazany w SOPZ); 3) ?wiadczenie lub zapewnienie przez Wykonawc? lub producenta Oprogramowania ?wiadczenia na rzecz Zamawiaj?cego us?ug w zakresie wsparcia dla Oprogramowania przez okres od dnia okre?lonego w pkt
   1. 2. pkt 3 SOPZ do dnia obowi?zywania licencji, tj. 24 sierpnia 2024 r.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest: 1) przed?u?enie subskrypcji Oprogramowania JetBrains: All Products Pack (51 szt.), PyCharm (39 szt.), IntelliJ IDEA Ultimate (10 szt.), YouTrack50/250 (1 szt.), Youtrack100 (1 szt.), okre?lonego w pkt
   1. 2. ppkt 1) SOPZ, a w przypadku zaoferowania Oprogramowanie r█wnowa?nego do-stawa nowych, dodatkowych, komercyjnych licencji na oprogramowanie r█wnowa?ne (okres przed?u?enia wskazany w SOPZ); 2) dostawa licencji Oprogramowania JetBrains: All Products Pack (5 szt.), PyCharm (5 szt.), PHP Storm (12 szt.), WEB Storm (9 szt.), okre?lone w
   1. 2. ppkt 2) SOPZ lub r█wnowa?nych okre?lone-go w
   1. 2. ppkt 2) SOPZ lub r█wnowa?nych ˝ (okres obowi?zywania licencji na Oprogramowania wskazany w SOPZ); 3) ?wiadczenie lub zapewnienie przez Wykonawc? lub producenta Oprogramowania ?wiadczenia na rzecz Zamawiaj?cego us?ug w zakresie wsparcia dla Oprogramowania przez okres od dnia okre?lonego w pkt
   1. 2. pkt 3 SOPZ do dnia obowi?zywania licencji, tj. 24 sierpnia 2024 r, zgodnie z tre?ci? Umowy, w tym w szczeg█lno?ci z ▀ 8 Umowy i Za??cznikiem nr 2 do Umowy.
   2.  Realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym we wzorze umowy w: 1) ▀ 2 pkt 1 w cz??ci okre?lonej: a) w SOPZ TABEL?
   1. 3.1.A - nast?pi w terminie do 3 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy; b) w SOPZ TABEL?
   1. 3.1.B - nast?pi w terminie do 180 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, jednak nie wcze?niej ni? 16 pa?dziernika 2023 r. 2) ▀ 2 pkt 2 (pkt.1.3.2 SOPZ) nast?pi w terminie do 3 Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. za dzie? dostarczenia Oprogramowania przyjmuje si? dat? wskazan? jako dzie? odbioru Oprogramowania, bez zastrze?e?, w Protokole odbioru jako?ciowego, przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiaj?cego. 3) ▀ 2 pkt 3 odbywa? si? b?dzie przez okres od dnia okre?lonego w pkt
   1. 2. pkt 3 SOPZ do dnia obowi?zywania licencji, tj. 24 sierpnia 2024 r.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 180 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Realizacja: 1)cz??ci okre?lonej w SOPZ TABEL?
   1. 3.1.A - w terminie do 3 Dni rob. od dnia zaw. Umowy; 2)cz??ci okre?lonej w SOPZ TABEL?
   1. 3.1.B - w terminie do 180 Dni rob. od dnia zaw. Umowy, jednak nie wcze?niej ni? 16.10.2023 r. 3)▀ 2 pkt 2 (pkt.1.3.2 SOPZ) nast?pi w terminie do 3 Dni rob. od dnia zaw. Umowy; 4)▀ 2 pkt 3 przez okres od dnia okre?l. w pkt
   1. 2. pkt 3 SOPZ do dnia 24.08.2024 r.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe warunki, na kt█rych Zamawiaj?cy zawrze umow? w sprawie zam█wienia publicznego okre?lone zosta?y we Wzorze Umowy, kt█ry stanowi Za??cznik nr 7 do SWZ
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 14/04/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 12/07/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 14/04/2023 Heure locale: 12:00 Lieu:
https://nask.eb2b.com.pl/ https://nask.eb2b.com.pl/
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zam. stosuje przes?anki wykluczenia Wykonawcy okre?lone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) - 10) ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, art. 5k Rozporz?dzenia 833/2014.
   2.  Zam. zastosuje procedur? odwr█con? badania i oceny ofert, o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Pzp. Po dokonaniu badania i oceny ofert, Zam. zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie Wykonawc?, kt█ry z?o?y? najwy?ej ocenion? ofert? do przedstawienia podmiotowych ?rodk█w dowodowych.
   3.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wyklucz. Zam. przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych okre?lonych w Rozdziale VII ust. 5 lit.A: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; 2) o?wiad. wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Wz█r o?wiadczenia stanowi Za?. nr 5 do SWZ; 3) w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: a) za?wiad. w?a?ciwego naczelnika US potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w i op?at; b) za?wiad. albo innego dokumentu w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub w?a?ciwego oddzia?u regionalnego lub w?a?ciwej plac█wki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego; 4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej; 5) o?wiadczenia o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 6 do SWZ. 6)o?wiad. Wyk./ Wyk. wsp█lnie ubiegaj?cego si? o udzielenie zam█wienia, dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. i na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. Wz█r o?wiadczenia stanowi Za? nr 8 do SWZ;
   4.  Ofert? stanowi? dokumenty wymienione w Rozdziale X ust. 6 i 7 SWZ
   5.  Na podstawie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej Đustawa sankcyjnaţ, osoba lub podmiot podlegaj?ce wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, kt█re w okresie tego wykluczenia ubiegaj? si? o udzielenie zam█wienia publicznego lub bior? udzia? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego podlegaj? karze pieni??nej. Kar? pieni??n?, o kt█rej mowa w ust. 6 tej ustawy, nak?ada Prezes Urz?du Zam█wie? Publicznych, w drodze decyzji, w wysoko?ci do 20 000 000 z?.
   6. Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy sankcyjnej przez ubieganie si? o udzielenie zam█wienia publicznego rozumie si?, z?o?enie oferty.
   7.  Na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, zmienionego rozporz?dzeniem 2022/57, zwanego dalej ĐRozporz?dzeniem 833/2014ţ, zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania zam█wienia publicznego z udzia?em podwykonawc█w, dostawc█w lub podmiot█w, na kt█rych zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o kt█rych mowa w art. 5k tego rozporz?dzenia w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zam█wienia.
   8.  Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zam. informuje, ?e kwota jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia wynosi: 243 323,47 z? brutto.
   9.  Zamawiaj?cy nie stawia warunk█w udzia?u w post?powaniu.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dzia? IX ?rodki ochrony prawnej Art. 505.
   1.  ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w. Art. 509.
   1.  Terminy oblicza si? wed?ug przepis█w prawa cywilnego.
   2.  Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. Art. 515.
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a;
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakup█w lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, a w przypadku udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki ? og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zam█wienia, kt█re nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci? w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo b) zamie?ci? w Biuletynie Zam█wie? Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, kt█re nie zawiera uzasadnienia udzielenia zam█wienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zam█wienia z wolnej r?ki.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
14/03/2023 Przed?u?enie subskrypcji Oprogramowania posiadanego przez Zamawiaj?cego oraz dostawa nowych licencji 14/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systŔmes d'information