Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Logiciels et systËmes d'information

2023/S 186-582926  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Pologne-Varsovie: Logiciels et systËmes d'information 2023/S 186-582926 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Mazowiecki Szpital BrÛdnowski Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5242688913 Adresse postale: ul. Kondratowicza 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-242 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Sk?odowska Courriel: zamowieniait@brodnowski.pl TÈlÈphone: +48 223265933 Fax: +48 223265834 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.brodnowski.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://bip.brodnowski.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: osoba prawna ?wiadcz?ca us?ugi o charakterze powszechnym
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa i wdro?enie systemu do monitorowania systemu Asseco Medical Management Solution Plus (AMMS Plus) w ramach projektu wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw EFRR w ramach REACT EU NumÈro de rÈfÈrence: MSB/PN/82/08/2023
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i wdro?enie systemu do monitorowania systemu Asseco Medical Management Solution Plus (AMMS Plus) w ramach projektu ÑUzupe?nienie interoperacyjnego ?rodowiska przep?ywu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dost?pno?ci i bezpiecze?stwa danych i systemÛwî wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REACT EUî.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: 1) dostawa Systemu do monitorowania systemu AMMS Plus na 20 serwerÛw Zamawiaj?cego, 2) wdro?enie Systemu polegaj?ce na wykonaniu instalacji i konfiguracji, na Infrastrukturze Informatycznej Zamawiaj?cego, 3) wykonanie instrukta?y dla AdministratorÛw w zakresie obs?ugi Systemu. Opis przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi za??cznik nr 2 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ) zamieszczonej na stronie prowadzonego post?powania https://brodnowski.eb2b.com.pl/ https://brodnowski.eb2b.com.pl/
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPMA.12.02.00-14-i827/22
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia: 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie pÛ?niej ni? do 15 listopada 2023 roku.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 163-513897
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa i wdro?enie systemu do monitorowania systemu Asseco Medical Management Solution Plus (AMMS Plus) w ramach projektu wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw EFRR w ramach REACT EU
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie, poniewa? do up?ywu terminu sk?adania ofert nie z?o?ono ?adnej oferty.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP Ville: Warszawa Pays: Pologne Courriel: sp@prokuratoria.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Okre?lone w ustawie Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/09/2023 Dostawa i wdro?enie systemu do monitorowania systemu Asseco Medical Management Solution Plus (AMMS Plus) w ramach projektu wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw EFRR w ramach REACT EU 27/09/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information