Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 24/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Logiciels et systËmes d'information

2023/S 219-689038  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


14/11/2023
S219
Pologne-Varsovie: Logiciels et systËmes d'information

2023/S 219-689038

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 208-657134)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Narodowy Bank Polski
Adresse postale: ?wi?tokrzyska 11/21
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-919
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szymon Bulwan
Courriel: DKRZ-WPI1@nbp.pl
TÈlÈphone: +48 221852359
Fax: +48 221851211
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nbp.pl
Adresse du profil díacheteur: https://e-zamowienia.nbp.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup us?ug rozszerzonego serwisu urz?dze? sieciowych Palo Alto wraz z wymaganymi subskrypcjami i licencjami

NumÈro de rÈfÈrence: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0553/DIT/23

II.1.2)
Code CPV principal
48000000 Logiciels et systËmes d'information

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest* :
   1. 1. zakup i dostarczenie przez Wykonawc? PakietÛw Serwisowych i Subskrypcji Licencji Oprogramowania na eksploatowane przez Zamawiaj?cego Urz?dzenia;
   1. 2. zakup i dostarczenie przez Wykonawc? nowych Urz?dze?;
   1. 3. zakup i dostarczenie przez Wykonawc? PakietÛw Serwisowych i Subskrypcji Licencji Oprogramowania dla nowych Urz?dze?;
   1. 4. Aktywacja PakietÛw Serwisowych i Subskrypcji Licencji Oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia (w tym opis i postanowienia dotycz?ce rÛwnowa?no?ci) okre?lone s? w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowi?cych Za??cznik Nr 6 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (dalej: "SWZ"). * Definicje poj?? u?ytych wielk? liter?, znajduj? si? w Projektowanych Postanowie? Umowy, stanowi?cych Za??cznik Nr 6 do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 208-657134

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 2) Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 14/11/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 24/11/2023

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 6) Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 09/02/2024

Lire:

Date: 21/02/2024

NumÈro de section: IV

Endroit o se trouve le texte rectifier:
   2. 7) Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 14/11/2023

Heure locale: 12:30

Lire:

Date: 24/11/2023

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Zakup us?ug rozszerzonego serwisu urz?dze? sieciowych Palo Alto wraz z wymaganymi subskrypcjami i licencjami 24/11/2023 14/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48730000 - Logiciels de sécurité