Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Logiciels et systËmes d'information

2023/S 227-714865  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Varsovie: Logiciels et systËmes d'information 2023/S 227-714865 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Bank Polski Adresse postale: ?wi?tokrzyska 11/21 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-919 Pays: Pologne Point(s) de contact: Szymon Bulwan Courriel: DKRZ-WPI1@nbp.pl TÈlÈphone: +48 221852359 Fax: +48 221851211 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nbp.pl Adresse du profil díacheteur: https://e-zamowienia.nbp.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: polityka pieni??na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wymiana prze??cznikÛw dost?powych w Oddzia?ach Okr?gowych i strefie DMZ w Data Center NumÈro de rÈfÈrence: SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0309/DIT/23
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest*:
   1. 1. Wykonanie przez Wykonawc? Projektu Technicznego, a tak?e przeniesienie autorskich praw maj?tkowych i praw zale?nych do Projektu Technicznego;
   1. 2. Dostarczenie przez Wykonawc? Urz?dze?, szczegÛ?owo wskazanych w Projekcie Technicznym, do Lokalizacji Zamawiaj?cego;
   1. 3. Wykonanie przez Wykonawc? we wskazanych Lokalizacjach Zamawiaj?cego Us?ug instalacyjno-wdro?eniowych, zgodnie z Projektem Technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiaj?cego, w tym wykonanie Dokumentacji Powdro?eniowej, a tak?e przeniesienie autorskich praw maj?tkowych i praw zale?nych do raportu z przeprowadzonych testÛw akceptacyjnych oraz Dokumentacji Powdro?eniowej;
   1. 4. Zapewnienie przez Wykonawc? we wskazanych Lokalizacjach Zamawiaj?cego ?wiadczenia Serwisu oraz dost?pu do portalu szkoleniowego daj?cego nielimitowany dost?p do szkole? elearningowych;
   1. 5. Udzielenie przez Wykonawc? Gwarancji na Urz?dzenia.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia okre?lone s? w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowi?cych Za??cznik Nr 5 do Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (dalej: "SWZ"). *Definicje poj?? u?ytych wielk? liter?, znajduj? si? w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowi?cych Za??cznik Nr 5 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 15 188 250.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48730000 Logiciels de sÈcuritÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Lokalizacje wymienione w Za??czniku Nr 2 do Projektowanych Postanowie? Umowy (Za??cznik Nr 5 do SWZ).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest*:
   1. 1. Wykonanie przez Wykonawc? Projektu Technicznego, a tak?e przeniesienie autorskich praw maj?tkowych i praw zale?nych do Projektu Technicznego;
   1. 2. Dostarczenie przez Wykonawc? Urz?dze?, szczegÛ?owo wskazanych w Projekcie Technicznym, do Lokalizacji Zamawiaj?cego;
   1. 3. Wykonanie przez Wykonawc? we wskazanych Lokalizacjach Zamawiaj?cego Us?ug instalacyjno-wdro?eniowych, zgodnie z Projektem Technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiaj?cego, w tym wykonanie Dokumentacji Powdro?eniowej, a tak?e przeniesienie autorskich praw maj?tkowych i praw zale?nych do raportu z przeprowadzonych testÛw akceptacyjnych oraz Dokumentacji Powdro?eniowej;
   1. 4. Zapewnienie przez Wykonawc? we wskazanych Lokalizacjach Zamawiaj?cego ?wiadczenia Serwisu oraz dost?pu do portalu szkoleniowego daj?cego nielimitowany dost?p do szkole? elearningowych;
   1. 5. Udzielenie przez Wykonawc? Gwarancji na Urz?dzenia.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia okre?lone s? w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowi?cych Za??cznik Nr 5 do SWZ. *Definicje poj?? u?ytych wielk? liter?, znajduj? si? w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowi?cych Za??cznik Nr 5 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires SzczegÛ?owe terminy wykonania zamÛwienia znajduj? si? w Projektowanych Postanowieniach Umowy, stanowi?cych Za??cznik Nr 5 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (dalej "Ustawa"), Zamawiaj?cy wyznaczy? termin sk?adania ofert krÛtszy ni? termin okre?lony w art. 138 ust. 1 ustawy, poniewa? sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, w sposÛb okre?lony w art. 63 ust. 1 Ustawy.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 165-521117
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : SEZ/DKRZ-WPI1-SB-241-0309/DIT/23 IntitulÈ:
Wymiana prze??cznikÛw dost?powych w Oddzia?ach Okr?gowych i strefie DMZ w Data Center
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NGCS Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. W?adys?awa Syrokomli 3 Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Code postal: 60-681 Pays: Pologne Courriel: sales@ngcs.pl Adresse internet: https://www.ngcs.pl/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 15 233 089.43 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 188 250.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 75 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Dostarczenie Urz?dze?, o ktÛrych mowa w ß 2 pkt.
   1. 2 Projektowanych Postanowie? Umowy. Cz??? us?ug instalacyjno-wdro?eniowych, zgodnie z Projektem Technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiaj?cego o ktÛrych mowa w ß 2 pkt
   1. 3. Projektowanych Postanowie? Umowy Cz??? us?ug serwisowych, o ktÛrych mowa w ß 2 pkt
   1. 4. Projektowanych Postanowie? Umowy
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy PrawozamÛwie? publicznych (dalej "ustawy Pzp"), je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lubmo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   4.  Termin na wniesienie odwo?ania, okre?laj? przepisy ustawy Pzp w?a?ciwe dla zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna lub przekracza progi unijne.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 Wymiana prze??cznikÛw dost?powych w Oddzia?ach Okr?gowych i strefie DMZ w Data Center 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48730000 - Logiciels de sécurité