01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/09/2018
Date de péremption : 25/09/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels et syst╦mes d'information

2018/S 173-392675 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/09/2018 S173  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Logiciels et syst╦mes d'information 2018/S 173-392675 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Narodowy Bank Polski ul. ?wi?tokrzyska 11/21 Warszawa 00-919 Pologne Point(s) de contact: Ewa Duralska T╚l╚phone: +48 221859273 Courriel: DKRZprzetargi@nbp.pl Fax: +48 221851211 Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.nbp.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.zamowienia.nbp.pl www.nbp.pl www.zamowienia.nbp.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.zamowienia.nbp.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Polityka pieni??na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Rozbudowa NAV pod k?tem monitorowania ruchu wewn?trznego (sondy internal) oraz odnowienie us?ugi wsparcia dla NAV Num╚ro de r╚f╚rence: SEZ/DKRZ-WPI-ED-241-0102/DIT/18
II.1.2) Code CPV principal 48000000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Rozbudowa NAV pod k?tem monitorowania ruchu wewn?trznego (sondy internal) oraz odnowienie us?ugi wsparcia dla NAV
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 2 150 448.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72000000 72268000 72611000 72263000 72220000 48760000 72250000 48732000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Code NUTS: PL921 Lieu principal d'ex╚cution:
Narodowy Bank Polski Centralny O?rodek Komputerowy, 00-919 Warszawa, ul. ?wi?tokrzyska 11/21, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest: 1) zapewnienie ?wiadczenia Wsparcia Technicznego przez producenta Sprz?tu i Oprogramowania wraz z odnowieniem licencji na korzystanie z Oprogramowania, na warunkach szczeg█?owo okre?lonych we Wzorze Umowy; 2) wykonanie Projektu Technicznego, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi we Wzorze Umowy oraz przeniesienie autorskich praw maj?tkowych do Projektu Technicznego oraz praw zale?nych w zakresie i na zasadach okre?lonych we Wzorze Umowy; 3) dostarczenie do dw█ch Lokalizacji Zamawiaj?cego, okre?lonych we Wzorze Umowy, Produkt█w poprzez dostarczenie sprz?tu wraz z oprogramowaniem systemowym i koniecznymi licencjami oprogramowania, okre?lonego przez kody Produkt█w oraz w ilo?ciach i na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy; 4) wykonanie Us?ug Wdro?eniowych na warunkach szczeg█?owo okre?lonych we Wzorze Umowy, w tym przeniesienie autorskich praw maj?tkowych do raportu z przeprowadzonych test█w akceptacyjnych oraz praw zale?nych w zakresie i na zasadach okre?lonych we Wzorze Umowy; 5) zapewnienie ?wiadczenia Wsparcia Technicznego Produkt█w przez producenta Produkt█w wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z oprogramowania dostarczonego w ramach Produkt█w, okre?lonego przez kody Produkt█w oraz w ilo?ciach i na warunkach szczeg█?owo okre?lonych we Wzorze Umowy; 6) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej wykonanych Us?ug Wdro?eniowych, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi we Wzorze Umowy oraz przeniesienie autorskich praw maj?tkowych do Dokumentacji Powykonawczej oraz praw zale?nych, w zakresie i na zasadach okre?lonych we Wzorze Umowy; 7) ?wiadczenie Us?ug Serwisowych dla Sprz?tu i Oprogramowania oraz Produkt█w, na warunkach szczeg█?owo okre?lonych we Wzorze Umowy.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia oraz warunki i zasady realizacji zam█wienia okre?lone s we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (zwanej dalej SIWZ).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
Szczeg█?owe terminy wykonania zam█wienia wynikaj ze Wzoru Umowy, stanowi?cego Za??cznik nr 6 do SIWZ.
   2.  Dodatkowym miejscem realizacji zam█wienia jest O?rodek Zapasowy NBP w Radomiu.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykaz i kr█tki opis warunk█w: Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. ˝ Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p█?n. zm.), zwanej dalej ustaw - o udzielenie zam█wienia mog si ubiega Wykonawcy, kt█rzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu: a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, b) na podstawie okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy, 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego w niniejszym og?oszeniu o zam█wieniu, i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokument█w:
   1.  wykazu dostaw lub us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, podmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane oraz z??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy lub us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy, w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert;
   2.  wykazu os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzonej dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, nale?ycie wykona co najmniej 2 zam█wienia (umowy) polegaj?ce na rozbudowie (budowie), wdro?eniu i ?wiadczeniu wsparcia technicznego dla systemu Zaawansowanej Analizy Ruchu Sieciowego klasy NAV (Network Awareness and Visibility) lub r█wnowa?nego o warto?ci ka?dego zam█wienia (umowy) nie mniejszej ni 700 000,00 PLN brutto. Przez system Zaawansowanej Analizy Ruchu Sieciowego klasy NAV (Network Awareness and Visibility rozumie si dedykowany system do zaawansowanej analizy ruchu sieciowego, zapewniaj?cy ochron przed oprogramowaniem z?o?liwym, wyciekiem informacji oraz chroni?cy przed cyberzagro?eniami w czasie rzeczywistym Przez rozwi?zanie r█wnowa?ne Zamawiaj?cy rozumie rozwi?zanie spe?niaj?ce wymagania okre?lone w pkt 9 Za??cznika nr 1 do Wzoru Umowy. W przypadku gdy warto? zam█wienia (umowy) wyra?ona jest w innej walucie ni w z?otych polskich, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia warto?ci wykonanego zam█wienia w innej walucie na z?ote polskie ˝ na podstawie ?redniego kursu z?otego w stosunku do walut obcych okre?lonego w Tabeli Kurs█w Narodowego Banku Polskiego, obowi?zuj?cego na dzie publikacji og?oszenia o przedmiotowym zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   2.  Wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje co najmniej 3 osobami, kt█re b?d uczestniczy?y w realizacji zam█wienia, w szczeg█lno?ci b?d wykonywa us?ugi wdro?enia rozwi?zania oraz posiadaj do?wiadczenie i kwalifikacje zawodowe w zakresie wykonywania us?ug wsparcia technicznego dla systemu Zaawansowanej Analizy Ruchu Sieciowego klasy NAV (Network Awareness and Visibility) lub r█wnowa?nego, tj.: 1) Kierownikiem zespo?u wdro?eniowego, kt█ry: a) Posiada do?wiadczenie, tj. uczestniczy w co najmniej 2 przedsi?wzi?ciach w zakresie wdro?enia i wsparcia technicznego systemu Zaawansowanej Analizy Ruchu Sieciowego klasy NAV (Network Awareness and Visibility)lub r█wnowa?nego, b) Posiada kwalifikacje zawodowe z obszaru bezpiecze?stwa IT, tj. posiada dokument w postaci certyfikatu lub za?wiadczenia o odbyciu jednego z nast?puj?cych szkole?: CISSP, CISA, EC-Council Certified Ethical Hacker CEH, Offensive Security OSCP lub innego r█wnowa?nego dokumentu lub za?wiadczenia, wydanego przez podmioty do tego powo?ane, zwi?zane z bezpiecze?stwem IT; 2) Minimum 2 osobami, b?d?cymi cz?onkami zespo?u wdro?eniowego, z kt█rych ka?da posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie wdro?enia oraz wsparcia technicznego dla systemu Zaawansowanej Analizy Ruchu Sieciowego klasy NAV (Network Awareness and Visibility) lub r█wnowa?nego, potwierdzone certyfikatem lub za?wiadczeniem o odbyciu szkolenia lub innym r█wnowa?nym dokumentem wydanymi przez podmioty do tego powo?ane, zwi?zane z bezpiecze?stwem IT.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession La prestation est r╚serv╚e une profession d╚termin╚e
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owy opis oraz warunki i zasady realizacji umowy okre?lone zosta?y we Wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 6 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego. Wz█r Umowy zawiera w szczeg█lno?ci przewidziane zmiany w postaci jednoznacznych postanowie umownych, kt█re okre?laj ich zakres, w szczeg█lno?ci mo?liwo? zmiany wysoko?ci wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Zamawiaj?cy wyznaczy skr█cony termin sk?adania ofert, poniewa og?oszenie o zam█wieniu zosta?o poprzedzone wst?pnym og?oszeniem informacyjnym opublikowanym w Dz.U. UE pod numerem 2018/S 005-006481 z dnia
   9. 1.2018 r.˝ zawieraj?cym wszystkie wymagane informacje dla og?oszenia o zam█wieniu, w zakresie jakim by?y one dost?pne w chwili publikacji wst?pnego og?oszenia informacyjnego i zosta?o zamieszczone na co najmniej 35 dni i nie wi?cej ni 12 miesi?cy przed dniem przekazania og?oszenia o zam█wieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej. 2018/S 005-006481
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 005-006481
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 25/09/2018 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 25/09/2018 Heure locale: 11:00 Lieu:
Narodowy Bank Polski, 00-919 Warszawa, ul. ?wi?tokrzyska 11/21, POLSKA Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Osoby zainteresowane udzia?em w jawnym otwarciu ofert proszone s o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezb?dne jest posiadanie dowodu to?samo?ci, np. dowodu osobistego).
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Wykonawca jest zwi?zany oferta przez okres 60 dni.
   2.  Zamawiaj?cy ustala wadium na ca?o? przedmiotu zam█wienia w wysoko?ci 40 000,00 PLN (s?ownie z?otych: czterdzie?ci tysi?cy i 00/100). Szczeg█?owe informacje ws. wadium zawarte s w SIWZ.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zam█wienia, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
   4.  Wykaz o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak postaw wykluczenia: 1) W zakresie potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy za??da zgodnie z art. 26 ustawy: wykazu, o kt█rym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2 i pkt 10 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej rozporz?dzeniem w sprawie dokument█w; 2). W zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiaj?cy za??da zgodnie z art. 26 ustawy i art. 24 ust. 11 ustawy nast?puj?cych dokument█w: a) o?wiadcze i dokument█w, o kt█rych mowa w par. 5 pkt 1-9 rozporz?dzenia w sprawie rodzaj█w dokument█w; b) o?wiadczenia, o kt█rym mowa w par. 5 pkt 10 rozporz?dzenia w sprawie rodzaj█w dokument█w, c) dokument█w i o?wiadcze?, o kt█rych mowa w par. 7 i 8 rozporz?dzenia w sprawie rodzaj█w dokument█w, a w stosownych przypadkach tak?e z par. 9 rozporz?dzenia w sprawie rodzaj█w dokument█w.
   5.  Wykonawca z?o?y JEDZ z u?yciem ?rodk█w komunikacji elektronicznej poprzez poczt elektroniczn na adres e-mail: jedz@nbp.pl. Informacje dotycz?ce sporz?dzenia aktualnego Jednolitego Europejskiego Dokumentu, zawiera SIWZ.
   6.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury post?powania, o kt█rej mowa w art. 24aa ustawy. jedz@nbp.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17A Warszawa 02-679 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +48 4587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj?ce Wykonawcy w toku post?powania:
   1.  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przys?uguj ?rodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec Og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodk█w ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du Zam█wie Publicznych.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systŔmes d'information 
48732000 - Logiciels de sÚcuritÚ des donnÚes 
48760000 - Logiciels de protection antivirus 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, dÚveloppement de logiciels, internet et appui 
72220000 - Services de conseil en systŔmes informatiques et conseils techniques 
72250000 - Services de maintenance des systŔmes et services d'assistance 
72263000 - Services d'implÚmentation de logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels 
72611000 - Services d'assistance technique informatique