Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 07/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels et syst╦mes d'information

2020/S 68-161128  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Logiciels et syst╦mes d'information 2020/S 068-161128 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa ˝ G?█wny Inspektorat Transportu Drogowego Adresse postale: Al. Jerozolimskie 94 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Code postal: 00-807 Pays: Pologne Point(s) de contact: Milena Luty Courriel: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl T╚l╚phone: +48 220-44-02 Fax: +48 220-48-99 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gitd.gov.pl www.gitd.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://gitd.ezamawiajacy.pl/pn/gitd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Ordre et s╚curit╚ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zakup wtyczki do zarz?dzania testami oraz upgrade licencji wraz z przed?u?eniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek na potrzeby GITD Num╚ro de r╚f╚rence: BDG.ZPB.230.15.2020
II.1.2) Code CPV principal 48000000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest zakup wtyczki do zarz?dzania testami oraz upgrade licencji wraz z przed?u?eniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek ˝ pakietu narz?dzi pozwalaj?cych na zarz?dzanie realizacj projekt█w informatycznych. Szczeg█?owe informacje zawarte w SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72268000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia wszystkich licencji oraz kod█w odnawiaj?cych wsparcie dla wskazanych licencji elektronicznie na adres mailowy wskazany w SIWZ.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest zakup wtyczki do zarz?dzania testami oraz upgrade licencji wraz z przed?u?eniem wsparcia dla posiadanego oprogramowania Atlassian i wtyczek ˝ pakietu narz?dzi pozwalaj?cych na zarz?dzanie realizacj projekt█w informatycznych tj.: a) Jira Service Desk ˝ zapewnienie wsparcia technicznego do dnia 4 lutego 2022 r. dla posiadanej licencji dla 100 u?ytkownik█w typu agent; b) Jira Software ˝ upgrade licencji z 250 u?ytkownik█w do 500 u?ytkownik█w oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.; c) Confluence ˝ upgrade licencji z 250 u?ytkownik█w do 500 u?ytkownik█w oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.; d) Wtyczka Xporter ˝ Export issues from Jira ˝ upgrade licencji z 250 u?ytkownik█w do 500 u?ytkownik█w oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.; e) Wtyczka ScriptRunner for Jira ˝ upgrade licencji z 250 u?ytkownik█w do 500 u?ytkownik█w oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.; f) Wtyczka Copy Page Tree ˝ upgrade licencji z 250 u?ytkownik█w do 500 u?ytkownik█w oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.; g) Wtyczka Content Exporter ˝ upgrade licencji z 250 u?ytkownik█w do 500 u?ytkownik█w oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.; h) Wtyczka Spacetree ˝ upgrade licencji z 250 u?ytkownik█w do 500 u?ytkownik█w oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.; i) Wtyczka Time To SLA ˝ upgrade licencji z 250 u?ytkownik█w do 500 u?ytkownik█w oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.; j) Wtyczka Assets and Inventory ˝ upgrade licencji z 250 u?ytkownik█w do 500 u?ytkownik█w oraz zapewnienie wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r.; k) Wtyczka Xray Test Management for Jira ˝ licencja bezterminowa dla 500 u?ytkownik█w z zapewnieniem wsparcia do dnia 4 lutego 2022 r. Szczeg█?owe informacje zawarte w SIWZ. Kryteria oceny ofert a) Cena ˝ waga 60 % b) Termin dostawy ˝ waga 40 % Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 7 000,00 PLN (s?ownie z?otych: siedem tysi?cy). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci na oprocentowany rachunek nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000, jako tytu przelewu wskazuj?c: Đwadium w post?powaniu nr BDG.ZPB.230.15.2020ţ. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni- jego bieg rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert (art. 85 ust.5 ustawy Pzp). Zamawiaj?cy zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, zastrzega mo?liwo? w pierwszej kolejno?ci dokonania oceny ofert, a nast?pnie zbadania czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Ofert stanowi wype?niony formularz ĐOfertaţ (Formularz OF.0.) wraz z formularzem cenowym (Formularz OF.1.) oraz dokumenty wymienione w Warunkach szczeg█lnych SIWZ. O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy niepodlegaj?cy wykluczeniu z post?powania na podstawie przepis█w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy spe?niaj?cy warunki, o kt█rych mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 04/02/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia wszystkich licencji oraz kod█w odnawiaj?cych wsparcie dla licencji wskazanych w SIWZ elektronicznie na adres mailowy jaroslaw.opila@gitd.gov.pl w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (lub w terminie kr█tszym zaoferowanym przez Wykonawc w ofercie). Jest r█wnie zobowi?zany do zapewnienia wsparcia technicznego do dnia 4 lutego 2022 r. jaroslaw.opila@gitd.gov.pl
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunk█w we wskazanym zakresie. Cz?? II SIWZ, litera A., Pkt
   2.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, warunki udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w pkt 1 powy?ej, zostan spe?nione je?eli Wykonawcy wyka??, ?e ??cznie spe?niaj te warunki. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania opisanych w Cz??ci II pkt 1 warunk█w udzia?u w post?powaniu, polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych; Ppkt.
   2. 1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w, zobowi?zany jest udowodni?, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia. Dokumenty w tym zakresie Wykonawca sk?ada wraz z ofert?. W celu oceny, czy Wykonawca b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami innych podmiot█w w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zam█wienia oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasob█w, Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia dokument█w okre?laj?cych w szczeg█lno?ci: a) zakres dost?pnych Wykonawcy zasob█w innego podmiotu; b) spos█b wykorzystania zasob█w innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonaniu zam█wienia; c) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zam█wienia; d) czy inny podmiot, w odniesieniu do warunk█w dotycz?cych do?wiadczenia oraz potencja?u kadrowego, zrealizuje us?ugi, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?. Wskazane informacje mog by zawarte w zobowi?zaniu, o kt█rym mowa powy?ej. Ppkt.
   2. 2. Wykonawca, kt█ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, odpowiada solidarnie z podmiotem, kt█ry zobowi?za si do udost?pnienia zasob█w, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasob█w chyba, ?e za nieudost?pnienie zasob█w nie ponosi winy. Ppkt.
   2. 3. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o kt█rym mowa w ust. 1, nie potwierdzaj spe?nienia przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu lub zachodz wobec tych podmiot█w podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego: 1) zast?pi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub; 2) zobowi?za si do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zam█wienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj finansow lub ekonomiczn?, o kt█rych mowa w ust.
   1.  Ppkt.
   2. 4. W odniesieniu do warunku dotycz?cego do?wiadczenia, Wykonawcy mog polega na zdolno?ciach innych podmiot█w, je?li podmioty te zrealizuj us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s wymagane. Ppkt.
   2. 5. Warunkiem polegania na zdolno?ciach innych podmiot█w jest brak zaistnienia w stosunku do tych podmiot█w podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Pkt
   3.  W celu wst?pnego potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z post?powania oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w?asne z?o?one w formie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia stanowi?cego za??cznik do rozporz?dzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz.Urz. UE.L Nr 3, str. 16).
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie okre?la warunk█w we wskazanym zakresie SIWZ cz. II, A., (kontynuacja informacji z pkt. III.1.1) og?oszenia o zam█wieniu) Ppkt.
   3. 1. JEDZ nale?y z?o?y wraz z ofert w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez dostawc kwalifikowanej us?ugi zaufania, b?d?cego podmiotem ?wiadcz?cym us?ugi certyfikacyjne. O?wiadczenia podmiot█w sk?adaj?cych ofert wsp█lnie (konsorcja, sp█?ki cywilne) oraz podmiot█w udost?pniaj?cych potencja sk?adane na formularzu JEDZ powinny mie form dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj okoliczno?ci, o kt█rych mowa w tre?ci art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wym█g dotyczy JEDZ sk?adanego przez podmiot na zdolno?ciach kt█rego Wykonawca polega na podstawie art. 22a ustawy Pzp. Ppkt.
   3. 2. ?rodkiem komunikacji elektronicznej, s?u??cym z?o?eniu JEDZ jest platforma. Ppkt.
   3. 3. Spos█b z?o?enia dokument█w wskazanych w punkcie
   3. 1 wskazany jest w cz??ci I SIWZ. Pkt
   4.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa w pkt
   9. 3 cz??ci I SIWZ, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do grupy kapita?owej z innymi Wykonawcami, kt█rzy w tym post?powaniu z?o?yli odr?bne oferty. Pkt
   5.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie, aktualnych na dzie z?o?enia ni?ej wymienionych dokument█w i o?wiadcze?: Ppkt.
   5. 1. odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; W przypadku wskazania przez Wykonawc dost?pno?ci o?wiadcze i dokument█w, o kt█rych mowa w ▀ 5 i ▀ 7 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi og█lnodost?pnych i bezp?atnych baz danych, Zamawiaj?cy pobierze wskazane o?wiadczenia i dokumenty samodzielnie; Ppkt.
   5. 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; Ppkt.
   5. 3. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 15 (zgodnie z formularzem DP.4); Ppkt.
   5. 4. o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 22 (zgodnie z formularzem DP.5) Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
SIWZ cz. II, A., (kontynuacja informacji z pkt. III.1.1) i III.1.2) og?oszenia o zam█wieniu) Pkt
   6.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w punkcie 5: Ppkt.
   6. 1. W pkt
   5. 1 sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. Ppkt.
   6. 2. W pkt
   5. 2 sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp. Pkt.
   7.  Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt
   6. 1 oraz
   6. 2 winny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Pkt.
   8.  Je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   6. 1 ˝
   6. 2, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 7 znajduje odpowiednie zastosowanie. Pkt.
   9.  Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt
   5. 2 sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt
   6. 2 w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt 7 znajduje odpowiednie zastosowanie. Pkt. 10. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, dokumenty wskazane w pkt 5 sk?ada ka?dy z tych Wykonawc█w. Pkt. 11. W przypadku polegania przez Wykonawc na zdolno?ciach innych podmiot█w dokumenty wskazane w pkt 5 winny by z?o?one r█wnie w odniesieniu do tych podmiot█w.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona nale?ycie co najmniej trzy (3) dostawy oprogramowania firmy Atlassian, ?wiadczone na rzecz 3 r█?nych podmiot█w, o warto? co najmniej 50 000,00 PLN brutto ka?da. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu posiadania zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie w zakresie wiedzy i do?wiadczenia, Zamawiaj?cy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie, aktualnych na dzie z?o?enia ni?ej wymienionych dokument█w i o?wiadcze?: Wykaz wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowod█w, czy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, zgodnego ze wzorem okre?lonym formularzem nr DP.1 ĐWykaz wykonanych zam█wie?ţ; Dowodami s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy szczeg█?owo okre?la cz?? III SIWZ ˝ IPU (istotne postanowienia umowy)
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 07/05/2020 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 07/05/2020 Heure locale: 13:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej w siedzibie Zamawiaj?cego: GITD, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, POLSKA.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj r█wnie organizacjom zrzeszaj?cym Wykonawc█w, wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodk█w ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du Zam█wie Publicznych pod warunkiem, ?e dotycz og?oszenia o zam█wieniu lub specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia. Przys?uguj?ce Wykonawcom i innym podmiotom ?rodki ochrony prawnej zale?ne s od warto?ci zam█wienia. Z uwagi na warto? zam█wienia r█wn lub przekraczaj?c kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp: 1) odwo?anie przys?uguje od wszystkich niezgodnych z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tych w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp; 2) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?li zosta?a przes?ana drog elektroniczn albo w terminie 15 dni, je?li zosta?a przes?ana w inny spos█b; 3)odwo?anie dotycz?ce tre?ci og?oszenia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a postanowie SIWZ ˝ w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej, a w przypadku, gdy SIWZ jest przekazywana Wykonawcom ˝ od dnia jej przekazania; 4) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 2) i 3) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; 5) je?eli Zamawiaj?cy ˝ mimo takiego obowi?zku ˝ nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni?: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w DUUE og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. Odwo?anie powinno: 1) wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp; 2) okre?la ??danie odwo?uj?cego; 3) zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: 1) nie zawiera brak█w formalnych z zastrze?eniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp; 2) uiszczono wpis. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia drog elektroniczn?. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiaj?cego kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje. Wykonawcy staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?li maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. Zg?oszenie przyst?pienia do post?powania odwo?awczego Wykonawca dor?cza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu, a kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@odwolania.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systŔmes d'information 
72268000 - Services de fourniture de logiciels