Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels et systèmes d'information

2021/S 8-013676  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Varsovie: Logiciels et systèmes d'information 2021/S 008-013676 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Urz?d Komisji Nadzoru Finansowego Adresse postale: Pi?kna 20 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-549 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Rafalska Courriel: zamowienia@knf.gov.pl Téléphone: +48 222625252 Fax: +48 222625274 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.knf.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.knf.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa osoba prawna
I.5) Activité principale Autre activité: nadzór nad rynkiem finansowym
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego z prawem do aktualizacji przez okres 36 miesi?cy Numéro de référence: DZA.DZAZZP.2610.36.2020
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego z prawem do aktualizacji przez okres 36 miesi?cy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 518 664.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia w zakresie "zamówienia podstawowego" jest dostawa 48 szt. pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego do baz danych z prawem do aktualizacji przez okres 36 miesi?cy (dalej ??cznie zwanych "produktami"). Zamawiaj?cy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie mo?liwo? skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy dodatkowych produktów, tj. 24 szt. pakietów subskrypcji oprogramowania standardowego do baz danych z prawem do aktualizacji do ko?ca okresu obowi?zywania umowy na zasadach okre?lonych w § 2 umowy, w drodze jednostronnego o?wiadczenia z?o?onego przez zamawiaj?cego (dalej zwanym "prawem opcji").
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Decyzja, co do mo?liwo?ci skorzystania z "prawa opcji" zostanie podj?ta przez zamawiaj?cego zgodnie z jego zapotrzebowaniem. Zastosowanie "prawa opcji" b?dzie polega?o na zakupie dodatkowych subskrypcji oprogramowania standardowego z prawem do aktualizacji, w zale?no?ci od potrzeb, maksymalnie do kwoty nieprzekraczaj?cej 50 % warto?ci zamówienia podstawowego. Wykonawcy nie przys?uguje ?adne roszczenie w stosunku do zamawiaj?cego, w przypadku gdy zamawiaj?cy z prawa opcji nie skorzysta. Zamówienia w ramach "prawa opcji" mog by realizowane przez zamawiaj?cego do dnia 31 grudnia 2022 r. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e oferowana przez wykonawc cena jednostkowa za 1 szt. pakietu oprogramowania wraz z prawem do aktualizacji nie mo?e by wy?sza ni cena jednostkowa w ramach zamówienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 202-488128
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Crayon Poland sp. z o.o.
Adresse postale: Marsza?kowska 126/134 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-008 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 568 890.54 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 518 664.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information