Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels et syst╦mes d'information

2021/S 178-463478  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: Logiciels et syst╦mes d'information 2021/S 178-463478 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZAK?AD ZAM"WIE PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA Num╚ro national d'identification: REGON: 010705939 ; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin G█rski Courriel: m.gorski@zzpprzymz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa i instalacja infrastruktury teleinformatycznej w ramach realizacji Projektu pn. ĐWprowadzenie nowoczesnych e-Us?ug w podmiotach leczniczych (...)" cz??ci: 1-10; znak post?p. ZZP-150/20 Num╚ro de r╚f╚rence: ZZP-150/20
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest:
   1.  dostawa i instalacja infrastruktury w lokalizacjach Zamawiaj?cego (Partnera Projektu),
   2.  konfiguracja i uruchomienie infrastruktury w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiaj?cego (Partnera Projektu),
   3.  dostarczenie i instalacja oprogramowania,
   4.  udzielenie licencji na rzecz Zamawiaj?cego (Partnera Projektu),
   5.  przeprowadzenie instrukta?y dla administrator█w z zakresu administrowania dostarczonym sprz?tem i oprogramowaniem,
   6.  ?wiadczenie us?ugi serwisu gwarancyjnego, - w ramach realizacji Projektu pn. ĐWprowadzenie nowoczesnych e-us?ug w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowiaţ, w zakresie i zgodnie z wymaganiami Opisu przedmiotu zam█wienia (OPZ), stanowi?cym za??cznik do Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia (SIWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 923 062.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu serwerowo ˝ sieciowego u Partnera 04, kt█rym jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48820000 Serveurs 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji zam█wienia ˝ siedziba Zamawiaj?cego (Partnera Projektu). Szczeg█?owe informacje dotycz?ce miejsca realizacji dostawy zosta?y zawarte w za??czniku do OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce realizacji niniejszej dostawy zosta?y zawarte w Opisie przedmiotu zam█wienia (OPZ), stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POPC.02.01.00-00-0092/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin realizacji zam█wienia dla ka?dej cz??ci post?powania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skr█cenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach okre?lonych w OPZ oraz IPU.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu komputerowego u Partnera 04, kt█rym jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji zam█wienia ˝ siedziba Zamawiaj?cego (Partnera Projektu). Szczeg█?owe informacje dotycz?ce miejsca realizacji dostawy zosta?y zawarte w za??czniku do OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce realizacji niniejszej dostawy zosta?y zawarte w Opisie przedmiotu zam█wienia (OPZ), stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwi?kszania podstawowej ilo?ci kupowanego ww. przedmiotu zam█wienia w trakcie trwania umowy. Maksymalny zakres i rodzaj zam█wienia podlegaj?cy prawu opcji oraz szczeg█?owe informacje zosta?y okre?lone w rozdz. VII pkt
   1. 3. SIWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POPC.02.01.00-00-0092/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin realizacji zam█wienia dla ka?dej cz??ci post?powania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skr█cenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach okre?lonych w OPZ oraz IPU.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu serwerowo ˝ sieciowego u Partnera 13, kt█rym jest SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48820000 Serveurs 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji zam█wienia ˝ siedziba Zamawiaj?cego (Partnera Projektu). Szczeg█?owe informacje dotycz?ce miejsca realizacji dostawy zosta?y zawarte w za??czniku do OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce realizacji niniejszej dostawy zosta?y zawarte w Opisie przedmiotu zam█wienia (OPZ), stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POPC.02.01.00-00-0092/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin realizacji zam█wienia dla ka?dej cz??ci post?powania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skr█cenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach okre?lonych w OPZ oraz IPU.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu serwerowo ˝ sieciowego u Partnera 18, kt█rym jest Ginekologiczno-Po?o?niczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48820000 Serveurs 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji zam█wienia ˝ siedziba Zamawiaj?cego (Partnera Projektu). Szczeg█?owe informacje dotycz?ce miejsca realizacji dostawy zosta?y zawarte w za??czniku do OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce realizacji niniejszej dostawy zosta?y zawarte w Opisie przedmiotu zam█wienia (OPZ), stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwi?kszania podstawowej ilo?ci kupowanego ww. przedmiotu zam█wienia w trakcie trwania umowy. Maksymalny zakres i rodzaj zam█wienia podlegaj?cy prawu opcji oraz szczeg█?owe informacje zosta?y okre?lone w rozdz. VII pkt
   1. 3. SIWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POPC.02.01.00-00-0092/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin realizacji zam█wienia dla ka?dej cz??ci post?powania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skr█cenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach okre?lonych w OPZ oraz IPU.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu komputerowego u Partnera 18, kt█rym jest Ginekologiczno-Po?o?niczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji zam█wienia ˝ siedziba Zamawiaj?cego (Partnera Projektu). Szczeg█?owe informacje dotycz?ce miejsca realizacji dostawy zosta?y zawarte w za??czniku do OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce realizacji niniejszej dostawy zosta?y zawarte w Opisie przedmiotu zam█wienia (OPZ), stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwi?kszania podstawowej ilo?ci kupowanego ww. przedmiotu zam█wienia w trakcie trwania umowy. Maksymalny zakres i rodzaj zam█wienia podlegaj?cy prawu opcji oraz szczeg█?owe informacje zosta?y okre?lone w rozdz. VII pkt
   1. 3. SIWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POPC.02.01.00-00-0092/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin realizacji zam█wienia dla ka?dej cz??ci post?powania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skr█cenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach okre?lonych w OPZ oraz IPU.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu komputerowego u Partnera 33, kt█rym jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Pa?stwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji zam█wienia ˝ siedziba Zamawiaj?cego (Partnera Projektu). Szczeg█?owe informacje dotycz?ce miejsca realizacji dostawy zosta?y zawarte w za??czniku do OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce realizacji niniejszej dostawy zosta?y zawarte w Opisie przedmiotu zam█wienia (OPZ), stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwi?kszania podstawowej ilo?ci kupowanego ww. przedmiotu zam█wienia w trakcie trwania umowy. Maksymalny zakres i rodzaj zam█wienia podlegaj?cy prawu opcji oraz szczeg█?owe informacje zosta?y okre?lone w rozdz. VII pkt
   1. 3. SIWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POPC.02.01.00-00-0092/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin realizacji zam█wienia dla ka?dej cz??ci post?powania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skr█cenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach okre?lonych w OPZ oraz IPU.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu serwerowo ˝ sieciowego u Partnera 37, kt█rym jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibi?skiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48820000 Serveurs 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji zam█wienia ˝ siedziba Zamawiaj?cego (Partnera Projektu). Szczeg█?owe informacje dotycz?ce miejsca realizacji dostawy zosta?y zawarte w za??czniku do OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce realizacji niniejszej dostawy zosta?y zawarte w Opisie przedmiotu zam█wienia (OPZ), stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POPC.02.01.00-00-0092/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin realizacji zam█wienia dla ka?dej cz??ci post?powania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skr█cenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach okre?lonych w OPZ oraz IPU.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu komputerowego u Partnera 37, kt█rym jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibi?skiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji zam█wienia ˝ siedziba Zamawiaj?cego (Partnera Projektu). Szczeg█?owe informacje dotycz?ce miejsca realizacji dostawy zosta?y zawarte w za??czniku do OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce realizacji niniejszej dostawy zosta?y zawarte w Opisie przedmiotu zam█wienia (OPZ), stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zastosowania prawa opcji, o kt█rym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. do zwi?kszania podstawowej ilo?ci kupowanego ww. przedmiotu zam█wienia w trakcie trwania umowy. Maksymalny zakres i rodzaj zam█wienia podlegaj?cy prawu opcji oraz szczeg█?owe informacje zosta?y okre?lone w rozdz. VII pkt
   1. 3. SIWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POPC.02.01.00-00-0092/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin realizacji zam█wienia dla ka?dej cz??ci post?powania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skr█cenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach okre?lonych w OPZ oraz IPU.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu serwerowo ˝ sieciowego u Partnera 44, kt█rym jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48820000 Serveurs 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji zam█wienia ˝ siedziba Zamawiaj?cego (Partnera Projektu). Szczeg█?owe informacje dotycz?ce miejsca realizacji dostawy zosta?y zawarte w za??czniku do OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce realizacji niniejszej dostawy zosta?y zawarte w Opisie przedmiotu zam█wienia (OPZ), stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POPC.02.01.00-00-0092/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin realizacji zam█wienia dla ka?dej cz??ci post?powania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skr█cenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach okre?lonych w OPZ oraz IPU.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu komputerowego u Partnera 44, kt█rym jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Miejsce realizacji zam█wienia ˝ siedziba Zamawiaj?cego (Partnera Projektu). Szczeg█?owe informacje dotycz?ce miejsca realizacji dostawy zosta?y zawarte w za??czniku do OPZ.
II.2.4) Description des prestations:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce realizacji niniejszej dostawy zosta?y zawarte w Opisie przedmiotu zam█wienia (OPZ), stanowi?cym za??cznik do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 35 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy przedmiotu zam█wienia dla danej cz??ci / Pond╚ration: 5 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POPC.02.01.00-00-0092/18
II.2.14) Informations compl╚mentaires Termin realizacji zam█wienia dla ka?dej cz??ci post?powania wynosi maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy, o ile Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie zaoferuje skr█cenia tego terminu w ramach kryterium oceny ofert, zgodnie z zasadami i na warunkach okre?lonych w OPZ oraz IPU.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 121-294525
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu serwerowo ˝ sieciowego u Partnera 04, kt█rym jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu komputerowego u Partnera 04, kt█rym jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: INTRATEL SP. Z O.O.
Num╚ro national d'identification: 5422204578 Adresse postale: AL. TYSI?CLECIA PA?STWA POLSKIEGO 39A Ville: BIA?YSTOK Code NUTS: PL Polska Code postal: 15-111 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 686 010.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu serwerowo ˝ sieciowego u Partnera 13, kt█rym jest SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
15/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DS COMP SYLWIA DULAK Num╚ro national d'identification: 6781455849 Adresse postale: OS. KO?CIUSZKOWSKIE 6 LOK. 229 Ville: KRAK"W Code NUTS: PL Polska Code postal: 31-858 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DATA EXPERTS SP. Z O.O.
Num╚ro national d'identification: 5213720212 Adresse postale: UL. WYCZ"?KI 71 Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-820 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 449 379.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu serwerowo ˝ sieciowego u Partnera 18, kt█rym jest Ginekologiczno-Po?o?niczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
11/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: JAROS?AW KA?MIERCZAK HARDSOFT-TELEKOM Num╚ro national d'identification: 7820030475 Adresse postale: UL. NAMYS?OWSKA 17/19 Ville: POZNA Code NUTS: PL Polska Code postal: 60-166 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 410 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu komputerowego u Partnera 18, kt█rym jest Ginekologiczno-Po?o?niczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/06/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAXTO ITS SP. Z O.O. SP. K.
Num╚ro national d'identification: 5130259779 Adresse postale: UL. WILLOWA 87 Ville: MODLNICZKA Code NUTS: PL Polska Code postal: 32-085 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAXTO SP. Z O.O. S.K.A.
Num╚ro national d'identification: 6792747188 Adresse postale: UL. WILLOWA 87 Ville: MODLNICZKA Code NUTS: PL Polska Code postal: 32-085 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 436 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu komputerowego u Partnera 33, kt█rym jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego Pa?stwowy Instytut Badawczy w Warszawie
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu serwerowo ˝ sieciowego u Partnera 37, kt█rym jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibi?skiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 8
Lot n : 8 Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu komputerowego u Partnera 37, kt█rym jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibi?skiego ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAXTO ITS SP. Z O.O. SP. K.
Num╚ro national d'identification: 5130259779 Adresse postale: UL. WILLOWA 87 Ville: MODLNICZKA Code NUTS: PL Polska Code postal: 32-085 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAXTO SP. Z O.O. S.K.A.
Num╚ro national d'identification: 6792747188 Adresse postale: UL. WILLOWA 87 Ville: MODLNICZKA Code NUTS: PL Polska Code postal: 32-085 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 390 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 9
Lot n : 9 Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu serwerowo ˝ sieciowego u Partnera 44, kt█rym jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 10
Lot n : 10 Intitul╚:
Dostawa i instalacja sprz?tu komputerowego u Partnera 44, kt█rym jest Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
26/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: RICOH POLSKA SP. Z O.O.
Num╚ro national d'identification: 5210125578 Adresse postale: UL. ?WIRKI I WIGURY 18A Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-092 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot: 550 573.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wymaga dokument█w,o kt█rych mowa w ▀ 5 pkt 1, 4, 5, 6, 10 w zwi?zku z ▀ 7 ust. 1 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. II. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium, o kt█rym mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ. Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium do up?ywu terminu sk?adania ofert wyznaczonego w SIWZ. Kwoty wymaganego wadium w odniesieniu do ka?dej cz??ci zam█wienia zosta?y zawarte w rozdz. IV pkt
   1. 1. SIWZ. Zamawiaj?cy dopuszcza dowoln form wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury Đodwr█conejţ zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje zam█wie uzupe?niaj?cych, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. W nawi?zaniu do Sekcji IV.2.6): ĐMinimalny okres, w kt█rym oferent b?dzie zwi?zany ofert?ţ Zamawiaj?cy informuje, ?e za 3 (trzy miesi?ce) nale?y przyj? 90 dni. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania zapis█w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. IV. Zgodnie z art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. V. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i b?d?c Administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), wdro?y ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. Szczeg█?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ. VI. Post?powania uniewa?nione: Cz?? 1,6: Podstawa prawna: Post?powanie zosta?o uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zam█wie publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z p█?n. zm.). Uzasadnienie faktyczne: ĐZamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz cen przewy?sza kwot?, kt█r zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam█wienia (Í)ţ. Cz?? 7,9: Uzasadnienie prawne: Post?powanie zostaje uniewa?nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. Uzasadnienie faktyczne: Brak ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu, a tak?e ze wzgl?du na wad?, jak obarczone jest post?powanie, uniemo?liwiaj?c zawarcie umowy niepodlegaj?cej uniewa?nieniu.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p█?n. zm.).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques 
48000000 - Logiciels et systŔmes d'information 
48820000 - Serveurs