Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels et systËmes d'information

2021/S 199-519197  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Varsovie: Logiciels et systËmes d'information 2021/S 199-519197 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PROKURATURA KRAJOWA Adresse postale: ul. Post?pu 3 Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin Duchnowicz Courriel: Marcin.Duchnowicz@pk.gov.pl TÈlÈphone: +48 221251390 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa i wdro?enie systemu do zarz?dzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych NumÈro de rÈfÈrence: PK XF 261.35.2020
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Prokuratury Krajowej
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Nazwa zamÛwienia: Dostawa i wdro?enie systemu do zarz?dzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych.
   2.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oraz wdro?enie Systemu do zarz?dzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych klasy PAM (Privileged Account Management), wraz z kompletem niezb?dnych, bezterminowych licencji oraz zapewnieniem wymaganych szkole?, warsztatÛw oraz ?wiadczenie us?ug wsparcia eksperckiego w czasie trwania okresu gwarancji. Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia i uruchomienia systemu na dostarczanej platformie sprz?towo-softwarowej oraz skonfigurowanie dost?pu do wskazanych zasobÛw dla grupy 300 u?ytkownikÛw Systemu (administratorÛw Zamawiaj?cego oraz pracownikÛw podmiotÛw zewn?trznych ?wiadcz?cych us?ugi na rzecz Zamawiaj?cego).
   3.  Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ.
   4.  Warunki dotycz?ce realizacji zamÛwienia zosta?y okre?lone w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en jours: 190
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 086-222251
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 153/03/2021
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
30/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Trecom Enterprise Solutions Sp. z o. o.
Adresse postale: ul. Czy?ewska 10 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-908 Pays: Pologne Courriel: biuro.enterprise@trecom.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 4 980 104.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: ul. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, albo 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia, w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna albo przekracza progi unijne.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: ul. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systËmes d'information
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Prokuratury Krajowej
VII.1.4) Description des prestations:
Nazwa zamÛwienia: Dostawa i wdro?enie systemu do zarz?dzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych.
   2.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oraz wdro?enie Systemu do zarz?dzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych klasy PAM (Privileged Account Management), wraz z kompletem niezb?dnych, bezterminowych licencji oraz zapewnieniem wymaganych szkole?, warsztatÛw oraz ?wiadczenie us?ug wsparcia eksperckiego w czasie trwania okresu gwarancji. Wykonawca zobowi?zany jest do dostarczenia i uruchomienia systemu na dostarczanej platformie sprz?towo-softwarowej oraz skonfigurowanie dost?pu do wskazanych zasobÛw dla grupy 300 u?ytkownikÛw Systemu (administratorÛw Zamawiaj?cego oraz pracownikÛw podmiotÛw zewn?trznych ?wiadcz?cych us?ugi na rzecz Zamawiaj?cego).
   3.  Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ.
   4.  Warunki dotycz?ce realizacji zamÛwienia zosta?y okre?lone w za??czniku nr 2 do SIWZ.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en jours: 225
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 4 980 104.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Trecom Enterprise Solutions Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Czy?ewska 10 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-908 Pays: Pologne Courriel: biuro.enterprise@trecom.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana tre?ci Umowy poprzez zmian tre?ci ß 4 ust. 1 pkt 3, tj. przed?u?enie do 155 dni od dnia zawarcia protoko?u odbioru ilo?ciowego w terminach okre?lonych w Harmonogramie realizacji Umowy, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiaj?cego Projektem Technicznym terminu przeprowadzenia instalacji i konfiguracji wszystkich wymaganych komponentÛw oraz przed?u?enie do 155 dni od dnia podpisania protoko?u odbioru ilo?ciowego terminu przeprowadzenia szkolenia personelu technicznego Zamawiaj?cego.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Zmiany harmonogramÛw innych realizowanych przez Zamawiaj?cego umÛw, tj. harmonogramu projektu POS-4, w postaci przesuni?cia terminu rozpocz?cia wdro?enia produkcyjnego z
   1. 07.21 r. na
   1. 08.21 r. oraz zwi?zana z tym konieczno? dostosowania do wspomnianych zmian prac prowadzonych w ramach Umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 4 980 104.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 4 980 104.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information