Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 15/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels et systèmes d'information

2022/S 10-021993  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Varsovie: Logiciels et systèmes d'information 2022/S 010-021993 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POLREGIO S.A.
Adresse postale: ul. Kolejowa 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-217 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jan Kowalczuk, Agata Szewczyk, Warszawa, ul. Kolejowa 1, pokój 603 Courriel: zakupy@polregio.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.polregio.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://polregio.eb2b.com.pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu i licencji do rozbudowy oprogramowania VMware w celu wdro?enia ?rodowiska hybrydowego Numéro de référence: PZP1.240.1835.2021
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa sprz?tu i licencji do rozbudowy oprogramowania VMware w celu wdro?enia ?rodowiska hybrydowego
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 15 839 394.54 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32424000 Infrastructure de réseau 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels 48822000 Serveurs informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu i licencji do rozbudowy oprogramowania VMware w celu wdro?enia ?rodowiska hybrydowego, w tym: 1) dostawa uzupe?niaj?ca liczb posiadanych przez Zamawiaj?cego licencji producenta VMware wraz ze wsparciem oprogramowania VMware do zarówno posiadanych przez Zamawiaj?cego licencji producenta VMware jak i nowo dostarczonych licencji oraz zwi?kszenie poziomu licencjonowania oprogramowania VMware posiadanych przez Zamawiaj?cego wraz ze wsparciem do nowych licencji po tej zmianie; 2) dostawa punktów Vmware Professional Services Credits (dalej "punkty VMware PSO") wymiennych na us?ugi i szkolenia producenta VMware; 3) dostawa serwerów wirtualizacyjnych i prze??czników sieciowych; 4) dostawa routerów. Wykonanie us?ug dotycz?cych oprogramowania producenta VMware: projektowania systemu, instalacji, szkole i wdro?enia oprogramowania VMware oraz migracji systemów obecnego ?rodowiska VMware na nowe serwery, odb?dzie si w oparciu o utylizacje zakupionych w przedmiotowym post?powaniu punktów VMware PSO. Us?ugi nie wchodz w sk?ad przedmiotu umowy. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? powierzenia w/w us?ug na podstawie punktów PSO dowolnemu akredytowanemu partnerowi VMware lub samemu producentowi oprogramowania VMware.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 15 839 394.54 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 105 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Ad.II.2.7)Us?ugi serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego do sprz?tu ?wiadczone b?d przez okres 36 miesi?cy od dnia podpisania protoko?u odbioru.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu z Post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 393 ust. 4 Ustawy Pzp, oraz 2) spe?niaj warunki udzia?u w Post?powaniu okre?lone w sekcji III.1.3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 1) Wykonawca musi przed?o?y w terminie sk?adania ofert, aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia i spe?nienia warunków udzia?u w Post?powaniu. Informacje zawarte w o?wiadczeniu stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w Post?powaniu. O?wiadczenie, o którym mowa w zdaniach poprzedzaj?cych, Wykonawca sk?ada w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej "JEDZ"). Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia JEDZ w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji w cz??ci IV JEDZ i nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV JEDZ. Ponadto Zamawiaj?cy ??da wskazania w Cz??ci II Sekcji D JEDZ informacji, czy zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamówienia podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Dodatkowo Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc w Cz??ci IV Sekcji C pkt 10 JEDZ cz??ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom. Wykonawca mo?e wykorzysta JEDZ z?o?ony w odr?bnym post?powaniu o udzielenie zamówienia, je?eli potwierdzi, ?e informacje w nim zawarte pozostaj prawid?owe.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Wykonawca bior?cy udzia w post?powaniu musi wykaza?, ?e: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) wykona lub wykonuje nale?ycie przynajmniej dwie umowy o warto?ci 5 mln z brutto ka?da (przy czym warto? dotyczy zrealizowanej cz??ci/ca?o?ci umowy, a je?eli przedmiot umowy jest szerszy ni wskazany w niniejszym warunku, warto? mo?e obejmowa równie inne zrealizowane ?wiadczenia b?d?ce przedmiotem tej umowy), której przedmiotem jest dostawa licencji oprogramowania systemu wirtualizacyjnego wraz z minimum rocznym wsparciem (support) lub dostawa oprogramowania systemu wirtualizacyjnego wraz z minimum rocznym wsparciem (support); 2) dysponuje lub b?dzie dysponowa co najmniej 4 ró?nymi osobami (w ramach wymaga opisanych poni?ej w lit. a-d jedna osoba mo?e by wskazana do pe?nienia tylko jednej funkcji) spe?niaj?cymi wymagania wskazane poni?ej: a) osoba posiadaj?ca aktualny certyfikat z zakresu zarz?dzania projektami PMP, Prince 2 lub równowa?ny, która w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert by?a kierownikiem przynajmniej jednego projektu polegaj?cego na dostawie i wdro?eniu systemu wirtualizacyjnego lub innego systemu informatycznego - docelowo w trakcie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia osoba pe?ni?ca funkcj kierownika projektu, b) osoba posiadaj?ca certyfikat VMware Certified Advanced Professional - Data Center Virtualization (VCAP-DCV) lub wy?szy, która w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert pe?ni?a funkcj eksperta Vmware w realizacji przynajmniej jednego projektu polegaj?cego na dostawie i wdro?eniu systemu wirtualizacyjnego - docelowo w trakcie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia osoba pe?ni?ca funkcj eksperta VMware, c) osoba posiadaj?ca certyfikat VMware Certified Professional - Data Center Virtualization (VCP-DCV) lub wy?szy, która w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert pe?ni?a funkcj administratora Vmware w realizacji przynajmniej jednego projektu polegaj?cego na dostawie i wdro?eniu systemu wirtualizacyjnego - docelowo w trakcie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia osoba pe?ni?ca funkcj administratora Vmware, d) Ekspert VMware posiadaj?cy certyfikat VMware Certified Advanced Professional - Network Virtualization (VCAP-NV) lub wy?szy która w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert pe?ni?a funkcj eksperta Vmware w realizacji przynajmniej jednego projektu polegaj?cego na dostawie i wdro?eniu systemu wirtualizacyjnego - docelowo w trakcie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia osoba pe?ni?ca funkcj eksperta VMware, przy czym w przypadku zaoferowania rozwi?zania równowa?nego Wykonawca musi zapewni?, poza osobami wymienionymi powy?ej w lit. b-d, równie specjalistów z oferowanej technologii o równowa?nych kompetencjach i do?wiadczeniu, ale Zamawiaj?cy nie okre?la, iloma takimi osobami powinien dysponowa Wykonawca, mog one ??czy dwie lub wi?cej funkcji; 3) posiada aktywny status w bazie danych VMware Partner Locator z programu - Partner Program Type: "Partner Connect" z nast?puj?cymi "Solution Competency": a) HCI, b) Network Virtualization, c) Serwer Virtualization; 4) posiada wdro?one nast?puj?ce systemy zarz?dzania: a) system zarz?dzania jako?ci zgodnie z norm PN EN ISO 9001 (lub równowa?n?) w zakresie dostaw i serwisu sprz?tu informatycznego oraz realizacji projektów informatycznych, b) system zarz?dzania bezpiecze?stwem informacji zgodnie z norm PN-ISO/IEC 27001 (lub równowa?n?) w zakresie dostaw i serwisu sprz?tu informatycznego oraz realizacji projektów informatycznych.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Wykonawca obowi?zany jest do wniesienia wadium w kwocie: 300 000 z?.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
Zamawiaj?cy zaprosi drog elektroniczn do udzia?u w aukcji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy z?o?yli oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu, chyba ?e wp?yn??y mniej ni 2 oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/02/2022 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 15/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 15/02/2022 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 22458701 Fax: +48 22458700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/01/2022 Pologne-Varsovie: Logiciels et systèmes d'informationType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 15/02/2022 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32424000 - Infrastructure de réseau 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48822000 - Serveurs informatiques 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels