Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels et systËmes d'information

2022/S 18-043093  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Varsovie: Logiciels et systËmes d'information 2022/S 018-043093 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstwo FinansÛw, Biuro Administracyjne Adresse postale: ul. ?wi?tokrzyska 12 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-916 Pays: Pologne Courriel: wzp@mf.gov.pl TÈlÈphone: +48 226945400 Fax: +48 226945268 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gov.pl/finanse Adresse du profil díacheteur: www.gov.pl/web/finanse/zamowienia-publiczne
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Affaires Èconomiques et financiËres
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup zintegrowanego systemu informatycznego do zarz?dzania prac? sieci laboratoriÛw na rzecz jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej NumÈro de rÈfÈrence: C/681/21/DOM/B/323
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Wykonawca zobowi?zuje si? na rzecz Zamawiaj?cego do budowy i wdro?enia Systemu informatycznego klasy LIMS do zarz?dzania prac? sieci laboratoriÛw KAS zgodnie z Wymaganiami okre?lonymi we Wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik F do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques 48610000 SystËmes de bases de donnÈes 72263000 Services d'implÈmentation de logiciels 72611000 Services d'assistance technique informatique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Wykonawca zobowi?zuje si? na rzecz Zamawiaj?cego do budowy i wdro?enia Systemu informatycznego klasy LIMS do zarz?dzania prac? sieci laboratoriÛw KAS zgodnie z Wymaganiami okre?lonymi we Wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik F do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji Etapu 2 ñ Budowa i Wdro?enie Systemu (T) / PondÈration: 20% CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja (G) / PondÈration: 20% Prix - PondÈration: 60%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Zamawiaj?cy informuje, ?e przedmiotowe post?powanie realizowane jest w ramach projektu PL/2020/PR/0098 ÑWdro?enie systemu informatycznego do zarz?dzania prac? sieci laboratoriÛw KASî i jest wspÛ?finansowane ze ?rodkÛw Funduszu Bezpiecze?stwa Wewn?trznego
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamÛwienia zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 213-561107
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : C/681/21/DOM/B/323 IntitulÈ:
Zakup zintegrowanego systemu informatycznego do zarz?dzania prac? sieci laboratoriÛw na rzecz jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   8. 1.2.4. G?Ûwny Analityk posiada do?wiadczenie w zbieraniu i okre?laniu wymaga? funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych systemÛw informatycznych oraz w modelowaniu procesÛw biznesowych, w tym w wykonywaniu czynno?ci analityka, w ci?gu ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert w co najmniej 2 projektach polegaj?cych na wdro?eniu rozumianym jako zbudowanie i uruchomienie lub rozwoju systemu informatycznego, przy czym okres pe?nienia funkcji analityka w ka?dym ze wskazanych projektÛw nie mo?e by? krÛtszy ni? 6 miesi?cy.
   8. 1.2.5. Specjalista ds. programowania w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sk?adania ofert tworzy? oprogramowanie w co najmniej dwÛch projektach informatycznych, przy czym: - co najmniej jeden z nich polega? na zaprojektowaniu, wdro?eniu rozumianym jako zbudowanie i uruchomienie lub rozwoju systemu informatycznego, zbudowanego w architekturze wielowarstwowej, opartego o relacyjn? baz? danych, dost?pnego w sieci Internet lub innej sieci rozleg?ej, - co najmniej jeden z nich zosta? wykonany z wykorzystaniem silnikÛw baz danych odpowiednio: PostgreSQL lub ORACLE RDBMS*, w zale?no?ci od tego, ktÛra technologia zosta?a wskazana przez Wykonawc? w ofercie, a w konsekwencji zosta?a u?yta przez Wykonawc? do realizacji przedmiotu zamÛwienia. Wskazana osoba musia?a stworzy? oprogramowanie korzystaj?ce ze wskazanej przez Wykonawc? technologii. * silniki baz danych PostgreSQL oraz ORACLE RDBMS s? posiadane i udost?pnione wed?ug wyboru Wykonawcy przez Zamawiaj?cego do realizacji przedmiotu zamÛwienia
   8. 1.2.6. Specjalista ds. testÛw posiada wiedz? i co najmniej 3-letnie do?wiadczenie w zakresie testowania systemÛw informatycznych, w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sk?adania ofert wykonywa? czynno?ci specjalisty ds. testÛw w co najmniej dwÛch projektach informatycznych polegaj?cych na zaprojektowaniu, wdro?eniu rozumianym jako zbudowanie i uruchomienie lub rozwoju systemu informatycznego w architekturze wielowarstwowej, opartego o relacyjn? baz? danych, dost?pnego w sieci Internet lub innej sieci rozleg?ej, przy czym Zamawiaj?cy przez wykonywanie czynno?ci specjalisty rozumie, ze osoba ta: - przeprowadza?a testy: funkcjonalno?ci i cech, integracyjne, systemowe i akceptacyjne, - tworzy?a przypadki testowe (funkcjonalne oraz niefunkcjonalne (dotycz?ce wydajno?ci, pojemno?ci, dost?pno?ci) na podstawie przypadkÛw u?ycia i ??czy? je w scenariusze testowe, - stosowa?a narz?dzia wspieraj?ce przeprowadzanie testÛw, - przeprowadza?a testy manualne systemu informatycznego w tym dokumentowa?a ich przebieg i wyniki, - podnosi?a jako?? i efektywno?? procesu testowego, - analizowa?a dokumentacj? techniczn? i m.in. na tej podstawie tworzy?a dokumentacj? testow?. Uwaga!!!: Zamawiaj?cy nie dopuszcza ??czenia rÛl. Termin zwi?zania ofert? 3 miesi?ce nale?y rozumie? jako 90 dni.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Czynno?? Zamawiaj?cego, je?eli informacje o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? wniesienia odwo?ania zosta?y przekazane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy -10 dni.
   2.  Czynno?? Zamawiaj?cego, je?eli informacje o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? wniesienia odwo?ania zosta?y przekazane w sposÛb inny ni? okre?lony w art. 180 ust. 5 Ustawy - 15 dni.
   3.  Tre?? og?oszenia o zamÛwieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urz?dowym UE, a je?eli post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? SIWZ licz?c od publikacji og?oszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni.
   4.  Wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w punktach od 1 do 3 odwo?anie wnosi si? w terminie liczonym od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia - 10 dni.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Varsovie: Logiciels et systËmes d'informationType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48610000 - Systèmes de bases de données 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72611000 - Services d'assistance technique informatique