Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels et systËmes d'information

2022/S 130-368721  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Varsovie: Logiciels et systËmes d'information 2022/S 130-368721 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Bank Polski Adresse postale: ?wi?tokrzyska 11/21 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-919 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Miazga Courriel: DKRZprzetargi@nbp.pl TÈlÈphone: +48 221852359 Fax: +48 221851211 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.nbp.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: polityka pieni??na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja sieci dla systemÛw zabezpiecze? technicznych w Centrali NBP NumÈro de rÈfÈrence: SEZ/DKRZ-WPO1-MM-241-0232/DIT/22
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja sieci dla systemÛw zabezpiecze? technicznych w Centrali NBP, w tym: 1) Wykonanie przez Wykonawc? Projektu Technicznego, a tak?e przeniesienie autorskich praw maj?tkowych i praw zale?nych do Projektu Technicznego; 2) Dostarczenie przez Wykonawc? Urz?dze?, ktÛrych specyfikacja zosta?a okre?lona w pkt 2 za??cznika nr 1 do Umowy, z zainstalowanym w nich oprogramowaniem systemowym oraz niezb?dnymi licencjami na korzystanie z oprogramowania systemowego w ilo?ci niezb?dnej do wdro?enia Urz?dze? do Lokalizacji Zamawiaj?cego; 3) Wykonanie przez Wykonawc? Us?ug instalacyjno-wdro?eniowych, zgodnie z Projektem Technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiaj?cego w tym wykonanie Dokumentacji Powdro?eniowej, a tak?e przeniesienie autorskich praw maj?tkowych i praw zale?nych do raportu z przeprowadzonych testÛw akceptacyjnych oraz Dokumentacji Powdro?eniowej w zakresie i na zasadach okre?lonych w Umowie; 4) Zapewnienie przez Wykonawc? ?wiadczenia Serwisu; 5) Udzielenie przez Wykonawc? Gwarancji na Urz?dzenia.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia okre?lony jest w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cych za??cznik nr 6 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 142 100.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48000000 Logiciels et systËmes d'information 48730000 Logiciels de sÈcuritÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa, ul. ?wi?tokrzyska 11/21
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja sieci dla systemÛw zabezpiecze? technicznych w Centrali NBP, w tym: 1) Wykonanie przez Wykonawc? Projektu Technicznego, a tak?e przeniesienie autorskich praw maj?tkowych i praw zale?nych do Projektu Technicznego; 2) Dostarczenie przez Wykonawc? Urz?dze?, ktÛrych specyfikacja zosta?a okre?lona w pkt 2 za??cznika nr 1 do Umowy, z zainstalowanym w nich oprogramowaniem systemowym oraz niezb?dnymi licencjami na korzystanie z oprogramowania systemowego w ilo?ci niezb?dnej do wdro?enia Urz?dze? do Lokalizacji Zamawiaj?cego; 3) Wykonanie przez Wykonawc? Us?ug instalacyjno-wdro?eniowych, zgodnie z Projektem Technicznym, zaakceptowanym przez Zamawiaj?cego w tym wykonanie Dokumentacji Powdro?eniowej, a tak?e przeniesienie autorskich praw maj?tkowych i praw zale?nych do raportu z przeprowadzonych testÛw akceptacyjnych oraz Dokumentacji Powdro?eniowej w zakresie i na zasadach okre?lonych w Umowie; 4) Zapewnienie przez Wykonawc? ?wiadczenia Serwisu; 5) Udzielenie przez Wykonawc? Gwarancji na Urz?dzenia.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz warunki i zasady realizacji zamÛwienia okre?lony jest w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cych za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
ZamÛwienie zosta?o opublikowane we Wst?pnym og?oszeniu informacyjnym, ktÛre zawiera?o wszystkie informacje wymagane dla og?oszenia o zamÛwieniu, w zakresie, w jakim by?y one dost?pne w chwili publikacji wst?pnego og?oszenia informacyjnego i zosta?o zamieszczone w profilu nabywcy, na co najmniej 35 dni i nie wi?cej ni? 12 miesi?cy przed dniem przekazania og?oszenia o zamÛwieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, stosownie do art. 138 ust. 2 pkt 1) Ustawy Prawo zamÛwie? publicznych, umo?liwia skrÛcenie terminu sk?adania ofert.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 087-235413
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : SEZ/DKRZ-WPO1-MM-241-0232/DIT/22 IntitulÈ:
Modernizacja sieci dla systemÛw zabezpiecze? technicznych w Centrali NBP
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S&T Poland SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 039 866.83 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 142 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 23 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Cz??? Projektu Technicznego, cz??? us?ug instalacyjno-wdro?eniowych, cz??? Dokumentacji Powdro?eniowej.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/07/2022 Pologne-Varsovie: Logiciels et systËmes d'informationType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48730000 - Logiciels de sécurité