Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 20/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Logiciels de TI

2023/S 219-689656  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


14/11/2023
S219
Pologne-Varsovie: Logiciels de TI

2023/S 219-689656

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 203-638154)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pa?stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe?nosprawnych
Adresse postale: al. Jana Paw?a II 13
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-828
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Seweryn Morgiewicz
Courriel: zamowienia_publiczne@pfron.org.pl
Téléphone: +48 225055256
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawy aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania (Produktów) oraz Us?ug Stowarzyszonych, zgodnie z postanowieniami bezterminowych umów Ramowych: Microsoft Business and Services MBA/MBSA ....

Numéro de référence: ZP/16/23

II.1.2)
Code CPV principal
48517000 Logiciels de TI

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1. Przedmiotem zamówienia jest -Nazwa post?powania: Dostawy aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania (Produktów) oraz Us?ug Stowarzyszonych, zgodnie z postanowieniami bezterminowych umów Ramowych: Microsoft Business and Services MBA/MBSA U9100053, Microsoft Product and Services Agreement nr 4100013999 (MPSA) oraz umowy Microsoft Enterprise Master Agreement nr 80E60204 (EA), zawartych przez Ministerstwo Cyfryzacji z firm? Microsoft dla PFRON.
   2.  Oferowane produkty musz? mie? okre?lone przez Producenta opisy pól eksploatacji w zakresie oferowanego programu licencyjnego.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawc? Produktów i Us?ug równowa?nych do okre?lonych w niniejszej SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje Produkty lub Us?ugi równowa?ne, zobowi?zany jest wykaza? ich równowa?no??, w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego w za??czniku nr 1 i 6 do SWZ.
   4.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? w za??czniku nr 1 do SWZ.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 203-638154

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 16/11/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 20/11/2023

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 13/02/2024

Lire:

Date: 16/02/2024

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 16/11/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 20/11/2023

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Dostawy aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania (Produktów) oraz Us?ug Stowarzyszonych, zgodnie z postanowieniami bezterminowych umów Ramowych: Microsoft Business and Services MBA/MBSA .... 20/11/2023 14/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
48500000 - Logiciels de communications et multimédias 
48517000 - Logiciels de TI 
48600000 - Logiciels de bases de données et d'exploitation 
48620000 - Systèmes d'exploitation 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72220000 - Services de conseil en systèmes informatiques et conseils techniques 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels