Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 28/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels de TI

2020/S 61-145171  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Varsovie: Logiciels de TI 2020/S 061-145171 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Telewizja Polska S.A. z siedzib w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsi?biorców Krajowego Rejestru S?dowego prowadzonego przez S?d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydzia Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973 Adresse postale: ul. J. P. Woronicza 17 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 00-999 Pays: Pologne Point(s) de contact: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówie Publicznych, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204 Courriel: sekretariatbzizp@tvp.pl Téléphone: +48 225478817 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tvp.pl Adresse du profil d'acheteur: https://tvp.eb2b.com.pl http://www.tvp.pl https://tvp.eb2b.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tvp.eb2b.com.pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tvp.eb2b.com.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Autre activité: media
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa urz?dze w ramach modernizacji i uzupe?nienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kana?ów dla zagranicy Numéro de référence: ZP/TITT/3/2020
II.1.2) Code CPV principal 48517000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urz?dze w ramach modernizacji i uzupe?nienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kana?ów dla zagranicy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w za??czniku nr 1 do SIWZ, stanowi?cym zarazem za??cznik nr 1 do wzoru umowy.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72514200 30213000 30211000 30233141 48820000 32428000 32422000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urz?dze w ramach modernizacji i uzupe?nienia infrastruktury techniczno-produkcyjno-emisyjnej kana?ów dla zagranicy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w za??czniku nr 1 do SIWZ, stanowi?cym zarazem za??cznik nr 1 do wzoru umowy.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 74 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Zastrze?enie do pkt II.2.7) og?oszenia: termin realizacji zamówienia: etap I - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; etap II - w terminie 60 dni od dnia odbioru bez zastrze?e etapu I, etap III - w terminie 7 dni od dnia odbioru bez zastrze?e etapu II z zastrze?eniem postanowie § 2 ust. 2 wzoru umowy i na zasadach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 4 do SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
W post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej:
   1. 1. jedn dostaw wraz z wdro?eniem zintegrowanego systemu informatycznego odpowiadaj?cego systemowi cyfryzacji i emisji produkcji newsowej, która obejmowa?a ??cznie elementy wymienione w pkt I ppkt 1-3 opisu przedmiotu zamówienia (opis posiadanego ?rodowiska) albo
   1. 2. trzy dostawy wraz z wdro?eniem zintegrowanego systemu informatycznego odpowiadaj?cego systemowi cyfryzacji i emisji produkcji newsowej, z których ka?da dostawa obejmowa?a oddzielnie ka?dy z trzech elementów wymienionych w pkt I ppkt 1-3 opisu przedmiotu zamówienia (opis posiadanego ?rodowiska) albo
   1. 3. dwie dostawy wraz z wdro?eniem zintegrowanego systemu informatycznego odpowiadaj?cego systemowi cyfryzacji i emisji produkcji newsowej, z których:
   1. 3.1. jedna dostawa obejmowa?a ??cznie 2 dowolne elementy wymienione w pkt I ppkt 1-3 opisu przedmiotu zamówienia (opis posiadanego ?rodowiska) i
   1. 3.2. druga dostawa obejmowa?a trzeci z elementów wymienionych w pkt I ppkt 1-3 opisu przedmiotu zamówienia (opis posiadanego ?rodowiska).
   2.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach, polega na zdolno?ciach technicznych innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków prawnych.
   3.  Uwaga: wype?niaj?c JEDZ w zakresie cz??ci IV: kryteria kwalifikacji, Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji alfa w cz??ci IV i nie musi wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji w cz??ci IV.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych umow maj zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych.
   2.  Umowa zostanie zawarta wed?ug wzoru umowy, stanowi?cego za??cznik nr 4 do SIWZ.
   3.  Wykonawca akceptuje tre? wzoru umowy zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowi?cy za??cznik nr 4 do SIWZ, o?wiadczeniem zawartym w tre?ci formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegaj zmianie przez Wykonawc?. Przyj?cie przez Wykonawc postanowie wzoru umowy stanowi jeden z wymogów wa?no?ci oferty.
   4.  Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy informuje, ?e przewiduje mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy w przypadkach okre?lonych w § 12 wzoru umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/04/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/04/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert, za po?rednictwem platformy zakupowej nast?pi u Zamawiaj?cego w Warszawie przy ulicy J. P. Woronicza 17, budynek Pc, pok. nr 213, zgodnie z art. 86 ustawy Pzp. Po odszyfrowaniu plików przez Zamawiaj?cego b?d one widoczne i mo?liwe do otwarcia dla wszystkich Wykonawców, którzy z?o?yli oferty w post?powaniu. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Procedura zosta?a okre?lona w pkt 14 SIWZ.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
W post. mog wzi? udzia Wyk., którzy nie podlegaj wykl. na podst. art. 24 ust. 1 Pzp oraz spe?niaj warunki udzia?u.
   2.  Zg. z art. 8 ust. 2a Pzp, Zam. informuje, ?e za poufne uwa?a si wszystkie inf., które Zam. obj? klauzul poufn. oraz inf. ?ci?le z nimi zwi?zane (np. wyj. tre?ci SIWZ dot. inf. poufnych).
   3.  Zg. z art. 10a ust. 1 Pzp, z zastrz. wyj?tków, o których mowa w SIWZ komunikacja mi?dzy Zam. a Wyk. odbywa si w formie elektronicznej, za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem: (https://tvp.eb2b.com.pl/): 1) korzyst. z platformy jest nieodp?atne; 2) korzyst. z platformy wymaga zarejestrowania konta na platformie. Instrukcja rejestracji konta znajduje si pod adresem: (https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf); 3) wymag. sprz?towo-aplikacyjne umo?liwiaj?ce prac na platformie znajduj si pod adresem: (https://przetargi.tvp.pl/); 4) dok. zwi?zane z post. Zam. zamieszcza w zak?adce "za??czniki"; 5) zak?adka "za??czniki" s?u?y równie Wyk. do z?o?enia oferty oraz dok. lub o?w. sk?adanych razem z ofert?.
   4.  Dok. lub o?w. sk?adane razem z ofert?: a) dok. potw. upraw. do podp. oferty oraz do podp. lub po?wiad. za zgodno? z oryg. sk?adanych o?w. lub dok. Je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji dok. w?a?ciwym jest odpis z w?a. rejestru lub z centralnej ewidencji i inf. o dzia?. gosp. lub dok. na pod. których dokonuje si wpisu do w?. rejestru lub ewidencji, np. uchwa?a w?. organy Wyk.; b) pe?nomocnictwo, w przypadku, gdy ofert lub za??czone do niej o?w. lub dok. podpisuje pe?nomocnik; c) w przypadku wnoszenia wadium w jednej z form wymienionych w
   8. 2.2-8.2.5 SIWZ - dok. potwierdzaj?c jego wniesienie; d) JEDZ (zgodny w tre?ci z za?. nr 3 do SIWZ), celem wst?pnego potwierdzenia, ?e Wyk. nie podlega wykl. z post. na podst. art. 24 ust. 1 Pzp oraz spe?. warun. udzia?.okre?l. w SIWZ. W przypadku wspóln. ubiegania si o zam. przez Wyk., JEDZ sk?ada ka?dy z Wyk. wspólnie ubiegaj?cych si o zam.; e) JEDZ - dot. innych podmiotów, na których zasoby powo?uje si Wykon., f) dowód potw., ?e Wykon. b?dzie dysponowa niezb?dn. zasobami innych podm. (zobowi?zanie).
   5.  Ofert stanowi o?wiadcz. woli Wykon. wyra?one w formul. oferty - za?. nr 2 do SIWZ.
   6.  Dok. lub o?w. potwierdz. brak podst. wyklucz. Wyk. z udzia?u w post.: a) o?w. i dok. wskazane w § 5 pkt 1, 5 i 6 rozp. Min. Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodz. dok., jakich mo?e ??da Zam. od Wyk. w post. o udziel. zam. - sk?ada Wyk., którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w terminie zg. z p. 10.6.3 SIWZ; b) o?w. o przynal. albo braku przynal. do tej samej gr. kapita?owej, w rozum. ustawy o ochronie konk. i kons., o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wyk. jest zobowi?zany z?o?y o?w. bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie w zak?adce "za??czniki" informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
   7.  Dok. lub o?w. potwierdzaj?ce spe?nianie przez Wykon. warunków udzia?u w post?p.: Wykon. zobow. jest z?o?y Wykaz dostaw, o którym mowa w p. 10.4 SIWZ w terminie zg. z p. 10.6.3 SIWZ.
   8.  Dok. lub o?w. potwierdzaj?ce, ?e oferowane dostawy odpowiad. wymaganiom okr. przez Zam.: Wykon. zobow. jest z?o?y wykaz urz?dze?, o którym mowa w p. 10.5 SIWZ w terminie zg. z p. 10.6.3 SIWZ.
   9.  Je?eli Wyk. ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, sk?ada odpow. dok. zgod. z pkt 12 SIWZ. 10. Wym. w zakresie formy sk?adanych dok. zosta?y okr. w SIWZ. 11. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zam. najpierw dokona oceny ofert a nast?pnie zbada czy Wyk., którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. 12. Zastrze?enie do p. IV.2.6 og?oszenia - Wyk. pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez okres 60 dni. 13. Wyk. zobowi?zany jest wnie? wadium kwocie 65 000,00 PLN (s?ownie: sze??dziesi?t pi? tysi?cy z?otych). 14. Wszelkie pozosta?e inf., których nie mo?na poda ze wzgl?d. na ogranicz. liczb znaków w form. og?. zawarto w SIWZ. https://tvp.eb2b.com.pl/ https://tvp.eb2b.com.pl/files/manuals/instrukcja%20rejestracja%20TVP.pdf https://przetargi.tvp.pl/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamówienia równej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 s?: 1) odwo?anie; 2) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180-198 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s w art. 198 a - 198 g ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30211000 - Unité centrale de traitement 
30213000 - Ordinateurs personnels 
30233141 - Matrice redondante de disques indépendants (RAID) 
32422000 - Composants de réseau 
32428000 - Extension de réseau 
48517000 - Logiciels de TI 
48820000 - Serveurs 
72514200 - Services de gestion d'installations pour le développement de systèmes informatiques