Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 21/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels de TI

2021/S 199-519061  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Varsovie: Logiciels de TI

2021/S 199-519061

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 179-465409)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pa?stwowa Agencja Atomistyki
Adresse postale: Bonifraterska 17
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-203
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Aneta Strojek
Courriel: zamowienia@paa.gov.pl
TÈlÈphone: +48 225562803
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/paa/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania przeznaczonego do obs?ugi finansowo-ksi?gowej, kadrowo ñ p?acowej oraz prowadzenia ewidencji maj?tku i gospodarki magazynowej (oprogramowanie u?ytkowe) wraz z licencjami

NumÈro de rÈfÈrence: 154/2021/DBO

II.1.2)
Code CPV principal
48517000 Logiciels de TI

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawa oprogramowania przeznaczonego do obs?ugi finansowo-ksi?gowej, kadrowo ñ p?acowej oraz prowadzenia ewidencji maj?tku i gospodarki magazynowej (oprogramowanie u?ytkowe) wraz z licencjami, dostosowanie i wdro?enie oprogramowania u?ytkowego w ?rodowisku informatycznym Zamawiaj?cego, przeprowadzenie instrukta?u u?ytkownikÛw i administratorÛw oraz zapewnienie ?wiadczenia opieki technicznej utrzymaniowej i dedykowanej asysty technicznej w okresie gwarancji.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 179-465409

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.7

Lot n : II.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw

Au lieu de:

Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw Okres w dniach: 1975

Lire:

Okres obowi?zywania zamÛwienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupÛw Okres w dniach: 2055

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
48517000 - Logiciels de TI