Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Logiciels utilitaires

2023/S 196-613611  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/10/2023 S196 Pologne-Varsovie: Logiciels utilitaires 2023/S 196-613611 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum e-Zdrowia NumÈro national d'identification: 5251575309 Adresse postale: ul. Stanis?awa Dubois 5A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-184 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Hryniewicz-Braham Courriel: wzp@cez.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cez.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.cez.gov.pl/zamowieniapubliczne/aktualne/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka bud?etowa
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Umowa ramowa na dostaw? oprogramowania NumÈro de rÈfÈrence: WRZ.270.120.2023
II.1.2) Code CPV principal 48700000 Logiciels utilitaires
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest: 1) w zakresie cz??ci 1: dostawa oprogramowania w ramach programu licencjonowania grupowego ÑEnterprise Agreementî lub oprogramowania rÛwnowa?nego, w tym: a. dostawa licencji oraz subskrypcji (ÑproduktÛwî) wymienionych w programie sprzeda?owym Enterprise Agreement, b. dostawa Software Assurance (uaktualnie?). 2) w zakresie cz??ci 2: dostawa licencji/subskrypcji/aktualizacji w ramach programu licencjonowania grupowego ÑMicrosoft Products and Services Agreementî oraz w modelu Cloud Solutions Provider (CSP) oraz wsparcia Wykonawcy lub innych produktÛw i us?ug Producenta oprogramowania rÛwnowa?nego 3) w zakresie cz??ci 3: ?wiadczenie przez Wykonawc? us?ugi zapewnienia zasobÛw w subskrypcjach Microsoft Azure posiadanych przez Zamawiaj?cego.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamÛwienia dla cz??ci 1-3.
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamÛwienie na zasadach i warunkach opisanych w PPU.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 26 380 816.13 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania w ramach programu licencjonowania grupowego ÑEnterprise Agreementî lub oprogramowania rÛwnowa?nego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000 Logiciels utilitaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa oprogramowania w ramach programu licencjonowania grupowego ÑEnterprise Agreementî lub oprogramowania rÛwnowa?nego, w tym: a. dostawa licencji oraz subskrypcji (ÑproduktÛwî) wymienionych w programie sprzeda?owym Enterprise Agreement, b. dostawa Software Assurance (uaktualnie?).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin obowi?zywania Umowy ramowej obejmuje okres 36 miesi?cy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia okre?lonego w Umowie, w zale?no?ci od tego, ktÛra z tych okoliczno?ci nast?pi wcze?niej.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa licencji/subskrypcji/aktualizacji w ramach programu licencjonowania grupowego MPSA oraz w modelu CSP oraz wsparcie Wykonawcy lub innych produktÛw i us?ug Producenta oprogramowania rÛwnowa?nego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000 Logiciels utilitaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa licencji/subskrypcji/aktualizacji w ramach programu licencjonowania grupowego ÑMicrosoft Products and Services Agreementî oraz w modelu Cloud Solutions Provider (CSP) oraz wsparcia Wykonawcy lub innych produktÛw i us?ug Producenta oprogramowania rÛwnowa?nego
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin obowi?zywania Umowy ramowej obejmuje okres 36 miesi?cy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia okre?lonego w Umowie, w zale?no?ci od tego, ktÛra z tych okoliczno?ci nast?pi wcze?niej.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
?wiadczenie przez Wykonawc? us?ugi zapewnienia zasobÛw w subskrypcjach Microsoft Azure posiadanych przez Zamawiaj?cego
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000 Logiciels utilitaires
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
?wiadczenie przez Wykonawc? us?ugi zapewnienia zasobÛw w subskrypcjach Microsoft Azure posiadanych przez Zamawiaj?cego
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania opcji, o ktÛrej mowa w art. 441 ustawy PZP dla Umowy ramowej. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie opcji o ktÛrej mowa w art. 441 ustawy PZP dla UmÛw wykonawczych, warto?? opcji b?dzie okre?lana ka?dorazowo dla zamÛwienia wykonawczego, jednak ??czna warto?? wszystkich zamÛwie? nie b?dzie mog?a przekroczy? maksymalnej warto?ci wynagrodzenia okre?lonego dla UmÛw ramowych.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin obowi?zywania Umowy ramowej obejmuje okres 36 miesi?cy od dnia zawarcia Umowy lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia okre?lonego w Umowie, w zale?no?ci od tego, ktÛra z tych okoliczno?ci nast?pi wcze?niej.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Termin sk?adania ofert skrÛcony na podstawie art. 138 ust. 2 pkt.1 - opublikowano wst?pne og?oszenie o ktÛrym mowa w art. 89 ustawy Pzp w dniu 17.02.2023 pod numerem: 2023/S 035-103739 2023/S 035-103739
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 106-333655
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : CeZ/197/2023
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania w ramach programu licencjonowania grupowego ÑEnterprise Agreementî lub oprogramowania rÛwnowa?nego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: A.P.N. Promise SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 012521511 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-672 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 8 516 011.23 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 8 516 011.23 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : CeZ/198/2023
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa licencji/subskrypcji/aktualizacji w ramach programu licencjonowania grupowego MPSA oraz w modelu CSP oraz wsparcie Wykonawcy lub innych produktÛw i us?ug Producenta oprogramowania rÛwnowa?nego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: A.P.N. Promise SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 012521511 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-672 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 15 425 780.51 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 425 780.51 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : CeZ/199/2023
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa licencji/subskrypcji/aktualizacji w ramach programu licencjonowania grupowego MPSA oraz w modelu CSP oraz wsparcie Wykonawcy lub innych produktÛw i us?ug Producenta oprogramowania rÛwnowa?nego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Integrated Solutions Sp. z o.o NumÈro national d'identification: 142924560 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-207 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 15 425 780.51 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 425 780.51 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : CeZ/200/2023
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa licencji/subskrypcji/aktualizacji w ramach programu licencjonowania grupowego MPSA oraz w modelu CSP oraz wsparcie Wykonawcy lub innych produktÛw i us?ug Producenta oprogramowania rÛwnowa?nego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 382039032 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-844 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 15 425 780.51 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 425 780.51 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : CeZ/201/2023
Lot n : 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 382039032 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-844 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 8 130 081.30 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 439 024.39 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX, Rozdzia? 2 ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/10/2023 Umowa ramowa na dostaw? oprogramowania 11/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
48700000 - Logiciels utilitaires