01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Logiciels utilitaires

2018/S 181-409918 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2018 S181  - - Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Logiciels utilitaires 2018/S 181-409918 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 2 Regionalna Baza Logistyczna ul. Marsa 110 Warszawa 04-470 Pologne Point(s) de contact: Dorota Czaja Courriel: 2rblog.zampub@ron.mil.pl Fax: +48 261815093 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.2rblog.wp.mil.pl http://www.2rblog.wp.mil.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Skarb Pa?stwa -Jednostka Bud?etowa - podsektor rz?dowy
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego z podzia?em na 11 cz??ci (zada?).. NumÈro de rÈfÈrence: D/44/2018
II.1.2) Code CPV principal 48700000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego z podzia?em na 11 cz??ci (zada?).
   2.  Wymogi oraz szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia okre?lono w dokumentacji przetargowej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 075 292.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oprogramowanie ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo) z kompletem 10 rozszerze?.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowe Centrum Geograficzne, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu oraz ilo?ci zosta?y podane w dokumentacji przetargowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamÛwienia; wszystkie kryteria s wymienione w dokumentacji przetargowej - SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oprogramowanie ArcGIS for Desktop Standard z rozszerzeniami.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowe Centrum Geograficzne, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu oraz ilo?ci zosta?y podane w dokumentacji przetargowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamÛwienia; wszystkie kryteria s wymienione w dokumentacji przetargowej - SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oprogramowanie ArcGIS for Desktop Advanced (ArcInfo) z kompletem 10 rozszerze?.
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowe Centrum Geograficzne, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu oraz ilo?ci zosta?y podane w dokumentacji przetargowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji w przedmiotowym post?powaniu w zakresie zadania nr
   3.  Prawo opcji oznacza, i Zamawiaj?cy na pewno zakupi ilo? gwarantowan?, natomiast ilo?ci opcjonalne zostan obj?te dostaw w zale?no?ci od ceny najkorzystniejszej oferty w terminie realizacji umowy. Zamawiaj?cy potwierdzi pisemnie realizacj dostawy oprogramowa oraz upgradeíÛw oprogramowania posiadanego z podzia?em na 11 cz??ci w niezb?dnych ilo?ciach (dopuszcza si pismo przes?ane za pomoc faksu do Wykonawcy), ktÛre nie mog by wi?ksze ni ilo?ci opcjonalne okre?lone ß 1 ust. 1 umowy w terminie okre?lonym ß 1 ust. 5 umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamÛwienia; wszystkie kryteria s wymienione w dokumentacji przetargowej - SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oprogramowanie ArcGIS for Server Enterprise Advanced na server o max. 4 rdzeniach, w najnowszej wersji dost?pnej na rynku z rocznym serwisem, licencja wieczysta.
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowe Centrum Geograficzne, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu oraz ilo?ci zosta?y podane w dokumentacji przetargowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamÛwienia; wszystkie kryteria s wymienione w dokumentacji przetargowej - SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oprogramowanie ArcGIS Image Server Enterprise na server o max. 4 rdzeniach, w najnowszej wersji dost?pnej na rynku z rocznym serwisem, licencja wieczysta.
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowe Centrum Geograficzne, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu oraz ilo?ci zosta?y podane w dokumentacji przetargowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamÛwienia; wszystkie kryteria s wymienione w dokumentacji przetargowej - SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oprogramowanie ArcGIS GeoEvent Server na server o max. 4 rdzeniach, w najnowszej wersji dost?pnej na rynku z rocznym serwisem, licencja wieczysta.
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowe Centrum Geograficzne, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu oraz ilo?ci zosta?y podane w dokumentacji przetargowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamÛwienia; wszystkie kryteria s wymienione w dokumentacji przetargowej - SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Global Mapper + modu LIDAR w najnowszej wersji dost?pnej na rynku.

Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowe Centrum Geograficzne, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu oraz ilo?ci zosta?y podane w dokumentacji przetargowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamÛwienia; wszystkie kryteria s wymienione w dokumentacji przetargowej - SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Upgrade do najnowszej wersji z rocznym serwisem oraz z zamian 1 licencji p?ywaj?cej na 3 licencje wieczyste jednostanowiskowe.
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowe Centrum Geograficzne, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu oraz ilo?ci zosta?y podane w dokumentacji przetargowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamÛwienia; wszystkie kryteria s wymienione w dokumentacji przetargowej - SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oprogramowanie Firmy Sparx Systems Enterprise Architect Corporate.

Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowe Centrum Geograficzne, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu oraz ilo?ci zosta?y podane w dokumentacji przetargowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamÛwienia; wszystkie kryteria s wymienione w dokumentacji przetargowej - SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oprogramowanie Global Mapper.

Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowe Centrum Geograficzne, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa oprogramowania.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu oraz ilo?ci zosta?y podane w dokumentacji przetargowej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamÛwienia; wszystkie kryteria s wymienione w dokumentacji przetargowej - SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oprogramowanie Eset Endpoint Antivirus Client.

Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48700000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Wojskowe Centrum Geograficzne, Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia by?a dostawa oprogramowania.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Post?powaniu uniewa?niono w zakresie cz??ci (zadania) nr XI zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp w dniu 20.06.2018 rok.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 063-139295
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 289/15/5/2018
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Infomiks Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum ul. Pogodna 19F Otwock 05-402 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Innovation in Technology Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum ul. ?liwkowa 1 Niekanin 78-100 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 132 860.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 163 356.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 377/15/5/2018
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Infomiks Sp. z o.o. ñ Lider Konsorcjum ul. Pogodna 19F Otwock 05-402 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Innovation in Technology Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum ñ Partner Konsorcjum ul. ?liwkowa 1 Niekanin Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 63 810.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 78 363.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 377/15/5/2018
Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Infomiks Sp. z o.o. ñ Lider Konsorcjum; ul. Pogodna 19F Otwock 05-402 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Innovation in Technology Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum. ñ Partner Konsorcjum ul. ?liwkowa 1 Niekanin 78-100 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 265 720.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 326 712.60 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 377/15/5/2018
Lot n : 4 IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Infomiks Sp. z o.o. ñ Lider Konsorcjum ul. Pogodna 19F Otwock 5-402 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Innovation in Technology Sp. z o.o. ñ Partner Konsorcjum ul. ?liwkowa 1 Niekanin 78-100 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 249 850.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 307 266.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 377/15/5/2018
Lot n : 5 IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Infomiks Sp. z o.o. ñ Lider Konsorcjum ul. Pogodna 19F Otwock 05-402 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Innovation in Technology Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum ul. ?liwkowa 1 Niekanin 78-100 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 125 010.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 153 516.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 377/15/5/2018
Lot n : 6 IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Infomiks Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum ul. Pogodna 19F Otwock 05-402 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Innovation in Technology Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum ul. Sliwkowa 1 Niekanin 78-100 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 124 810.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 153 516.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 377/15/5/2018
Lot n : 7 IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Infomiks Sp. z o.o. ñ Lider Konsorcjum ul. Pogodna 19F Otwock 05-402 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Innovation in Technology Sp. z o.o. ñ Partner Konsorcjum ul. ?liwkowa 1 Niekanin 78-100 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 14 040.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 17 269.20 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 377/15/5/2018
Lot n : 8 IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Infomiks Sp. z o.o - Lider Konsorcjum ul. Pogodna 19F Otwock 05-402 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Innovation in Technology Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum ul. Sliwkowa 1 Niekanin 78-100 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 54 829.98 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 67 320.36 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 289/15/5/2018
Lot n : 9 IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Infomiks Sp. z o.o. ñ Lider Konsorcjum ul. Pogodna 19F Otwock 05-402 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Innovation in Technology Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum ul. ?liwkowa 1 78-100 Niekanin Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 950.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 168.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 289/15/5/2018
Lot n : 10 IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/07/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Infomiks Sp. z o.o. ñ Lider Konsorcjum ul. Pogodna 19F Otwock 05-402 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Innovation in Technology Sp. z o.o. ñ Partner Konsorcjum ul. ?liwkowa 1 Niekanin 78-100 Pologne Code NUTS: PL
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 44 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 54 120.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 11 IntitulÈ:
Dostawa oprogramowania oraz upgrade'Ûw oprogramowania posiadanego.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia dla zadania nr 11: W zakre?lonym przez zamawiaj?cego terminie do sk?adania ofert w zakresie zadania nr 11, nie z?o?ona ?adnej oferty. Uzasadnienie prawne uniewa?nienia dla zadania nr 11: Art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp: Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli: 1) nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu albo nie wp?yn? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu od wykonawcy niepodlegaj?cego wykluczeniu (...) W zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powania w zakresie zadania nr 11 na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w dniu 20.6.2018 r..
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przy Urz?dzie ZamÛwie Publicznych ul. Postepu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d ZamÛwie Publicznych ul. Postepu 17A Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
48700000 - Logiciels utilitaires