Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Machines et appareils d'essai et de mesure

2023/S 195-611109  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Varsovie: Machines et appareils d'essai et de mesure 2023/S 195-611109 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Wysokich Ci?nie? Polskiej Akademii Nauk Numéro national d'identification: Regon: 015825134 Adresse postale: ul. Soko?owska 29/37 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-142 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dariusz Nicia Courriel: dnicia@unipress.waw.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.unipress.waw.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.unipress.waw.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA POTRZEBY CENTRUM BADA? I ZASTOSOWA? TECHNOLOGII TERAHERCOWYCH CENTERA, INSTYTUTU WYSOKICH CI?NIE? PAN, SK?ADAJ?CEJ SI? Z: ZADANIE NR 1: Suchy magnes nadprzewodz? Numéro de référence: ZP-189/07/2020
II.1.2) Code CPV principal 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ZADANIE NR 1: Suchy magnes nadprzewodz?cy 9T z tzw. ciep?? dziur?
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure 31630000 Aimants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Warszawskie Centrum Terahercowe, Centrum zaawansowanych Materia?ów i Technologii CEZAMAT ul. Poleczki 19 02-822 Warszawa Polska
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiot zamówienia obejmuje: DOSTAW? APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA POTRZEBY CENTRUM BADA? I ZASTOSOWA? TECHNOLOGII TERAHERCOWYCH CENTERA, INSTYTUTU WYSOKICH CI?NIE? PAN, z podzia?em na 2 cz??ci: ZADANIE NR 1: Suchy magnes nadprzewodz?cy 9T z tzw. ciep?? dziur? - Szczegó?owy Opis Warunków Zamówienia - Zadania nr 1 zawiera Za??cznik nr 1A do SIWZ; Szczegó?owy opis sposobu wykonania zamówienia dla Zadania nr 1 i okre?la wzór umowy: - ZA??CZNIK NR 5 do SIWZ
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 434
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie jest finansowane przez FNP (umowa uzupe?niaj?ca tzw. aparatura specjalna) oraz MNiSW (du?a infrastruktura)1. Umowa uzupe?niaj?ca o powierzenie grantu nr MAB/2018/9 w programie Mi?dzynarodowe Agendy Badawcze (konkurs nr 8/2017) Nr umowy MAB/2018/9-AS22. Umowa Nr7008/IA/SP/2019 z MNiSW
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 050-123582
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
ZADANIE NR 1: Suchy magnes nadprzewodz?cy 9T z tzw. ciep?? dziur?
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
04/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Cryogenic Limited Unit 6 Acton Park Estate The Vale, London W3 7QE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó?nocnej Adresse postale: Unit 6 Acton Park Estate The Vale, London W3 7QE, Ville: London Code NUTS: UK United Kingdom Pays: Royaume-Uni
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 358 260.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ofert? stanowi wype?niony i podpisany Formularz oferty (ZA??CZNIK NR 2 do SIWZ) oraz wype?niony i podpisany Szczegó?owy Opis Warunków Zamówienia (ZA??CZNIK NR 1A - 1B do SIWZ- w zale?no?ci na jakie Zadanie Wykonawca sk?ada ofert?). Dokumentacja dotycz?ca przedmiotowego zamówienia publicznego oraz ubiegania si? o niniejsze zamówienie publiczne zawarta jest w SIWZ wraz z za??cznikami zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego:https://www.unipress.waw.pl/ https://www.unipress.waw.pl/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej; Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul.Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31630000 Aimants
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Warszawskie Centrum Terahercowe, Centrum Zaawansowanych Materia?ów i Technologii CEZAMAT, ul. Poleczki 19, 02-822 Warszawa, POLSKA
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostaw? aparatury naukowo-badawczej na potrzeby Centrum Bada? i Zastosowa? Technologii Terahercowych Centera, Instytutu Wysokich Ci?nie? PAN, z podzia?em na 2 cz??ci: zadanie nr 1: suchy magnes nadprzewodz?cy 9T z tzw. ciep?? dziur?. Szczegó?owy opis warunków zamówienia - zadania nr 1 zawiera Za??cznik nr 1A do SIWZ. Szczegó?owy opis sposobu wykonania zamówienia dla zadania nr 1 i okre?la wzór umowy: - Za??cznik nr 5 do SIWZ.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 31/05/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 358 260.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Cryogenic Limited Unit 6 Acton Park Estate The Vale, London W3 7QE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó?nocne Adresse postale: Unit 6 Acton Park Estate The Vale, London W3 7QE Ville: London Code NUTS: UK United Kingdom Pays: Royaume-Uni
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Strony zgodnie postanowi?y na podstawie § 12 ust. 2 pkt 2 Umowy zmieni? termin realizacji umowy: Wykonawca zobowi?zuje sie dostarczy? Przedmiot umowy do siedziby Zamawiaj?cego oraz zmontowa?, zainstalowa?, przetestowa? i uruchomi? na w?asny koszt i ryzyko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Bior?c pod uwag?, ze:- Sytuacja epidemiologiczna COVID 19 w Polsce i w Europie spowodowa?a opó?nienia dostawkomponentów od dostawców zagranicznych i krajowych;- Realizacja prac wymaga?a reorganizacji nieuwzgl?dniaj?cej bie??ce zalecenia s?u?b sanitarnychcelu zapewnienia bezpiecze?stwa pracowników;- Zdarzenia niezale?ne od Wykonawcy spowodowa?y utrudnienie w terminowej realizacji umowyktórych nie dato sie unikn?? przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci;Strony zgodnie postanowi?y na podstawie § 12 ust. 2 pkt 1 Umowy zmienic termin realizacji umowy.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 358 260.00 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 1 358 260.00 PLN DOSTAWA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ NA POTRZEBY CENTRUM BADA? I ZASTOSOWA? TECHNOLOGII TERAHERCOWYCH CENTERA, INSTYTUTU WYSOKICH CI?NIE? PAN, SK?ADAJ?CEJ SI? Z: ZADANIE NR 1: Suchy magnes nadprzewodz? 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
31630000 - Aimants 
38540000 - Machines et appareils d'essai et de mesure