Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Machines et appareils d'essai et de mesure

2020/S 69-164122  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Varsovie: Machines et appareils d'essai et de mesure

2020/S 069-164122

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 043-101208)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Numéro national d'identification: 525-000-72-82
Adresse postale: ul. Ksi?cia Boles?awa 6
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL
Code postal: 01-494
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dzia Przetargów i Zaopatrzenia
Courriel: przetargi@itwl.pl
Téléphone: +48 261851482
Fax: +48 261851450 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://bip.itwl.edu.pl

https://bip.itwl.edu.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa do siedziby Zamawiaj?cego zestawu urz?dze do bada wytrzyma?o?ciowych kompozytów.

Numéro de référence: 9/Z-16/8258, 8262/PN/2020/D

II.1.2)
Code CPV principal
38540000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest: fabrycznie nowy, nieu?ywany, kompletny i gotowy do pracy zestaw urz?dze w sk?ad którego wchodz?: I. elektrodynamiczna osiowo-skr?tna maszyna wytrzyma?o?ciowo-zm?czeniowa pracuj?ca przy obci??eniach rozci?gaj?co-?ciskaj?cych; II. elektrodynamiczna osiowo-skr?tna maszyna wytrzyma?o?ciowo-zm?czeniowa pracuj?ca przy obci??eniach rozci?gaj?co-?ciskaj?cych; III. elektrodynamiczna osiowa maszyna wytrzyma?o?ciowo-zm?czeniowa pracuj?ca przy obci??eniach rozci?gaj?co-?ciskaj?cych; IV. komora temperaturowa; V. komora temperaturowa; VI. wspólny kontroler steruj?cy dla zestawu; VII. system zdalnego nadzoru nad badaniami; VIII. komplet zestawów komputerowych do obs?ugi urz?dze wraz z oprogramowaniem; IX. zestaw podstawowego wyposa?enia badawczego dla wszystkich urz?dze?.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 043-101208

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 06/04/2020

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 20/04/2020

Heure locale: 14:00

Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:


   9.  Zamawiaj?cy ??da wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny podanej w ofercie.

Lire:


   9.  Zamawiaj?cy ??da wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 2,5 % ceny podanej w ofercie.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
38540000 - Machines et appareils d'essai et de mesure