Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 04/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Machines et appareils d'essai et de mesure

2020/S 124-304906  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Machines et appareils d'essai et de mesure 2020/S 124-304906 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gaz-System S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 02-337 Pays: Pologne Point(s) de contact: Kamila Matuszak Courriel: zamowienia.poznan@gaz-system.pl TÈlÈphone: +48 618544368 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.gaz-system.pl http://www.gaz-system.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://gazsystem.eb2b.com.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa miernikÛw i wyposa?enia do miernikÛw z podzia?em na 3 cz??ci zamÛwienia NumÈro de rÈfÈrence: ZP/2020/06/0124/POZ
II.1.2) Code CPV principal 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest: Zakup i dostawa miernikÛw i wyposa?enia do miernikÛw z podzia?em na 3 cz??ci zamÛwienia.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik nr 1A (dla cz??ci I), Za??cznik nr 1B (dla cz??ci II), Za??cznik nr 1C (dla cz??ci III) oraz projekt umowy stanowi?cy Za??cznik nr 2 do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa przyrz?dÛw ogÛlnego zastosowania
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa przyrz?dÛw ogÛlnego zastosowania
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 70 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Uwaga do sekcji II.2.7 og?oszenia: termin realizacji zamÛwienia ñ 10 tygodni licz?c od dnia podpisania umowy, jednak?e nie pÛ?niej ni do 14.12.2020, okre?lony jest w rozdziale VI SIWZ. Uwaga do sekcji IV.2.6 og?oszenia: Wykonawca jest zwi?zany ofert przez okres 60 dni.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa miernikÛw
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa miernikÛw
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 70 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Uwaga do sekcji II.2.7 og?oszenia: termin realizacji zamÛwienia ñ 10 tygodni licz?c od dnia podpisania umowy, jednak?e nie pÛ?niej ni do 14.12.2020, okre?lony jest w rozdziale VI SIWZ. Uwaga do sekcji IV.2.6 og?oszenia: Wykonawca jest zwi?zany ofert przez okres 60 dni.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa akcesoriÛw do kalibratorÛw
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa akcesoriÛw do kalibratorÛw
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 70 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Uwaga do sekcji II.2.7 og?oszenia: termin realizacji zamÛwienia ñ 10 tygodni licz?c od dnia podpisania umowy, jednak?e nie pÛ?niej ni do 14.12.2020, okre?lony jest w rozdziale VI SIWZ Uwaga do sekcji IV.2.6 og?oszenia: Wykonawca jest zwi?zany ofert przez okres 60 dni.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykaz i krÛtki opis warunkÛw: O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy:
   1.  Nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23 ustawy, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy.
   2.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2 i pkt 8 ustawy. Do oferty sk?adanej za po?rednictwem portalu zakupowego nale?y do??czy aktualne na dzie sk?adania oferty o?wiadczenie stanowi?ce wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Rzeczone o?wiadczenie Wykonawca jest zobowi?zany z?o?y w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (Za??cznik nr 3 do SIWZ), w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale VII SIWZ. Uwaga: a) W przypadku oferty sk?adanej przez WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia, wymÛg z?o?enia jednolitego dokumentu dotyczy ka?dego z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia. Jednolity dokument dotycz?cy ka?dego z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia musi zosta z?o?ony, pod rygorem niewa?no?ci, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktÛrym ka?dy z WykonawcÛw wykazuje spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia; b) Zamawiaj?cy nie dopuszcza sporz?dzania i przekazywania elektronicznej kopii jednolitego dokumentu po?wiadczonego za zgodno? z orygina?em. Dokumenty na potwierdzenie spe?niania ww. warunkÛw, ktÛre b?d wymagane na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14 i 21 ustawy, z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 3) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 4) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Ze wzgl?du na ograniczenie techniczne w zakresie liczby znakÛw, ci?g dalszy znajduje si W dokumentacji post?powania.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Wykonawcy mog wspÛlnie ubiega si o udzielenie przedmiotowego zamÛwienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia. W przypadku wspÛlnego ubiegania si WykonawcÛw o udzielenie zamÛwienia do oferty nale?y do??czy dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia. Je?eli oferta WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia zostanie wybrana, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo ??dania przed zawarciem umowy w sprawie zamÛwienia przed?o?enia umowy reguluj?cej wspÛ?prac tych podmiotÛw.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 04/08/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 04/08/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Oferty zostan otwarte poprzez transmisj on-line. W celu uczestnictwa w transmisji nale?y po??czy si z wirtualnym pokojem konferencyjnym, do ktÛrego link oraz wymagany identyfikator i kod dost?pu s nast?puj?ce: ó link: https://join.video.gaz-system.pl/, ó identyfikator spotkania: 311199, ó kod dost?pu: 3579. https://join.video.gaz-system.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych), (Dz.Urz. UE L 119 str. 1), dalej zwanego ÑRODOî: 1) Wykonawcy b?d?cego osob fizyczn?; 2) Wykonawcy b?d?cego osob fizyczn prowadz?c jednoosobow dzia?alno? gospodarcz?; 3) pe?nomocnika ustanowionego do reprezentowania Wykonawcy w post?powaniu; b?dzie Operator Gazoci?gÛw Przesy?owych Gaz-System S.A. z siedzib w Warszawie (adres: ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa) jako Zamawiaj?cy. Prawa w zakresie ochrony danych osobowych mo?na zrealizowa (lub uzyska wi?cej informacji) komunikuj?c si z Zamawiaj?cym na adres e-mail wskazany w rozdziale VIII SIWZ lub za po?rednictwem portalu zakupowego. Ze wzgl?du na ograniczenie tech. w zakresie liczby znakÛw, ci?g dalszy znajduje si w dok. post?powania.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, ktÛre zosta?y szczegÛ?owo okre?lone w dziale VI, rozdzia 1ó3 ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
38540000 - Machines et appareils d'essai et de mesure