Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Machines et appareils d'essai et de mesure

2021/S 179-465781  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: Machines et appareils d'essai et de mesure 2021/S 179-465781 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Badawczy DrÛg i MostÛw Adresse postale: ul. Instytutowa 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-302 Pays: Pologne Point(s) de contact: JÛzef Sielski Courriel: jsielski@ibdim.edu.pl TÈlÈphone: +48 228145025 Fax: +48 228145028 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ibdim.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut Badawczy
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: badania drÛg i mostÛw
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa osprz?tu skanera laserowego do instalacji na ugi?ciomierzu TSD.
NumÈro de rÈfÈrence: IBDiM.ZP.8.2021
II.1.2) Code CPV principal 38540000 Machines et appareils d'essai et de mesure
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa osprz?tu skanera laserowego do instalacji na ugi?ciomierzu TSD. SzczegÛ?owe okre?lenie zakresu przedmiotu zamÛwienia jest zawarte w Rozdzia?ach: II i III niniejszych NIZWR. Przedmiot zamÛwienia b?dzie zrealizowany dla Instytutu Badawczego DrÛg i MostÛw z siedzib w Warszawie przy ul. Instytutowej
   1.  Dostawa i monta osprz?tu skanera laserowego na ugi?ciomierzu TSD nast?pi w miejscu wskazanym przez Wykonawc?, na jego koszt i ryzyko. Koszty dostawy i odbioru ugi?ciomierza TSD poniesie Zamawiaj?cy, pod warunkiem, ?e miejsce wskazane przez Wykonawc jest zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej. W przeciwnym przypadku koszty dostarczenia sprz?tu do miejsca wykonania zamÛwienia oraz przekazania go, po zako?czeniu prac do siedziby Zamawiaj?cego poniesie Wykonawca. Koszty op?at celnych poniesie Wykonawca.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 189 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Dostawa i monta osprz?tu skanera laserowego na ugi?ciomierzu TSD nast?pi w miejscu wskazanym przez Wykonawc?, na jego koszt i ryzyko.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia b?dzie zrealizowany dla Instytutu Badawczego DrÛg i MostÛw z siedzib w Warszawie przy ul. Instytutowej
   1.  Koszty dostawy i odbioru ugi?ciomierza TSD poniesie Zamawiaj?cy, pod warunkiem, ?e miejsce wskazane przez Wykonawc jest zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej. W przeciwnym przypadku koszty dostarczenia sprz?tu do miejsca wykonania zamÛwienia oraz przekazania go, po zako?czeniu prac do siedziby Zamawiaj?cego poniesie Wykonawca. Koszty op?at celnych poniesie Wykonawca.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Umowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wy?szego na finansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu infrastruktury badawczej, pod nazw?: ÑAparatura do analizy i modelowania konstrukcji nawierzchni drogowych metod mechanistyczn?î finansowanego ze ?rodkÛw Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego na zasadach okre?lonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2020, poz. 85, z pÛ?n. zm.).
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
W poprzednio prowadzonym post?powaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie zosta?a z?o?ona ?adna oferta. Zamawiaj?cy uniewa?ni postepowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, jako ?e nie z?o?ono ?adnej oferty.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 171-445769
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GREENWOOD ENGINEERING A/S Adresse postale: H. J. Holst Vej. 3-5C Ville: Br¯ndby Code NUTS: DK012 K¯benhavns omegn Code postal: 2605 Pays: Danemark Courriel: greenwood@greenwood.dk TÈlÈphone: +45 36360200 Fax: +45 36360001 Adresse internet: https://greenwood.dk
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 200 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 189 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587702 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom i innym podmiotom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej, je?eli maj lub mia?y interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz ponios?y lub mog?y ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od czynno?ci Zamawiaj?cego niezgodnej z przepisami ustawy Pzp podj?tej w post?powaniu o udzieleniu zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodkÛw ochrony prawnej, prowadzon przez Prezesa Urz?du ZamÛwie Publicznych oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw, pod warunkiem, ?e dotycz og?oszenia o zamÛwieniu lub SWZ.
   4.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie dotycz?ce tre?ci og?oszenia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a tre?ci SWZ ñ w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SWZ na stronie internetowej.
   6.  Odwo?ania inne ni okre?lone w pkt 4 i 5 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   7.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni?: a) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   8.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym.
   9.  Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do ktÛrej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do ktÛrej przyst?puje. Wykonawcy staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?li maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 10.SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp. 11.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du zgodnie z rozdzia?em 3 Dzia?u IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych ñ Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38540000 - Machines et appareils d'essai et de mesure