Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Machines industrielles

2022/S 131-374708  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Varsovie: Machines industrielles 2022/S 131-374708 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PGE Energia Ciep?a S.A.
NumÈro national d'identification: KRS: 0000013479 Adresse postale: Budynek Skylight, XII p., ul. Z?ota 59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-120 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Szweda Courriel: Anna_Szweda@gkpge.pl TÈlÈphone: +48 727490110 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pgeenergiaciepla.pl Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa cz??ci do remontu pomp bagrowych typu PH 150 w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Bydgoszczy NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/UZS/00193/2022
II.1.2) Code CPV principal 42000000 Machines industrielles
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa cz??ci do remontu pomp bagrowych typu PH 150 w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Bydgoszczy, tj. jest przeniesienie na Zamawiaj?cego w?asno?ci oraz wydanie Zamawiaj?cemu cz??ci do remontu pomp bagrowych typu PH 150 w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Bydgoszczy oraz nale?yte wykonanie przez Wykonawc? zobowi?za? wynikaj?cych z gwarancji jako?ci oraz r?kojmi dotycz?cych Dostaw w Okresie Gwarancji i R?kojmi, jak rÛwnie? udzielenie Zamawiaj?cemu Praw W?asno?ci Intelektualnej ñ za zap?at? Wynagrodzenia Umownego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 133 500.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42122180 Pompes essence 42124211 PiËces pour pompes essence 42124290 PiËces pour pompes centrifuges 42142000 PiËces pour ÈlÈments d'engrenage et d'entraÓnement 44425200 Joints en caoutchouc 42124200 PiËces pour pompes ou ÈlÈvateurs liquides
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
PGE Energia Ciep?a S.A., Oddzia? Elektrociep?ownia w Bydgoszczy, 85-950 Bydgoszcz, ul. Energetyczna 1
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa cz??ci do remontu pomp bagrowych typu PH 150 dla PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Bydgoszczy w zakresie: Pompy PH s? przeznaczone do przet?aczania cieczy zawieraj?cych znaczne ilo?ci cz?stek sta?ych (szlamÛw). Dopuszczalna g?sto?? pompowanego medium wynosi zasadniczo 1700 kg/m3 jednak w indywidualnych przypadkach, w zale?no?ci od rodzaju medium, dopuszcza si? pompowanie szlamÛw o wy?szych g?sto?ciach przy ograniczonej pr?dko?ci obrotowej. Maksymalne dopuszczalne rozmiary cz?stek sta?ych (przelot) wzrastaj? z wielko?ci? pompy i si?gaj? 100 mm. Typ pomy PH -150/440 Wydajno?? Q [m3/h] ñ 315 Wysoko?? podnoszenia H [m] ñ 63 Pr?dko?? obrotowa n [obr/min] -1450 Moc na wale P [kW] - 75 Numery fabryczne producenta pomp, do ktÛrych zamawiane s? cz??ci zamienne: 120935, 168102, 233132, 233135. Numery fabryczne dodane s? pogl?dowo w celu identyfikacji cz??ci. Wykonawca mo?e dostarczy? cz??ci rÛwnowa?ne, je?li b?d? one przystosowane do pracy w pompie o parametrach opisanych powy?ej. Zestawienie zamawianych cz??ci oraz szczegÛ?owy opis zawiera za??cznik nr 1 do SWZ, OPZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin realizacji zamÛwienia wynosi 8 tygodni od Daty Wej?cia w ?ycie Umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 061-161760
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Dostawa cz??ci do remontu pomp bagrowych typu PH 150 w PGE Energia Ciep?a S.A. Oddzia? Elektrociep?ownia w Bydgoszczy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo-Handlowo-Us?ugowo-Wdro?eniowe SOLLO IZABELA SMOLKA NumÈro national d'identification: 6311222125 Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 133 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu ZamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX Ustawy PZP. ?rodki ochrony prawnej wobec Og?oszenia wszczynaj?cego Post?powanie o udzielenie ZamÛwienia oraz DokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Varsovie: Machines industriellesType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
42000000 - Machines industrielles 
42122180 - Pompes à essence 
42124200 - Pièces pour pompes ou élévateurs à liquides 
42124211 - Pièces pour pompes à essence 
42124290 - Pièces pour pompes centrifuges 
42142000 - Pièces pour éléments d'engrenage et d'entraînement 
44425200 - Joints en caoutchouc