Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2020
Date de péremption : 28/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Maintenance et rÈparation de machines de bureau

2020/S 60-143978  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/03/2020 S60 Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Maintenance et rÈparation de machines de bureau 2020/S 060-143978 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szko?a G?Ûwna Handlowa w Warszawie Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 162, Dzia ZakupÛw, pok. 043 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 02-554 Pays: Pologne Point(s) de contact: Micha Hejduk Courriel: dzp@sgh.waw.pl TÈlÈphone: +48 225649686 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.sgh.waw.pl www.sgh.waw.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.sgh.waw.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://epuap.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: publiczna uczelnia wy?sza
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dzier?awa urz?dze wielofunkcyjnych oraz ?wiadczenie kompleksowej obs?ugi serwisowej tych urz?dze dla potrzeb Szko?y G?Ûwnej Handlowej w Warszawie NumÈro de rÈfÈrence: ADZP.25.8.2020
II.1.2) Code CPV principal 50310000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Dzier?awa urz?dze wielofunkcyjnych oraz ?wiadczenie kompleksowej obs?ugi serwisowej tych urz?dze dla potrzeb Szko?y G?Ûwnej Handlowej w Warszawie
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30232100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot umowy obejmuje w szczegÛlno?ci: 1) dzier?aw na rzecz Zamawiaj?cego urz?dze wielofunkcyjnych w asortymencie wymienionym w pkt II Opisu przedmiotu zamÛwienia. Pierwsze z dwÛch kategorii sprz?tu (urz?dzenia monochromatyczne A4 w liczbie 35 szt. oraz urz?dzenia kolorowe w liczbie 48 szt.) b?d urz?dzeniami wielofunkcyjnymi fabryczne nowymi, wyprodukowanymi nie wcze?niej ni w 2019 r. Pozosta?e dwie kategorie sprz?tu (urz?dzenia monochromatyczne w liczbie 5 szt. oraz urz?dzenia kolorowe w liczbie 2 szt.) b?d urz?dzaniami fabrycznie nowymi, powystawowymi lub u?ywanymi, jednak?e wyprodukowanymi nie wcze?niej ni w roku jaki zostanie zadeklarowany w ofercie Wykonawcy (formularz nr 1 do SIWZ); 2) pod??czenie rozumiane jako instalacja i konfiguracja dzier?awionych urz?dze wielofunkcyjnych w systemie centralnego wydruku (system YSoft SafeQ 5) b?d?cego w posiadaniu Zamawiaj?cego; 3) ?wiadczenie us?ug serwisowych w szczegÛlno?ci polegaj?cych na wykonywaniu przegl?dÛw okresowych; 4) wykonywanie konfiguracji systemu YSoft SafeQ oraz bie??cej aktualizacji tego oprogramowania, w tym wykonanie upgrade'u systemu SafeQ do wersji 6; 5) dostarczenie powdro?eniowej dokumentacji technicznej i instrukcji obs?ugi urz?dze w j?zyku polskim; 6) przeprowadzenie 8 godzinnego szkolenia w siedzibie Zamawiaj?cego dla osÛb wskazanych przez Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi systemu w szczegÛlno?ci pod k?tem prawid?owej i optymalnej eksploatacji dostarczonego sprz?tu.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 48 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach prawa opcji zwi?kszenie liczby sztuk dzier?awionych urz?dze wielofunkcyjnych, nale??cych do kategorii Lp. 1 lub Lp. 2, okre?lonej w opisie przedmiotu zamÛwienia, przy czym ich liczba b?dzie ka?dorazowo nie wi?ksza ni 6 szt. a okres ich dzier?awy i serwisowania, nie przekroczy 12 miesi?cy na urz?dzenie.
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest obowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci: 60 000,00 PLN (s?ownie: sze??dziesi?t tysi?cy z?otych).
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku udzia?u w post?powaniu w zakresie kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku udzia?u w post?powaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O udzielenie zamÛwienia publicznego mo?e ubiega si Wykonawca, ktÛry spe?nia warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych wykonuje, jedno zamÛwienie, ktÛrego przedmiotem by?a (jest) dzier?awa lub dostawa ??cznie co najmniej 80 urz?dze poligraficznych pracuj?cych w systemie centralnego wydruku oraz ?wiadczenie kompleksowej obs?ugi serwisowej tych urz?dze?, przez okres co najmniej 12 miesi?cy (ka?da) oraz przedstawi dowody potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie lub wykonywanie. Uwaga I ñ Przez urz?dzenia poligraficzne na potrzeby wykazania ww. warunku rozumiane s urz?dzenia s?u??ce do wykonywania funkcji druku, kopiowania i skanowania. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
O zamÛwienie mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13ñ23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy, z post?powania o udzielenie zamÛwienia Zamawiaj?cy mo?e wykluczy Wykonawc?: a) w stosunku do ktÛrego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub ktÛrego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem Wykonawcy, ktÛry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); b) ktÛry w sposÛb zawiniony powa?nie naruszy obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczegÛlno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona lub nienale?ycie wykona zamÛwienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodkÛw dowodowych; c) ktÛry, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie wykona albo nienale?ycie wykona w istotnym stopniu wcze?niejsz umow w sprawie zamÛwienia publicznego lub umow koncesji, zawart z Zamawiaj?cym, o ktÛrym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1ñ4 ustawy, co doprowadzi?o do rozwi?zania umowy lub zas?dzenia odszkodowania; d) ktÛry naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodkÛw dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o ktÛrym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba ?e Wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy, w tym mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy zosta?y okre?lone we wzorze umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 28/04/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 28/04/2020 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego w Szkole G?Ûwnej Handlowej w Warszawie, przy al. Niepodleg?o?ci 162, POLSKA, Budynek G?Ûwny w Dziale ZamÛwie Publicznych, w pokoju nr 045 (poziom -1)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przewiduje przeprowadzenie procedury, o ktÛrej mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
   2.  Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego rÛwnie na miniPortalu. Klucz publiczny niezb?dny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawc jest dost?pny dla WykonawcÛw na miniPortalu.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt 1 s?: 1) odwo?anie; 2) skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s w art. 180ñ198 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s wart. 198añ198g ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30232100 - Imprimantes et traceurs 
50310000 - Maintenance et réparation de machines de bureau